Dokazi o isporuci robe - važne promjene od 1. 1. 2020. godine - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Dokazi o isporuci robe – važne promjene od 1. 1. 2020. godine

Ulaskom u EU značajno su se promijenila pravila oporezivanja kod isporuke robe, pa tako i kod isporuke robe unutar članica EU. Porezni obveznici kod isporuke robe iz tuzemstva u drugu državu članicu EU navode da PDV nije obračunan na temelju Čl. 41. st. 1, toč. a) Zakona o PDV-u. No međutim, da bi to pravilo porezni obveznik primijenio treba dokazati da je roba otpremljena iz tuzemstva u drugu državu članicu EU i da kupac s kojim posluje ima status poreznog obveznika.
U nastavku saznajte koju dokumentaciju porezni obveznik treba prikupiti te kada i kako treba provjeriti status poreznog obveznika.

Dokazivanje isporuke robe unutar EU

Od 1. 1. 2020. godine stupila je na snagu Uredba vijeća EU br. 2018/1912 o izmjeni provedbene uredbe EU br. 282/2011 kojom se daju detaljnije upute vezane za dokazivanje isporuke robe unutar EU. Ova Uredba propisuje dokaze koje je potrebno imati kako bi porezni obveznik mogao primijeniti oslobođenje od PDV-a na isporuku robe unutar EU.

Dokumenti koji se odnose na otpremu ili prijevoz robe

Ostali dokumenti

kol. 1

kol. 2

1. Potpisani CMR teretni list

1. Polica osiguranja povezana s otpremom/prijevozom robe

2. Teretnica

2. Bankovni dokumenti kojima se potvrđuju plaćanje otpreme/prijevoza robe
3. Račun prijevoznika dobara 3. Službeni dokumenti koje je izdalo tijelo javne ovlasti (npr. javni bilježnik) kojima se potvrđuje dolazak robe u državu članicu odredišta
4. Račun za zračni prijevoz 4. Potvrda koju je u državi članici odredišta izdao posjednik skladišta kojom se potvrđuje skladištenje dobara u toj državi članici (npr. skladišna primka)

 

Prodavatelj (isporučitelj) organizira isporuku iz tuzemstva u drugu državu EU (bilo vlastita isporuka, bilo treća osoba organizira isporuku za račun prodavatelja)

Prodavatelj treba imati 2 neproturječna dokaza koja su izdale dvije različite strane, a koje su međusobno neovisne, te neovisne i o prodavatelju i o stjecatelju.

 •  2 dokaza iz kol. 1 tablice ili
 • 1 dokaz iz kol. 1 i 1 dokaz iz kol. 2 tablice
Kupac (stjecatelj) organizira isporuku iz tuzemstva u drugu državu EU (bilo vlastita isporuka, bilo treća osoba organizira isporuku za račun kupca)
 • pisana izjava kupca (stjecatelja) koju kupac mora dostaviti prodavatelju do 10-tog u
  mjesecu za prošli mjesec i

U pisanoj izjavi trebaju biti navedeni slijedeći podaci:

 • datum izdavanja
 • ime i adresa stjecatelja
 • količina i vrsta robe
 • datum i mjesto dolaska robe
 • u slučaju isporuke prijevoznih sredstava identifikacijski broj prijevoznog sredstva
 • identifikaciju pojedinca koji preuzima robu za račun kupca (stjecatelja)

Pisana izjava kupca (stjecatelja) nema propisani oblik i može biti u elektroničkom ili papirnom obliku.

Kupac treba imati i 2 neproturječna dokaza koja su izdale dvije različite strane, a koje su međusobno neovisne, te neovisne i o prodavatelju i o stjecatelju.

 • 2 dokaza iz kol. 1 tablice ili
 • 1 dokaz iz kol. 1 i 1 dokaz iz kol. 2 tablice

Ako kupac (stjecatelj) pisanu izjavu ne dostavi prodavatelju (isporučitelju) do 10-tog u mjesecu koji slijedi nakon isporuke, već nakon tog roka, prodavatelj može primijeniti pretpostavku da su dobra otpremljena ili prevezena u drugu državu članicu, samo ako su ispunjeni ostali uvjeti, odnosno da posjeduje 2 neproturječna dokaza.

Dokaz iz VIES baze 

Kako bi se primjenilo oslobođenje za isporuku dobara unutar EU prema Članku 41. st. 1 , toč. a) Zakona o PDV-u poduzetnik u trenutku ispostavljanja izlaznog računa prema kupcu obvezan je prikupiti dokaz iz VIES baze o PDV ID broju kupca kome se roba isporučuje. Na ovaj način poduzetnik dokazuje da njegov kupac ima status poreznog obveznika. Ovaj dokaz poduzetnik pohranjuje uz izlazni račun.

Potvrđivanje (provjera) VIES PDV ID broja moguće je putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr

Ovakvim postupanjem želi se postići određena podjela odgovornosti i na kupca i na prodavatelja tj. činjenica da i jedan i drugi trebaju zadovoljiti propisane uvjete i predočiti dokaze o otpremi, kako bi isporuka robe bila oslobođena PDV-a.

Pripremila: Iva Grković, direktorica tvrtke INBiro RiR d.o.o.