Povrat poreza na dohodak za 2022. godinu

Prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuju se prvenstveno odredbe Zakona o porezu na dohodak (dalje: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (dalje: Pravilnik), ali i odredbe općeg poreznog propisa te drugi posebni propisi. U nastavku saznajte više o privremenim poreznim rješenjima o utvrđenom porezu na dohodak za 2022., povratu poreza odnosno obvezi uplate istog te drugim povezanim pitanjima.

 

Tko je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak?

Većina poreznih obveznika više ne mora podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, osim u slučajevima iz članka 52. Zakona.

 • Međutim, za određene kategorije poreznih obveznika još uvijek postoji obveza predaje godišnje porezne prijave poreza na dohodak: porezni obveznici koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 30. – 35. Zakona,
 • porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvare kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi,
 • porezni obveznici, ako ih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.
  Oni porezni obveznici koji nisu u obvezi predati godišnju poreznu prijavu, a raspolažu nekim podacima koji su od važnosti za oporezivanje, mogu podnijeti Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku tj. Obrazac ZPP DOH.

 

Do kada Porezna uprava treba dostaviti privremeno porezno rješenje za 2022.?

Zakonom je propisano (čl. 54. st. 2. Zakona) da privremeno porezno rješenje o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u 2022. te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, Porezna uprava mora dostaviti poreznom obvezniku najkasnije do 30. lipnja 2023.
Porezna uprava će temeljem dostavljenog privremenog poreznog rješenja izvršiti zaduženje poreznog obveznika, odnosno poreznom će obvezniku izvršiti povrat ako ispunjava uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

 

 

Povrat poreza na dohodak 2022.

Važne pojedinosti vezano uz povrat poreza na dohodak za 2022. su:

 • ako porezni obveznik ima pravo na povrat plaćenog poreza na dohodak, on će biti vraćen po službenoj dužnosti i porezni obveznik ne mora podnositi nikakav pisani zahtjev ili odlaziti u Poreznu upravu,
 • u pravilu – mlade zaposlene osobe do 25 godina starosti ostvarit će pravo na povrat 100 % uplaćenog predujma poreza po osnovi nesamostalnog rada (koji se plaća po stopi 20 %) tijekom 2022., a osobe od 26. do 30. godine starosti 50 %;
 • povrat poreza u pravilu se izvršava na račun poreznog obveznika, a u nekim je slučajevima moguća isplata i u gotovini (primjerice, kada porezni obveznik u trenutku izvršenja povrata nema otvoren račun, odnosno ako u trenutku izvršenja povrata poreza na dohodak ne ostvaruje primitke za koje postoji obveza isplate na račun);
 • na privremeno porezno rješenje moguće je podnijeti prigovor i to do 31. srpnja 2023.;
 • porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje zaprime nakon 30. lipnja 2023., mogu podnijeti prigovor u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja;
 • kada se provodi ovrha nad računom poreznog obveznika kojem se isplaćuje povrat poreza, svota povrata poreza će biti isplaćena na redoviti račun i ovršena, jer se povrat poreza ne može isplatiti na zaštićeni račun;
 • ako porezni obveznik ima dospjelu a neplaćenu obvezu po osnovi poreza koje naplaćuje porezno tijelo, a istovremeno i preplaćeni porez na dohodak, više plaćeni porez na dohodak uračunat će se i smanjiti obveza.

 

Kada se može očekivati isplata povrata poreza?

 

Rok za povrat poreza na dohodak nije propisan, stoga se ne može precizno reći kada će biti isplaćen povrat poreza, međutim, okvirno se mogu očekivati od svibnja nadalje. Očekuje se da će se pravovremeno Porezna uprava i službeno oglasiti po toj temi na službenoj stranici (www.porezna-uprava.hr), kao i da će građani dobiti obavijest o utvrđenoj razlici poreza za povrat/uplatu u korisnički pretinac putem sustava e-Građani.

Nadalje, napominjemo, a i Porezna uprava je dala upozorenje da je u tijeku internetska prijevara na temu povrata poreza, pa se skreće pažnja na povećani oprez.
O svemu više na poveznici Nacionalnog CERT-a.

 

Pojedinosti vezane uz obvezu poreza na dohodak za uplatu

 

Osim razlike poreza i prireza za povrat, postoji mogućnost da Porezna uprava utvrdi poreznom obvezniku razliku poreza i prireza za uplatu.
U nastavku stoga navodimo važne pojedinosti kada je riječ o obvezi poreza na dohodak:

 • ako porezni obveznik smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni, porezni obveznik može podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja 2023. Porezni obveznik koji privremeno porezno rješenje zaprimi nakon 30. lipnja 2023., može podnijeti prigovor u roku 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja;
 • ako porezni obveznici ne podnesu prigovor ili ga podnesu izvan roka, obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom;
 • porezni obveznik dužan je utvrđenu obvezu poreza na dohodak uplatiti u roku 15 dana od isteka roka za prigovor, odnosno osobne dostave;
 • ako se po podnesenom prigovoru utvrdi da postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja, donosi se porezno rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, a porezna obveza utvrđena poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom;
 • ako prvostupanjsko porezno tijelo po podnesenom prigovoru, a nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju, utvrdi da navodi iz prigovora nisu osnovani, donosi se porezno rješenje kojim se odbija prigovor te se protiv takvog rješenja može izjaviti žalba u roku 30 dana od dana dostave poreznog rješenja.

Pripremila:
Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.