Bilješke uz godišnje financijske izvještaje - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje

Bilješke su dio obveznih, godišnjih, financijskih izvještaja te su ih prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15, 78/15, 120/16, 116/18, nadalje ZOR) dužni sastavljati poduzetnici i fizičke osobe obveznici poreza na dobit. Svrha Bilješki uz financijske izvještaje je pružiti dodatne i dopunske informacije s ciljem boljeg razumijevanja temeljnih godišnjih financijskih izvještaja. U nastavku saznajte što Bilješke o financijskim izvještajima predstavljaju, tko ih mora sastaviti , što moraju sadržavati te u kojem roku se moraju predati. 

Što predstavljaju Bilješke o financijskim izvještajima?

Bilješke predstavljaju tekstualne opise i/ili tablične prikaze stavki u financijskim izvještajima, čime se pružaju dodatna pojašnjenja nekih pojedinosti financijskog izvještaja. Nema propisanog obrasca za Bilješke pa se one mogu pojavljivati u raznim formatima i vizualnim rješenjima, a nerijetko i različitog opsega teksta, što može ovisiti o složenosti organizacije i/ili financijskog izvještaja ali uloženog angažmana osobe koja operativno sastavlja Bilješke.

Tko mora sastaviti i predati Bilješke?

Bilješke moraju sastaviti i predati:

  1. trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni propisima kojima se uređuju trgovačka društva
  2. podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, u Republici Hrvatskoj, kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva
  3. poslovna jedinica poduzetnika iz točke 1. sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja te poslovna jedinica poduzetnika iz države članice ili treće države koji su obveznici poreza na dobit sukladno propisima kojima se uređuju porezi, osim odredbi kojima se uređuje konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, godišnje izvješće i javna objava
  4. svaka pravna i fizička osoba, koja je obveznik poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost sukladno propisima kojima se uređuju porezi, osim odredbi kojima se uređuje konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, godišnje izvješće i javna objava.
Koja pravila se primjenjuju kod sastavljanja Bilješki?

Sastavljanje financijskih izvještaja pa samim time i Bilješki ovisi i o obvezi primjene računovodstvenih standarda. Tako je uz ZOR i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16) propisano da mikro, mali i srednji poduzetnici primjenjuju Hrvatske standarde financijskih izvještavanja (nadalje: HSFI), pa sukladno tome u Bilješkama objavljuju podatke propisane HSFI-om, dok veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa objavljuju podatke propisane Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (nadalje: MSFI).

Što je još važno znati o Bilješkama?

Valja znati da programske kuće nerijetko imaju programska rješenja računovodstvenih programa s unaprijed pripremljenim predlošcima Bilješki, koje se povezuju sa sastavljenim financijskim izvještajem i na temelju njega se automatizmom izrađuju, što rezultira minimalno uloženim naporom za korisnika računovodstvenog softvera.

To je velika pomoć u praksi svim poduzetnicima ali i računovodstvenim uredima koji imaju veliki broj klijenata i koji nerijetko, zbog raznih poslovnih okolnosti predaju godišnje financijske izvještaje pred sam istek roka za predaju izvještaja.
Valja istaknuti da Bilješke moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničkom pismu.
Međutim, nerijetko su članovi uprave poslovnih subjekata stranci koji zahtijevaju uz obvezne Bilješke na hrvatskom jeziku pripremu Bilješki i na njima razumljivom jeziku i/ili pismu te sa iskazanoj stranoj valuti (npr. EUR). Takve Bilješke se smatraju internima odnosno dodatnima jer je za zakonsko ispunjenje obveze potrebno izraditi i podnijeti Bilješke na hrvatskom jeziku, a iznosi se moraju iskazivati u kunama (čl. 26. ZOR-a).

Zaključno, valja napomenuti da se Bilješke objavljuju javno zajedno s ostalim financijskim izvještajima i dostavljaju Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Pripremila: Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog  servisa Medium duo d.o.o.

Više o godišnjim financijskim izvještajima i Bilješkama možete saznati u besplatnom priručniku

Preuzmi priručnik