Posebni postupci oporezivanja od 1. srpnja 2021. godine - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Posebni postupci oporezivanja od 1. srpnja 2021. godine

Srpanj 2021. godine donio je izmjene u oporezivanju isporuka dobara na daljinu. Izmjene se odnose na oporezivanje isporuka dobara i usluga na daljinu, tzv. e-trgovina i primjenu posebnih postupaka oporezivanja. Primjena posebnih postupaka oporezivanja nije obveza, već predstavlja mogućnost odnosno za obveznike koji se odluče primjenjivati neki od navedenih postupaka znači pojednostavljenje u poslovanju i oporezivanju.
Proširuje se primjena MOSS-a, odnosno PDV-a na digitalne usluge, na ostale usluge, tj. na prodaju dobara na daljinu te je MOSS postao OSS (eng. One Stop Shop). Svrha navedenog sustava je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama Europske unije u jednoj državi članici „sve na jednom mjestu“ podnošenjem prijave PDV-a putem tog sustava s kojeg će se podaci iz prijave automatski prenositi onim državama članicama u kojima su isporuke oporezive.

U nastavku donosimo kratak podsjetnik na novosti u porezu na dodanu vrijednost a koje se odnose na posebne postupke oporezivanja.

Na koje isporuke i na koga se mogu primijeniti posebni postupci oporezivanja?

Novosti se prvenstveno odnose na primjenu sljedećih posebnih postupaka oporezivanja:

 1. poseban postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar EU
 2. poseban postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje (3. točka članka)
 3. poseban postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih zemalja ili područja
 4. poseban postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz

U nastavku donosimo kratak osvrt na navedeno i skrećemo pozornost da se radi o problematici koja može otvoriti čitav niz pitanja, a ponavljamo i da je riječ o mogućnosti primjene, a ne o obveznoj primjeni.

1. Porezni obveznici bez sjedišta unutar EU

Važne pojedinosti:

 • može ga primjenjivati porezni obveznik koji nema sjedište na području EU,
 • primjenjuje se na usluge iz članaka 16. – 26. Zakona koje porezni obveznik koji nema sjedište na području EU obavi na području EU osobama koje nisu porezni obveznici, a koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u bilo kojoj državi članici EU,
 • porezni obveznik koji nema sjedište na području EU, a koji za državu članicu prijave odabere Republiku Hrvatsku, mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika ili promjenu djelatnosti,
 • obvezan je za svako kalendarsko tromjesečje Poreznoj upravi podnijeti prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja,
 • porezni obveznik koji primjenjuje ovaj posebni postupak, a koji nema sjedište u EU, nema pravo na odbitak pretporeza, ali ima pravo na povrat PDV-a u skladu s postupkom povrata PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU.

 

Primjerice, porezni obveznik sa sjedištem u Bosni i Hercegovini obavlja građevinske usluge osobama koje nisu porezni obveznici – građanima na njihovim nekretninama u Hrvatskoj i Njemačkoj.

Prema članku 19. Zakona o PDV-u, mjesto oporezivanja tih usluga je mjesto gdje se nekretnina nalazi, što znači da porezni obveznik mora obračunati i platiti hrvatski i njemački PDV na obavljene usluge.

Prema tome, porezni se obveznik može prijaviti za primjenu posebnog postupka u Hrvatskoj ili Njemačkoj te putem OSS sustava obvezu PDV-a, koju ima u dvije države, prijaviti i platiti na jednom mjestu.

2. Prodaja dobara na daljinu unutar EU

Važne pojedinosti:

 • može ga primjenjivati:
  • porezni obveznik koji obavlja prodaju dobara na daljinu unutar EU,
  • portal koji omogućuje prodaju od strane poreznog obveznika iz treće zemlje, a riječ je o isporuci unutar iste države članice,
  • porezni obveznik koji nema sjedište u državi članici potrošnje i obavlja usluge osobi koja nije porezni obveznik
 • porezni obveznik koji primjenjuje ovaj posebni postupak:
  • ne mora izdati račun za isporuke dobara na daljinu unutar EU
  • nema pravo na odbitak pretporeza u državi članici potrošnje, ali može zatražiti povrat PDV-a u skladu s postupkom povrata PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici.
3. Prodaja dobara na daljinu uvezenih iz trećih zemalja ili područja

Važne pojedinosti:

 • obuhvaća samo dobra u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna, osim dobara koja podliježu trošarinama,
 • mogu ga primjenjivati porezni obveznici neovisno imaju li sjedište ili prebivalište/uobičajeno boravište ili SPJ na području EU.
4. Prijava i plaćanje PDV-a na uvoz

Važne pojedinosti:

 • ovaj postupak može se primjenjivati ako se za uvoz dobara, uz iznimku dobara koja podliježu trošarinama, u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna, ne primjenjuje posebni postupak iz točke 4. ovog članka,
 • može ga primjenjivati osoba koja prijavljuje dobra Carinskoj upravi za račun osobe kojoj su dobra namijenjena unutar područja EU,
 • osoba kojoj su dobra namijenjena odgovorna je za plaćanje PDV-a, a PDV se obračunava i plaća po stopi od 25%,
 • osoba koja dobra prijavljuje Carinskoj upravi unutar područja EU-a naplaćuje PDV od osobe kojoj su dobra namijenjena.

Porezni obveznici koji se odluče za primjenu posebnih postupaka oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu, odnosno za podnošenje prijave PDV-a putem sustava OSS (s kojeg će se podaci iz prijave automatski prenositi onim državama članicama u kojima su isporuke oporezive) u Minimaxu mogu podesiti postavke prema kojima će se pripremiti knjiženja za kasniju evidenciju u obrazac e-trgovina.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.