Postupci pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Postupci pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

Bliži se kraj financijske godine i vrijeme izrade završnog računa. Uz kvalitetnu pripremu podataka proces izrade završnog računa značajno se pojednostavljuje. Stoga je važno prije zaključivanja poslovnih knjiga poduzeti određene radnje i završna knjiženja. U nastavku saznajte koje je pripremne radnje potrebno obaviti kako biste olakšali i ubrzali sam proces izrade završnog računa. 

1. Godišnji popis imovine i obveza

U skladu s člankom 15. Zakona o računovodstvu poduzetnik je dužan tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne godine, popisati imovinu i obveze. Popis imovine i obveza (inventura) od iznimne je važnosti kako bi izvještaji bili istinito i realno prikazani. Osim materijalne imovine, potrebno je popisati i ostale vrste imovine i obveza. Po obavljenom popisu, inventurna komisija dostavlja izvješće u kojemu su iskazani utvrđeni manjkovi i viškovi. Prije izrade financijskih izvještaja potrebno je provesti odgovarajuća knjiženja kako bi se knjigovodstvene evidencije uskladile sa stvarnim stanjem.

2. Konačni obračun plaće

Člankom 47. Zakona o porezu na dohodak propisano je da je poslodavac obvezan izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca. Znači da se konačni obračun u pravilu radi na plaći za studeni koja se isplaćuje u prosincu.

Konačni se obračun treba izvršiti ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak. Također, ovakav se obračun radi kada je porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu. Dakle u slučajevima oscilacija plaća ili nekorištenja osobnog odbitka.

Važno je napomenuti da se konačni obračun plaće sastavlja samo za radnike koji su kod poslodavca bili zaposleni tijekom cijele kalendarske godine, odnosno ostvarili pravo na isplatu plaće u svih 12 mjeseci.

3. Obračun amortizacije

Amortizacija predstavlja trošak poslovanja koji nastaje uporabom dugotrajne imovine. Amortizira se samo dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina, koja ima ograničeni vijek trajanja odnosno uporabe, tijekom kojega se sustavno raspoređuju troškovi. Obračun amortizacije vrši se u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima i Zakonom o porezu na dobit.
Navedenim zakonom u članku 12. određene su porezno priznate metode i stope obračuna amortizacije. Propisano je da se amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje kao rashod po linearnoj metodi primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje su također navedene u istom članku.

Potrebno je izvršiti godišnji obračun amortizacije kako bi se troškovi sučelili s prihodima istog razdoblja. Pri tome je potrebno provjeriti je li upisan točan period stavljanja u upotrebu novonabavljenih sredstava i je li stopa koja se primjenjuje za tu imovinu u skladu s računovodstvenim politikama društva.

4. Usklađenje stanja s poslovnim partnerima

Kako bi financijski izvještaji bili fer i objektivni, važno je u evidencijama imati točne i sveobuhvatne podatke. Međutim, tijekom godine povremeno se može dogoditi da neke dokumente previdimo evidentirati, a ponekad imamo i situaciju da se određeni dokument evidentira dva puta. Stoga može doći do raskoraka između evidencija koje vodimo u svom knjigovodstvu i evidencija koje vode poslovni partneri društva – kupci i dobavljači.

Krajem financijske godine u tijeku su brojni poslovni procesi te je u nedostatku vremena moguće previdjeti određene postupke koje je potrebno provesti radi osiguranja kvalitete financijskih izvještaja. Stoga je jedan dio pripremnih radnji poželjno provesti ranije, dok još nema velikog pritiska rokova. Neki poduzetnici imaju praksu usklađivanja salda s poslovnim partnerima prije datuma završnog izvještaja, primjerice na 31.10. ili 30.11. tekuće godine. Ako na navedene datume imamo točna i usklađena salda, i na 31.12. bit će manja vjerojatnost pogreške, a imat ćemo jedan dio pripremnih postupaka obavljen i prije kraja financijske godine. Ako usklađujemo salda na 31.12., to ćemo raditi po isteku godine, ali ćemo imati točna stanja potraživanja i obveza.

Usklađivanja salda obveza i potraživanja vrše se tako da se poslovnim partnerima pošalju izvodi otvorenih stavaka na konfirmaciju. U slučaju neusklađenih evidencija između internih knjigovodstvenih evidencija i salda dobivenih od poslovnih partnera, potrebno je izvršiti određena knjiženja da bismo uskladili salda.

Osim navedenih opsežnijih procedura potrebno je obratiti pozornost i na ostale postupke koji se rade po isteku financijske godine.

Popis u nastavku nije konačan, ali su obuhvaćene najvažnije procedure te je sukladno tome potrebno:

  • Knjižiti tečajne razlike;
  • Ispraviti vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja;
  • Provjeriti imaju li možda neka pasivna konta dugovni saldo, a aktivna potražni, te provesti potrebna knjiženja;
  • Zatvoriti prijelazna konta;
  • Napraviti obračune kamata;
  • Obračunati članarine, doprinose i ostala davanja;
  • Uskladiti salda javnih davanja s evidencijama Porezne uprave na dan 31.12.
5. Obračun poreza na dobit

Naposljetku, prije izrade financijskih izvještaja, potrebno je pripremiti prijavu poreza na dobit – PD obrazac, kako bi se obračunala obveza poreza na dobit. Pri tome je potrebno iskazati sva umanjenja i uvećanja porezne osnovice u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Umanjenja porezne osnovice mogu se koristiti, između ostalog, i za trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat, za prihode od dividendi i udjela u dobiti, prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja, državne potpore za obrazovanje i izobrazbu zaposlenika i ostala propisana umanjenja.

S druge strane, porezna osnovica treba se uvećati za određene stavke: 50% troškova reprezentacije, za nepriznate troškove osobnog prijevoza, za nepriznate manjkove, za troškove kazni i prekršaja, za darovanja iznad propisanih iznosa, za kamate na zajmove dioničara, članova društva i povezanih osoba, za vrijednosno usklađenje potraživanja i drugo.

Pripremila: mr.sc. Mislava Meter Pavić, ovlašteni revizor

Mentor, obrt za računovodstveno – knjigovodstvene i poslovne djelatnosti