Osnivanje i registracija udruge

Osnivanje udruge odgovarajuća je opcija ako se želite društveno angažirati i vlastitim zalaganjem pridonijeti rješavanju problema određenih društvenih skupina. Za razliku od trgovačkih društava čija je primarna ideja stvaranje profita, svrha osnivanja udruge jest zalaganje za interese određenih društvenih skupina, stvaranje pozitivnih promjena u okolini, zaštita vrijednosti od općeg interesa, zaštita uvjerenja i slično. U nastavku pročitajte što se smatra udrugom, tko ju može osnovati i na koji način.

Što se smatra udrugom?

Prema Zakonu o udrugama, udrugom se smatra svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba koje se radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Tko može osnovati udrugu?

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba. Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova. Ako se radi o maloljetnoj osobi, njezin zakonski skrbnik mora prethodno dati i ovjeriti suglasnost koju mora predati prije održavanja osnivačke skupštine udruge. Osnivači udruge, osim državljana Republike Hrvatske, mogu biti i stranci i strane prave osobe. 

Tko može biti član udruge?

Član udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, na primjer trgovačko društvo, ustanova, zaklada, vjerska zajednica i drugo. Udruga je dužna voditi popis svojih članova koji obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriji članstva ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi. Uz navedeno, popis može sadržavati i druge podatke. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način te mora uvijek biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Ako udruga ne vodi popis članova, podliježe sankcijama koje su propisane Zakonom o udrugama.

Postupak osnivanja udruge

Postupak osnivanja udruge definiran je Zakonom o udrugama. Zakonom se definira osnivanje, registracija, pravni položaj te prestanak rada udruge.

1. Osnivačka skupština

Udruga se osniva osnivačkom skupinom te ista provodi sljedeće:

 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština
 • bira i razrješava druga tijela udruge, ako statutom nije drukčije propisano
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge
2. Donošenje statuta udruge

Za registraciju udruge potrebno je donijeti statut. Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa statutom. Umjesto naziva statut udruga može koristiti i drugi naziv no sadržaj je propisan zakonom. Statut mora sadržavati podatke o:

 • nazivu i sjedištu
 • zastupanju
 • izgledu pečata udruge
 • područjima djelovanja sukladno ciljevima
 • ciljevima
 • djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
 • gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja
 • načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova
 • tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata
 • izboru i opozivu likvidatora udruge
 • prestanku postojanja udruge
 • imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
 • postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge
 • načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge

Osim navedenog, statut može sadržavati i podatke o teritorijalnom djelovanju udruge, znaku udruge i njegovu izgledu te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

3. Upis u registar udruga

Upis u registar udruga je dobrovoljan i obavlja se na zahtjev osnivača udruge. Zahtjev za upis u registar udruga, u ime osnivača, podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Registar udruga javni je upisnik koji se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj.

Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava, a zahtjev se podnosi uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave te ga je moguće predati i elektroničkim putem.

Uz zahtjev za upis udruge u Registar udruga potrebni su i sljedeći dokumenti:

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut (dva primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika

Zahtjev za registraciju mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U suprotnom, zahtjev će se odbaciti zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

4. Izrada pečata

Nakon upisa u registar potrebno je izraditi pečat. Kod narudžbe pečata potrebno je ponijeti rješenje o registraciji te statut u kojem je opisan izgled pečata (promjer, oblik, položaj i sadržaj teksta).

5. Prijava državnom zavodu za statistiku i otvaranje žiro-računa

Nakon izrade pečata, osoba ovlaštena za zastupanje mora se obratiti Državnom zavodu za statistiku, odnosno ispostavi Zavoda u jedinici područne (regionalne) samouprave te putem obrasca RPS-1: Registar poslovnih subjekata prijaviti u Registar poslovnih subjekata. Državni zavod za statistiku na temelju navedenog obrasca izdat će akt o razvrstavanju poslovnih subjekata sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Po dobivanju obavijesti od Državnog zavoda za statistiku moguće je otvoriti žiro-račun u poslovnoj banci.

6. Upis u registar neprofitnih organizacija

Nakon otvaranja žiro-računa, udruga je obvezna podnijeti Ministarstvu financija zahtjev za upis u Registar neprofitnih organizacija. Zahtjev se podnosi putem RNO obrasca koji je dostupan na stranicama Ministarstva financija. Obrazac se dostavlja poštom na adresu Ministarstva financija. Ministarstvo zatim izdaje potvrdu o upisu odnosno isprintanu stranicu Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji.

7. Računovodstvo udruge

Sve novoosnovane udruge obavezne su voditi dvojno knjigovodstvo tijekom prve tri godine djelovanja prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije. Poslovne knjige koje su udruge dužne voditi jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

Iznimno udruga ili neka druga neprofitna organizacija može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:

 • vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kuna na razini godine
 • godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 230.000,00 kuna na razini godine 

Odluka se donosi u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava gore navedene uvjete, odnosno do opoziva, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija. 

Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo dužne su voditi: knjigu blagajne, knjigu primitaka i izdataka, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine. Sve udruge, bez obzira na to vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo dužne su predavati financijska izvješća FINA-i. Više o financijskim izvještajima udruga odnosno neprofitnih organizacija možete saznati ovdje