Povrat poreza na dohodak za 2020. godinu - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Povrat poreza na dohodak za 2020. godinu

Prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuju se prvenstveno odredbe Zakona o porezu na dohodak (dalje: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (dalje: Pravilnik), ali i odredbe općeg poreznog propisa kao i drugi posebni propisi. U nastavku saznajte više o poreznim rješenjima o utvrđenom porezu na dohodak za 2020. godinu, povratu poreza odnosno obvezi uplate istog te drugim aktualnim pitanjima.

Tko je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu? 

Većina poreznih obveznika više ne mora podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, osim u slučajevima iz članka 52. Zakona.
Međutim, za određene kategorije poreznih obveznika još uvijek postoji obveza predaje godišnje porezne prijave poreza na dohodak. To su:

 • poreznici obveznici ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti
 • porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvare kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
 • porezni obveznici, ako ih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

Valja skrenuti pažnju na to da oni koji nisu u obvezi predati godišnju poreznu prijavu raspolažu nekim podacima koji su od važnosti za oporezivanje mogu podnijeti Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku tj. Obrazac ZPP DOH. Rok za podnošenje Obrasca ZPP DOH isti je kao i rok za podnošenje godišnje porezne prijave.

Dostava privremenog poreznog rješenja 

Privremena porezna rješenja o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u 2020. te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat Porezna uprava trebala je već dostaviti svim poreznim obveznicima jer je propisano da se ista moraju dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. 
Porezna uprava će na temelju dostavljenog privremenog poreznog rješenja izvršiti zaduženje poreznog obveznika, odnosno poreznim obveznicima izvršiti povrat ako ispunjavaju uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Povrat poreza na dohodak za 2020. godinu

Važne pojedinosti oko povrata poreza na dohodak za 2020. su:

 • ako porezni obveznik ima pravo na povrat plaćenog poreza na dohodak, on će biti vraćen po službenoj dužnosti što znači da porezni obveznik ne mora podnositi poseban pisani zahtjev
 • povrat poreza u pravilu se izvršava na račun poreznog obveznika otvorenog u banci, a u nekim je slučajevima moguća isplata i u gotovini (primjerice, kada porezni obveznik nema otvoren tekući ili žiro-račun kod banke, odnosno ako u trenutku izvršenja povrata poreza na dohodak ne ostvaruje primitke za koje postoji obveza isplate na račun)
 • na privremeno porezno rješenje moguće je podnijeti prigovor i to do 2. kolovoza 2021. godine
 • oni porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje zaprime nakon 30. lipnja 2021., mogu podnijeti prigovor u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja
 • u slučajevima kada je poslodavac koristio potporu za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti i ostvario pravo na otpis porezne obveze – smatrat će se da je ona plaćena, a radnik će ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak za 2020. u iznosu za koji je utvrđeno da je preplaćen
 • kada se provodi ovrha nad poreznim obveznikom kojem se isplaćuje povrat poreza, svota će biti isplaćena na redoviti račun i ovršena, što znači da se povrat poreza ne isplaćuje na zaštićeni račun
 • ako porezni obveznik ima dospjelu a neplaćenu obvezu po osnovi poreza koje naplaćuje porezno tijelo, a istovremeno i preplaćeni porez na dohodak, više plaćeni porez na dohodak uračunat će se i smanjiti obveza

Jedno od čestih pitanja u praksi jest kada će se isplatiti povrat poreza. Rok za povrat poreza na dohodak nije propisan, stoga se ne može precizno reći kada će biti isplaćen povrat poreza, ali skreće se pozornost da je ove godine velikom broju poreznih obveznika povrat bio isplaćen tijekom lipnja.

Obveza poreza na dohodak za uplatu 

Osim razlike poreza i prireza za povrat, postoji mogućnost da Porezna uprava utvrdi poreznom obvezniku razliku poreza i prireza za uplatu.
Stoga dajemo u nastavku važne pojedinosti oko obveze poreza na dohodak:

 • porezni obveznik može podnijeti prigovor najkasnije do 2. kolovoza 2021. ako smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni
 • porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje zaprime nakon 30. lipnja 2021., mogu podnijeti prigovor u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja
 • ako porezni obveznici ne podnesu prigovor ili ga podnesu izvan roka, obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom
 • porezni obveznik dužan je utvrđenu obvezu poreza na dohodak uplatiti u roku 15 dana od isteka roka za prigovor odnosno osobne dostave
 • ako se po podnesenom prigovoru utvrdi da postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja, donosi se porezno rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, a porezna obveza utvrđena poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom, a ako navodi iz prigovora nisu osnovani, donosi se porezno rješenje kojim se odbija prigovor te se protiv takvog rješenja može izjaviti žalba u roku 30 dana od dana dostave rješenja

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.