Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu

Od 1.1.2021. godine moguća je primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu svih dobara za porezne obveznike koji su u sustavu PDV-a i koji mogu odbiti pretporez u cijelosti. Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu predstavlja značajno rasterećenje novčanog toka, s obzirom da je propisano da se PDV pri uvozu može platiti iskazivanjem obveze u PDV prijavi. U nastavku saznajte što podrazumijeva obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu, koje je uvjete potrebno zadovoljiti i  u kojim slučajevima se navedena mogućnost ne primjenjuje. 

Zakonska regulativa

Plaćanje poreza na dodanu vrijednost (nadalje: PDV) pri uvozu, propisano je Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20 – u nastavku teksta: Zakon o PDV-u). Posljednjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 138/20) propisana je mogućnost plaćanja PDV-a pri uvozu iskazivanjem obveze u prijavi PDV-a odnosno Obrascu PDV

Primjena obračunskog PDV-a pri uvozu

Odredbom članka 76. st. 8. Zakona o PDV-u propisano je da se smatra da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a porezni obveznik zatraži odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodan promet.
Dakle, potrebno je kumulativno zadovoljiti uvjete.

Detaljnija pojašnjenja, primjerice o podnošenju zahtjeva za primjenu obračunskog PDV-a moguće je pronaći u Uputi za plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu putem prijave poreza na dodanu vrijednost, KLASA: 011-02/20-03/19, URBROJ: 513-02-1243/6-20-1 od 31. prosinca 2020., koju je izdalo Ministarstvo financija – Carinska uprava, a nalazi se na službenim stranicama Carinske uprave, poveznica: https://cutt.ly/Ov47vDx.

Kada se obračunski PDV pri uvozu ne primjenjuje?

Odredbom članka 76. st. 10. Zakona o PDV-u propisano je da se mogućnost plaćanja PDV-a pri uvozu iskazivanjem obveze u prijavi PDV-a ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:

  • kada se podnosi deklaracija za puštanje u slobodan promet pošiljaka male vrijednosti (definirana člankom 143.a Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L, 343, 29. 12. 2015.)) ili
  • kada se podnosi deklaracija za dobra u poštanskim pošiljkama (definirana člankom 144. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije).

Valja napomenuti da pravo korištenja obračunskog PDV-a pri uvozu imaju i strani porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a jer i oni mogu ishoditi osobni identifikacijski broj (OIB) te PDV identifikacijski broj i imati iste obveze po pitanju PDV-a kao i tuzemni porezni obveznici.

Posebno se apostrofira da uporaba obračunskog PDV-a pri uvozu nije obvezna. Nadalje, za korištenje obračunskog PDV-a pri uvozu porezni obveznik odnosno uvoznik mora imati pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Porezni obveznici koji nemaju pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, ne mogu obračunski podmiriti obvezu PDV-a iskazivanjem obveze u prijavi PDV-a.

Polaganje osiguranja

Odredbom članka 76. st. 9. Zakona o PDV-u propisano je ako se u postupku prihvaćanja carinske deklaracije u skladu s odredbama carinskog zakonodavstva polaže osiguranje za carinski dug koji je nastao ili bi mogao nastati, to osiguranje obuhvaća iznos uvoznog PDV-a koji je nastao ili bi mogao nastati.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.