Darivanje radnika - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Darivanje radnika

Nadolazeći blagdani i vrijeme darivanja, idealna su prilika da nagradite svoje radnike za naporan rad i trud tijekom cijele godine. Radnik ima pravo na prigodne nagrade i nagrade za radne rezultate ako je isto propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca, a ako isto nije definirano navedenim aktima poslodavac to može odrediti svojom odlukom. U nastavku pročitajte na koje sve načine i do kojih neoporezivih iznosa poslodavci mogu darivati svoje radnike.

Prigodne nagrade

Prema Pravilniku o porezu na dohodak definirana je mogućnost isplate neoporezivih nagrada radnicima u iznosu do 2.500,00 kuna godišnje (božićnica, uskrsnica, regres). Navedeni iznos može se rasporediti na više isplata tijekom godine, npr. božićnica 1.000,00 kuna, uskrsnica 500,00 kuna i regres 1.000,00 kuna. Ako poslodavac u tijeku godine iskoristi mogućnost isplate prigodne nagrade do 2.500,00 kuna neoporezivo, tada sve daljnje isplate u tijeku godine postaju oporezive odnosno podliježu obvezi plaćanja doprinosa, poreza i prireza. Prigodna nagrada može se isplatiti u gotovini, na tekući račun ili u naravi.

Ako poslodavac neoporezivu nagradu isplaćuje radniku koji se zaposlio tijekom godine kod tog poslodavca, tada radnik mora pribaviti izjavu o tome koji iznos prigodne nagrade mu je isplaćen od strane bivšeg poslodavca. Ako radnik istovremeno radi kod dva poslodavca i ako mu drugi poslodavac želi isplatiti prigodnu nagradu onda od prvog poslodavca mora zatražiti izjavu o tome je li mu on i kojem iznosu isplatio prigodnu nagradu. Ako je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju tada se neoporezivo može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa od 2.500,00 kuna.

Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika

Izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dohodak uveo se novi neoporezivi primitak pod nazivom Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u iznosu od 5.000,00 kuna godišnje po radniku. Navedeni neoporezivi iznos je propisan po radniku godišnje bez obzira od koliko poslodavaca ostvari taj primitak. Poslodavci mogu samostalno odrediti kriterije za isplatu i isto urediti kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Isplate je moguće provesti jednokratno ili višekratno tijekom godine, a u skladu s pravilnicima i odlukama poslodavca o nagrađivanju radnika. Ovu nagradu je moguće isplatiti isključivo na tekući račun radnika.

Osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti (obrtnici, samostalni umjetnici i sl.) također mogu za sebe osobno isplatiti nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika u neoporezivom iznosu od 5.000,00 kuna godišnje.

Dar djetetu

Poslodavac možete neoporezivo darivati i djecu svojih radnika do 15 godina starosti (koja su do 31.12. tekuće godine navršila 15 godina starosti) i to u iznosu do 600,00 kuna godišnje. Dar se može isplatiti u novcu ili u naravi (igračke, slatkiši i slično), neovisno o tome na čijoj poreznoj kartici su evidentirani i koji roditelj je nositelj zdravstvenog osiguranja.

Dar u naravi

Poslodavac može radniku tijekom godine dati dar u naravi do 600,00 kuna godišnje s PDV-om. Dar u naravi se ne može isplatiti u novcu. Ako je iznos isplaćen u novcu smatra se primitkom u naravi i samim time podliježe obvezi plaćanja doprinosa, poreza i prireza.

Može li poslodavac darivati radnike koji su na bolovanju, porodiljinom, roditeljskom dopustu?

Radnicima koji koriste bolovanje, porodiljini, roditeljski dopust ili godišnji odmor, poslodavac također može isplatiti prigodne nagrade, nagradu za radne rezultate i dar djetetu.

Navedene troškove poslodavac mora potkrijepiti dokumentacijom (odlukom o isplati, računom/ima za nabavu dara) i iskazuju se u JOPPD obrascu.