Porez na potrošnju - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Porez na potrošnju

Porez na potrošnju oblik je poreza koji gradovi i općine mogu uvesti kao vlastiti prihod. Zakonom je propisan predmet oporezivanja tim oblikom poreza, porezni obveznici, najviša dopuštena stopa te rokovi obračunavanja i plaćanja, a gradovima i općinama je ostavljena sloboda da svojim odlukama propišu visinu porezne stope i tijelo koje će nadzirati utvrđivanje, evidentiranje i plaćanje poreza na potrošnju.

Što je porez na potrošnju i tko ga obračunava?

Porez na potrošnju je porez koji se obračunava pri usluživanju pića u ugostiteljskim objektima. Prema Zakonu o lokalnim porezima, porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Porez na potrošnju prihod je grada odnosno općine na području koje je obavljena prodaja pića.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Po kojoj stopi se obračunava porez na potrošnju?

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Osnovica se dobiva primjenom odgovarajuće preračunate stope ovisno o tome sadrži li prodajna cijena porez na potrošnju i PDV ili samo porez na potrošnju za ugostitelje koji nisu obveznici PDV-a. U konačnu cijenu usluge konzumacije pića uključena su oba poreza i potrošač ih snosi kao dio cijene ugostiteljske usluge.

Obračun i način plaćanja poreza na potrošnju utvrđuje se odlukom grada ili općine. Kolika će biti stopa poreza na potrošnju propisuje grad odnosno općina no ne može biti veća od 3%. U gradu Zagrebu se porez na potrošnju plaća po stopi od 2% prema Odluci o lokalnim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba.

Pregled preračunanih stopa poreza na potrošnju (2% i 3%) i PDV-a

Vrsta ugostiteljske usluge  Stopa PDV-a i poreza na potrošnju Preračunata stopa PDV-a i poreza na potrošnju
Hrana, kava, napitci, voda  25% 20%

Pivo, vino, bezalkoholna pića, alkoholna pića (konjak, vinjak, likeri, kokteli i druga pića koja sadržavaju alkohol (osim piva i vina)

 

25 %

3%

25%

2%

 

19,53 %

2,34 %

19,6850393 %

1,5748031 %

Izvor: RRiF

Rok za plaćanje poreza na potrošnju i potrebni obrasci

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Porezni obveznik, obračun sastavlja na obrascu PP-MI-PO te ga treba predati do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Gradovi i općine mogu svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza prenijeti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. U tom slučaju se obrazac PP-MI-PO podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore, tako da se na obrascu iskažu podaci za svaki grad odnosnu općinu pojedinačno. Gradovi i općine koji poslove utvrđivanja poreza nisu prenijeli na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, PP-MI-PO obrazac podnosi se nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Ako pravna osoba ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno ne preda PP-MI-PO obrazac u propisanom roku kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna.

Primjer PP-MI-PO obrasca možete pronaći ovdje. (Izvor: Porezna uprava)