Paušalni obrti u 2023. i podnošenje izvješća za 2022. godinu

paušalni obrt

Paušalni obrt jedan je od (naj)povoljnijih oblika poslovanja kada je riječ o poreznim obvezama i obvezama za obvezne doprinose. Također, vrlo su jednostavni i u smislu vođenja poslovnih knjiga. No, s druge strane, za paušalni obrt propisana su i određena ograničenja, primjerice, po pitanju ostvarenja prihoda. 

Uvjeti za otvaranje paušalnog obrta i zakonodavni okvir

Porez na dohodak od obavljanja obrta može se plaćati i u paušalnom  iznosu, pod određenim uvjetima, što može predstavljati relativno povoljan oblik poslovanja s aspekta javnih davanja. Riječ je o takozvanom paušalnom obrtu o kojem više možete saznati u besplatnom priručniku Paušalni obrt.

Zakonodavni okvir za paušalne obrte čine:

  • Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22)
  • Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22 i 112/22)
  • Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/20 i 1/21).

 Generalni uvjeti za otvaranje paušalnog obrta su, pored ostalog, da porezni obveznik nije obveznik poreza na dodanu vrijednost kao i da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 39.816,84 eura (odnosno 300.000,00 kuna).

 Usto, valja skrenuti pozornost na to da je paušalni obrt relativno jednostavno rješenje i s administrativnog stajališta pa su tako poslovne knjige koje vodi paušalni obrt samo evidencija o prometu (Knjiga prometa –  Obrazac KPR). Na temelju njega porezni obveznik podnosi Obrazac PO-SD odnosno Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak. 

Valja napomenuti i da računovodstveni i poslovni program Minimax nudi zaista kompletno rješenje za vođenje poslovnih knjiga obrtnika paušalca. Naime, program Minimax omogućava brzo i jednostavno kreiranje i slanje računa, ponuda, praćenje i evidenciju naplate, automatsko kreiranje knjige prometa (Obrazac KPR) te Obrasca PO-SD na kraju godine. Usto, program je u potpunosti usklađen u propisima vezanim uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Kako pokrenuti paušalni obrt?

Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno Grada Zagreba, putem Prijave za upis u obrtni registar. Međutim, navedeno je moguće obaviti i online putem. Nadalje, u roku od 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti potrebno je javiti se nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi prijave u registar poreznih obveznika na Obrascu RPO.

O praktičnim koracima pokretanja paušalnog obrta možete pročitati u jednom od ranije objavljenih blogova: Praktični koraci kod pokretanja obrta.

Obveze plaćanja poreza te prireza i doprinosa za paušalni obrt u 2023.

Jedan od najčešćih razloga za odluku o otvaranju paušalnog obrta predstavljaju niže svote obveza po osnovi doprinosa za obvezna osiguranja te poreza u odnosu na ostale oblike poslovanja.  Stoga u nastavku donosimo pregled svota obveza za doprinose za obvezna osiguranja obrtnika paušalca te obveze po osnovi poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u 2023.

Paušalni obrtnik mora mjesečno plaćati doprinose za obvezno osiguranje i to:

  • doprinose za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup odnosno I. stup, ako je obveznik samo I. stupa)
  • doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Također, paušalni obrtnik mora plaćati:

  • porez na dohodak te
  • prirez porezu na dohodak (ako je na području određene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisan prirez porezu na dohodak).

Pregled obveza po osnovi poreza na dohodak (i prireza porezu na dohodak) u 2023. daje se u nastavku:

Valja napomenuti da su propisane i smanjene stope paušalnog poreza na dohodak i to za porezne obveznike koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na otocima prve skupine. Isti plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.​

U nastavku se nalazi pregled mjesečnih obveza po osnovi obveznih doprinosa paušalnog obrta za 2023. prema Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu​:

Obveza po osnovi poreza na dohodak i (možebitnog) prireza porezu na dohodak uplaćuje se na žiro račun općine odnosno grada prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu obrtnika, a poziv na broj je HR68 1449 – OIB, a doprinosi za obvezna osiguranja se plaćaju na sljedeći način:

  • Doprinos za zdravstveno osiguranje: IBAN: HR6510010051550100001, poziv na broj platitelja: HR68 8478 – OIB obveznika uplate.
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje (I. stup): IBAN: HR1210010051863000160, poziv na broj platitelja: HR68 8214 – OIB obveznika uplate
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje (II. stup): IBAN: HR7610010051700036001 poziv na broj platitelja: HR68 2046 – OIB obveznika uplate.

Podsjećamo i na to da paušalni obrtnici koji se bave određenim djelatnostima dužni su uz PO-SD obrazac predati i Obrazac TZ 1 te platiti članarinu turističkoj zajednici. Primjer obrasca donosimo na kraju članka.

Podnošenje obrasca PO-SD za 2022.

Obrazac PO-SD odnosno Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za 2022. potrebno je predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 16. siječnja 2023. (jer propisani rok 15. siječnja 2023. pada na nedjelju).

Obrazac PD-SD može se generirati automatski iz programa Minimax nakon unesenih podataka o poslovanju ili ga je moguće pronaći na mrežnim stranicama Porezne uprave, a isti je i sastavni dio Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.

Napominjemo da u ovom članku nismo razmatrali podnošenje izvješća nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti odnosno PO-SD-Z već isključivo za paušalni obrt s jednim vlasnikom.

U nastavku nastavku donosimo primjer popunjenog Obrasca PO-SD za 2022. Napominjemo da se izvještaj za 2022. podnosi u kunama.

Izvješće je simulirano temeljem sljedećih parametara: izvještaj podnosi paušalni obrt (frizerski salon), koji je tijekom 2022. ostvario 73.000,00 kuna. Primici su ostvareni isključivo u gotovini, a naplate bezgotovinskim putem nije bilo.  Obrt je radio svih 12 mjeseci.

Dohodovni razred utvrđuje se na način da se od prosječnog primitka ostvarenog tijekom poreznog razdoblja u kojem se djelatnost obavlja (ukupni primitak podijeljen s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti) utvrđuje godišnji primitak množenjem prosječnog primitka s 12 mjeseci. Na isti način paušalni dohodak se utvrđuje i za registrirani sezonski obrt. Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti.

2 U broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti računa se svaki puni (cijeli) kalendarski mjesec u kojemu je obveznik obavljao samostalnu djelatnost i posljednji mjesec bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u tom mjesecu.

3 Paušalni porez na dohodak u tablici pod 1 umanjuje se za 75% (sukladno čl. 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, porezni obveznici koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara, na potpomognutim područjima I. skupine i na otocima I. skupine plaćaju godišnji paušalni porez u visini 25% godišnjeg paušalnog poreza).

4 Iznos mjesečnog paušalnog poreza i prireza porezu na dohodak (pod VII.8.) računa se tako da se iznos ukupne obveze paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na  dohodak nakon umanjenja (pod VII.5.) podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti (pod IV. I V.).

Napomena: Obrazac PO-SD preuzet je s internetske stranice Porezne uprave Republike Hrvatske, 30. prosinca 2022.

 

PRIMJER 2: TZ1

Napomena: Obrazac TZ 1 preuzet je s internetske stranice Porezne uprave 30. prosinca 2022.

 

 

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.