Financijske mogućnosti iz europskih fondova za poduzetnike u 2023. godini

Poduzetnicima su za realizaciju projekata nužnih za razvoj poslovanja potrebna financijska sredstva iz različitih financijskih izvora. Europski fondovi, odnosno financijska sredstva osigurana u sklopu istih jedan su od takvih izvora, no potrebno je zadovoljiti određene uvjete.

Kako biste pravovremeno podnijeli prijavu i projektne prijedloge na pojedine natječaje, za vas smo na temelju Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. rezimirali mali vodič prilikom planiranja poslovnih aktivnosti u tekućoj godini, odnosno plan natječaja za 2023. godinu.

Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva te se upravo nalazimo na početku novog financijskog razdoblja 2021.-2027. Financijska omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1 824,3 milijardi eura, s tim da je za Republiku Hrvatsku na raspolaganju više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Financijska sredstva koja su državama članicama dostupna u financijskom razdoblju 2021.-2027. dodjeljuju se iz dva izvora, a jedan od tih izvora je i Višegodišnji financijski okvir (VFO) Europske unije. Okvir je programiran za sedmogodišnje razdoblje, a unutar njega je Republici Hrvatskoj na raspolaganju nešto više od 14 milijardi eura.

Dodijeljena sredstva raspodijeljena su na:

 • Kohezijsku politiku (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond+ i Kohezijski fond),
 • Fond za pravednu tranziciju (FPT),
 • Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA),
 • Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI),
 • Fond za unutarnju sigurnost (FUS),
 • Instrument za financijsku potporu u području upravljanje granicama i vizne politike (BMVI),
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
 • Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP).
Odobreni programi i financijski okviri

Europska komisija je 9. studenoga 2022. godine odobrila Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. koji će se provoditi kroz četiri prioriteta u cilju ravnomjernog razvoja Republike Hrvatske. Time je ostvaren temelj za korištenje 5,203 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 4,020 milijardi eura te iz Kohezijskog fonda 1,182 milijardi eura. Dodatno, 2. prosinca 2022. godine je odobrila Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. koji će se provoditi kroz četiri prioriteta. U okviru njega je Republici Hrvatskoj na raspolaganju 1,569 milijardi eura,  od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1,384 milijardi eura te iz Fonda za pravednu tranziciju 185 milijuna eura.

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

U sklopu navedenog programa utvrđena su četiri prioriteta koja će se nastojati realizirati:

 • Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe kroz financiranje aktivnosti vezanih uz:
  • poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija,
  • iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade,
  • jačanje rasta i konkurentnosti MSP-ova,
  • razvoj vještina za pametnu specijalizaciju,
  • industrijsku tranziciju i poduzetništvo.
 • Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja. U sklopu tog cilja predviđa se financiranje aktivnosti vezanih uz:
  • promicanje mjera energetske učinkovitosti,
  • promicanje energije iz obnovljivih izvora,
  • razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini,
  • promicanje prilagodbe na klimatske promjene,
  • sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe,
  • promicanje održivog upravljanja vodama,
  • promicanje prelaska na kružno gospodarstvo,
  • promicanje biološke raznolikosti, zelene infrastrukture u urbanom okruženju
  • smanjenje onečišćenja.
 • Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti ICT-a uz financiranje aktivnosti vezanih uz:
  • jačanje digitalne  povezanosti,
  • razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene,
  • razvoj održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti
  • promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti
 • Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom Europskog stupa socijalnih prava kroz financiranje aktivnosti vezanih uz:
  • unaprjeđenje djelotvornosti tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju razvojem socijalnih inovacija i infrastrukture,
  • poboljšanje pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem infrastrukture,
  • povećanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica, migranata i skupina u nepovoljnom položaju putem integriranih mjera koje uključuju stanovanje i socijalne  usluge,
  • osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture, uključujući primarnu skrb.

Naime, Program Konkurentnost i kohezija postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje financijskih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2021. – 2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizirati javnu upravu, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini u cilju ravnomjernijeg teritorijalnog razvoja Republike Hrvatske temelj su navedenog programa u sklopu kojeg će se nastojati realizirati četiri prioriteta:

 • industrijska tranzicija hrvatskih regija – jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja
 • jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima uz promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika
 • razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka – poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima
 • pravedna tranzicija

Vrste poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.- 2027. objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja, a ti pozivi mogu biti:

 • otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga
 • ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj.

 

Za kraj je važno spomenuti da priloženi indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP -ova) u okviru navedenih programa za 2023. godinu sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

 

Pripremio: Bernard Iljazović