Porezne obveze iznajmljivača smještaja - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Porezne obveze iznajmljivača smještaja

„Koje poreze sam dužan platiti?“ – pitanje je koje zabrinjava većinu iznajmljivača smještaja. Iznajmljivači za pružanje usluga u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV-a te tada mogu paušalno plaćati porez na dohodak. U slučaju da su obveznici PDV-a, na uslugu smještaja obračunavaju PDV i primjenjuju sniženu stopu PDV-a od 13%, a za utvrđivanje dohotka trebaju voditi poslovne knjige. Osim građana Republike Hrvatske, uslugu smještaja u nekretninama, sobama, apartmanima ili kućama za odmor, mogu pružati i stranci koji su vlasnici nekretnina u Hrvatskoj. To mogu biti fizičke osobe iz Europske unije ili trećih zemalja.

Iznajmljivači koji paušalno plaćaju porez

Paušalno plaćanje poreza na dohodak najjednostavniji je i najpovoljniji način plaćanja poreza za privatne iznajmljivače apartmana. Iznajmljivači koji nisu obveznici PDV-a i dohodak ne utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, mogu porez na dohodak plaćati u godišnjem paušalnom iznosu, pod uvjetima da:

  •  iznajmljuju putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, a najviše do 20 postelja odnosno kreveta i / ili
  •  organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i odgovarajućeg koeficijenta područja na kojem se usluga pruža. Visina paušalnog poreza po krevetu iznosi 300,00 kuna, a po smještajnoj jedinici 350,00 kuna. Koeficijent područja na kojem se pruža usluga određuje se prema pripadnosti naselja u kojem se usluga pruža odnosno prema četiri turistička razreda.

Godišnji paušalni porez i prirez porezu na dohodak plaća se na temelju rješenja koje donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave. Plaćanje se vrši tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se utvrđuje obveza.

Iznajmljivač paušalista prema propisima o porezu na dohodak ne vodi poslovne knjige, no obvezan je za svaku pruženu uslugu izdati račun, te isti na kraju radnog dana upisati u Evidenciju o prometu kronološkim redom bez obzira je li isti naplaćen ili ne. Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Iznajmljivač paušalista nije obveznik fiskalizacije te ne mora fiskalizirati izdane račune ako ne ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

Iznajmljivači koji su obveznici vođenja poslovnih knjiga

Iznajmljivači koji su u 2018. godini postali obveznici PDV-a, (u 2017. godini ostvarili su promet veći od 300.000,00 kuna) ili su postali obveznici PDV-a dragovoljno, porez na dohodak od imovine utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti.

Porez na dohodak temeljem poslovnih knjiga iznajmljivači mogu plaćati i dragovoljno, a na vlastiti zahtjev mogu umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit.
Iznajmljivač koji je obveznik PDV-a za pruženu uslugu smještaja mora izdati račun s podacima propisanim u Općem poreznom zakonu odnosnu Zakonu o PDV-u ako račun izdaje drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik i na njemu obračunati PDV po stopi od 13%.

Iznajmljivač koji je obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti dužan je voditi: Knjigu primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine (Obrazac DI), knjigu prometa (obrazac KPR), evidencije o tražbinama i obvezama (obrazac TO) sukladno propisima koji uređuju porez na dohodak. Iznajmljivač obveznik poreza na dobit poslovne knjige vodi sukladno Zakonu o računovodstvu. Za potrebe utvrđivanja obveze PDV-a iznajmljivač je dužan Knjigu I-RA i Knjigu U-RA, te posebne evidencije propisane Zakonom i Pravilnikom o PDV-u.

Oporezivanje usluga iznajmljivača stranaca kao pružatelja usluga smještaja

Osim građana Republike Hrvatske, uslugu smještaja u nekretninama, sobama, apartmanima ili kućama za odmor mogu pružati i stranci koji su vlasnici tih nekretnina u Hrvatskoj. Fizičke osobe odnosno nerezidenti koji imaju u imovini apartmane i kuće za odmor u Hrvatskoj, mogu dobiti odobrenje nadležnog tijela za iznajmljivanje.

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica Europske unije mogu u Hrvatskoj obavljati usluge smještaja od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije bez osnivanja obrta ili trgovačkog društva u Hrvatskoj. Međutim, kako se u Hrvatskoj ne mogu smatrati „malim“ poreznim obveznicima, trebaju se registrirati za potrebe PDV-a. Prema Zakonu o porezu na dohodak od 1. siječnja 2017. godine, fizičke osobe odnosno nerezidenti iz Europske unije se i dalje trebaju registrirati za potrebe PDV-a ako žele pružati uslugu smještaja u vlastitim smještajnim objektima u Hrvatskoj. Za pruženu uslugu smještaja trebaju izdati račun i obračunati PDV po stopi od 13 %. Međutim, neovisno o tome što se smatraju obveznicima PDV-a u Hrvatskoj, s motrišta dohotka, a u skladu s novom odredbom, mogu biti paušalisti i plaćati porez na dohodak u paušalnoj svoti ovisno o broju kreveta ili smještajnih jedinica, za što će im Porezna uprava izdati rješenje. Nemaju obvezu plaćanja doprinosa jer ne vode poslovne knjige.

Iznajmljivači koji su državljani trećih zemalja obvezni su prema mjestu obavljanja djelatnosti osnovati obrt ili trgovačko društvo kako bi mogli obavljati usluge smještaja. Tako stječu jednaka prava i obveze kao i hrvatski porezni obveznici te se u poreznom smislu smatraju hrvatskim rezidentima. Njihove porezne obveze ovise o tome je li osnovani obrt ili trgovačko društvo upisan u registar obveznika PDV-a u Hrvatskoj ili nije. Ako obrt nije obveznik PDV-a, može plaćati porez na dohodak od samostalne djelatnosti u paušalnoj svoti.

Besplatni webinar: Poslovanje obrtnika

Što je sve potrebno za obavljanje obrta, koji su uvjeti za otvaranje obrta, na koji način obrtnici vode poslovanje i još mnogo toga saznajte u našem besplatnom webinaru. Webinar će održati mr. sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl.oec., ovl. rač.
PPrijava na besplatan webinar 19.06. u 10:00 sati