Porezni tretman toplih i hladnih napitaka koje poslodavac omogućuje radnicima - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Porezni tretman toplih i hladnih napitaka koje poslodavac omogućuje radnicima

Određeni broj poslodavaca s ciljem, na primjer bolje radne atmosfere ali i drugih razloga, na radnom mjestu omogućuje svojim radnicima besplatnu konzumaciju kave, čajeva, vode, sokova i slično. U praksi se poslodavci često dvoume oko poreznog tretmana takvih davanja, stoga u nastavku donosimo pojašnjenje koji se napici ne smatraju oporezivim primitkom radnika, kako se priznaju troškovi i plaća račun dobavljaču. 

Porezni tretman porezom na dohodak

Odredbom članka 7. st. 41. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 74/20 – nadalje: Pravilnik) propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju voda te topli i hladni napici (osim napitaka koji sadržavaju alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućava radnicima za vrijeme radnog vremena.
To znači da ako poslodavac omogući svojim zaposlenicima bilo koje napitke koji ne sadržavaju alkohol (primjerice izvorsku vodu, kavu, čaj, sokove i slično), to se ne smatra oporezivim primitkom radnika (plaćom u naravi).

Iako nije propisana količina koja se smije omogućiti, valja voditi računa o nabavi razumnih količina tih napitaka kao i o okolnosti da su ti napici namijenjeni za korištenje u radno vrijeme, kako se navedeno ne bi smatralo plaćom u naravi radnika. Napominjemo da se za potrebe poreznog evidentiranja takva konzumacija ne treba iskazivati u JOPPD obrascu.

Priznavanje troškova za potrebe poreza na dobit

Odredbom članka 5. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20 – nadalje: ZPDOB) propisano da se poreznom osnovicom smatra dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama ZPDOB-a. Rashodima poreznog razdoblja smatraju se oni rashodi koji su nastali u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika ili su posljedica obavljanja djelatnosti.

S obzirom na to da su izdaci za nabavu vode te toplih i hladnih napitaka u interesu obavljanja djelatnosti poreznog obveznika odnosno poslodavca, trošak je porezno priznat u smislu poreza na dobit. To je potvrđeno i mišljenjem Porezne uprave, KLASA: 410-18/05-01/127, URBROJ: 513-07-21-01/05-2, od 8. prosinca 2005.
Trošak toplih i hladnih napitaka knjigovodstveno se evidentira u okviru klase 4, na odgovarajući račun (konto).

Način plaćanja računa dobavljaču

Valja napomenuti da nije propisano na koji se način mora dobavljaču platiti nabavu tih napitaka. 
Jedino je odredbom članka 28. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18 i 121/19), propisano da obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem do iznosa od 5.000,00 kuna po jednom računu drugom obvezniku fiskalizacije, ako drukčije nije propisano posebnim poreznim propisom, a smatramo da nije.
Prema svemu navedenom, račun je dobavljaču moguće platiti transakcijski ili u gotovini, odnosno sukladno određenoj poslovnoj situaciji, a moguća su i obračunska plaćanja (npr. prijeboj).

Zaključni osvrt

Prema navedenom, ako poslodavac omogući svojim zaposlenicima unutar radnog vremena bilo koje napitke koji ne sadržavaju alkohol (primjerice izvorsku vodu, kavu, čaj, sokove i slično), to se ne smatra radnikovom plaćom u naravi. Smatramo da su troškovi porezno priznati i u svrhe poreza na dobit. Nadalje, smatramo i da je moguć odbitak pretporeza za nabavu vode jer se, prema mišljenju Porezne uprave, izdaci za nabavu vode namijenjene za piće radnika tijekom radnog vremena (bez obzira radi li se o vodi iz vodovodne mreže ili o vodi koja je pročišćena i ambalažirana), mogu smatrati izdacima koji su interesu obavljanja djelatnosti poslodavca.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.