Paušalni obrti u 2022. i podnošenje izvješća za 2021. godinu

Paušalni obrti u 2022. i podnošenje izvješća za 2021. godinu

Paušalni obrti u 2022. godini

Porez na dohodak od obavljanja obrta može se plaćati i u paušalnom  iznosu, pod određenim uvjetima, što može predstavljati relativno povoljan oblik poslovanja s aspekta javnih davanja. Riječ je o takozvanom paušalnom obrtu.

Paušalni obrti jedan su od (naj)povoljnijih oblika poslovanja kada je riječ o poreznim obvezama i obvezama za obvezne doprinose. Također, vrlo su jednostavni i u smislu vođenja poslovnih knjiga. No, s druge strane, za paušalni obrt propisana su ograničenja, primjerice, u smislu ostvarenja prihoda.  O tome i drugim povezanim aktualnostima saznajte više u novom članku.

Što čini zakonodavni okvir za paušalne obrte?

  • Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20)
  • Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21)
  • Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/20 i 1/21).

Generalni uvjeti za otvaranje paušalnog obrta su, pored ostalog, da porezni obveznik nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, kao i da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 300.000,00 kuna.

Usto, valja skrenuti pozornost na to da je paušalni obrt relativno jednostavno rješenje i s administrativnog stajališta pa su tako poslovne knjige koje vodi paušalni obrt samo evidencija o prometu (Knjiga prometa –  Obrazac KPR). Na temelju njega porezni obveznik podnosi Obrazac PO-SD odnosno Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak.

Koje poslovne knjige i evidencije mora voditi obrtnik pronađite u blogu.  

Računovodstveni i poslovni program Minimax nudi kompletno rješenje za vođenje poslovnih knjiga obrtnika paušalaca. Naime, program omogućava brzo i jednostavno kreiranje i slanje računa, ponuda, praćenje i evidenciju naplate, automatsko kreiranje knjige prometa (Obrazac KPR) te Obrasca PO-SD na kraju godine.

Prednosti računovodstva u oblaku pronađite ovdje.

Pokretanje paušalnog obrta

Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno Gradu Zagrebu, putem Prijave za upis u obrtni registar. Međutim, navedeno je moguće obaviti i online putem. Po primitku Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar, potrebno je u roku od 8 dana javiti se nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi upisa u registar poreznih obveznika na Obrascu RPO.

Praktične korake kod pokretanja paušalnog obrta pronađite ovdje.

Obveza i plaćanje poreza, prireza i doprinosa za paušalni obrt u 2022. godini

Jedan od najčešćih razloga za odluku o otvaranju paušalnog obrta predstavljaju niža svota obveza po osnovi doprinosa za obvezna osiguranja te niži porezi u odnosu na ostale oblike poslovanja. U nastavku, stoga, donosimo pregled svota obveza za doprinose obveznih osiguranja obrtnika paušalca te obveze po osnovi poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u 2022. godini.

Paušalni obrtnik mora mjesečno plaćati doprinose za obvezno osiguranje i to:

  • doprinose za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup odnosno I. stup, ako je obveznik samo I. stupa),
  • doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Također, paušalni obrtnik mora plaćati:

  • porez na dohodak te
  • prirez porezu na dohodak (ako je na području određene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisan prirez porezu na dohodak).

Pregled obveza po osnovi poreza na dohodak (i prireza porezu na dohodak) u 2022. nalazi se u nastavku:

Valja napomenuti da su propisane i smanjene stope paušalnog poreza na dohodak i to za porezne obveznike koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na otocima prve skupine. Isti plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.​

U nastavku donosimo pregled mjesečnih obveza po osnovi obveznih doprinosa paušalnog obrta za 2022.:

 

 

Obveza po osnovi poreza na dohodak i (možebitnog) prireza porezu na dohodak uplaćuje se na žiro račun općine odnosno grada prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu obrtnika, a poziv na broj je HR68 1449 – OIB, a doprinosi za obvezna osiguranja plaćaju se na sljedeći način:

  • Doprinos za zdravstveno osiguranje: IBAN: HR6510010051550100001, poziv na broj platitelja: HR68 8478 – OIB obveznika uplate.
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje (I. stup): IBAN: HR1210010051863000160, poziv na broj platitelja: HR68 8214 – OIB obveznika uplate
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje (II. stup): IBAN: HR7610010051700036001 poziv na broj platitelja: HR68 2046 – OIB obveznika uplate.

Podsjećamo i na to da su paušalni obrtnici koji se bave određenim djelatnostima, uz PO-SD obrazac, dužni predati i Obrazac TZ 1 te platiti članarinu turističkoj zajednici. Primjer obrasca donosimo na kraju članka.

Podnošenje Obrasca PO-SD za 2021.

Obrazac PO-SD odnosno Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za 2021. godinu potrebno je predati do 17. siječnja 2022. (jer propisani rok 15. siječnja 2022. pada na subotu) nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Obrazac PD-SD može se generirati automatski iz programa Minimax nakon unesenih podataka o poslovanju ili ga je moguće pronaći na mrežnim stranicama Porezne uprave, a isti je i sastavni dio Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.

Napominjemo da u ovom članku nismo razmatrali podnošenje izvješća nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti, odnosno PO-SD-Z, već isključivo za paušalni obrt s jednim vlasnikom.

Primjer popunjenog Obrasca PO-SD za 2021. godinu

Navedeno izvješće simulirano je na temelju sljedećih parametara: izvještaj podnosi paušalni obrt (frizerski salon), koji je tijekom 2021. ostvario 73.000,00 kuna. Primici su ostvareni isključivo u gotovini, a naplate bezgotovinskim putem nije bilo.  Obrt je radio svih 12 mjeseci.

Dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka s 12 mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt. Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti.

2 U broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti računa se svaki puni (cijeli) kalendarski mjesec u kojemu je obveznik obavljao samostalnu djelatnost te posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

3 Paušalni porez na dohodak u tablici pod 1 umanjuje se za 75% (sukladno čl. 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, porezni obveznici koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara, na potpomognutim područjima I. skupine i na otocima I. skupine plaćaju godišnji paušalni porez u visini 25% godišnjeg paušalnog poreza).

4 Iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak (pod VII.8.) računa se tako da se iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nakon umanjenja (pod VII.5.) podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV. I V.).

Napomena: Obrazac PO-SD  preuzet je s internetske stranice Porezne uprave

Više o predaji PO-SD obrasca i kako se isti popunjava možete saznati u našem blogu: Predaja PO-SD obrasca za paušalne obrtnike

Primjer TZ 1 obrasca

*područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Napomena: Obrazac TZ 1 preuzet je s internetske stranice Porezne uprave

Sve informacije potrebne za vođenje paušalnog obrta – od samog otvaranja obrta, iznosa paušalnih poreza i doprinosa, automatskog popunjavanja PO-SD obrasca pa do zatvaranja obrta, pronaći ćete u besplatnom priručniku.

 

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.