Program potpore – Dokazivanje inovativnog koncepta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Dokazivanje inovativnog koncepta.
Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

S obzirom na značaj Poziva za male i srednje poduzetnike, u nastavku teksta stavljamo naglasak na njegova najznačajnija provedbena pravila.

Tko može biti prijavitelj?

Na Poziv se mogu prijaviti sljedeći prijavitelji:

 • mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014;
 • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), što znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava), odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj, odnosno s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, ili
 • fizička osoba koja nije poduzetnik u trenutku prijave na Poziv (u nastavku teksta: fizička osoba) – po evaluaciji projekta i nakon formiranja rang liste, a prije Odluke o financiranju potrebno je osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Formiranje partnerstva

Prijavitelji koji su poduzeća ili fizičke osobe projekt provode samostalno. Dok prijavitelji koji su istraživačke organizacije projekt mogu provoditi samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom, s tim da prijavitelji koji sami imaju status Prepoznatog centra, projekt provode samostalno.

Uloga je projektnog partnera svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom, te sudjelovati vlastitim kapacitetima u provedbi projekta.

Partnerstvo na projektu dokazuje se Sporazumom o partnerstvu prijavitelja (potencijalnog korisnika) i partnera.

Treba naglasiti da neovisno o ulozi partnera, prijavitelj/korisnik preuzima potpunu pravnu i financijsku odgovornost za upravljanje i provedbu projekta.

Prijavitelj i partner moraju:

 • osigurati odgovarajuće kapacitete za administrativnu provedbu projekta, na način da imaju imenovan projektni tim koji je svojim iskustvom i kompetencijama sposoban provesti projekt kako je to opisano u Prijavnom obrascu. Ako u trenutku predaje projektnog prijedloga prijavitelj i partner nemaju imenovan cjelokupni projektni tim, tada je potrebno u Prijavnom obrascu opisati način uspostave tima, novo zapošljavanje ili vanjska usluga.
 • imati stabilne i dostatne izvore financiranja te osiguravati održivost projekta, tijekom razdoblja od pet godina nakon završetka provedbe projekta.

Prijavitelj koji je fizička osoba obvezuje se da će do trenutka početka provedbe imati osigurana dostatna sredstva za sufinanciranje provedbe projekta u iznosu od minimalno 30% ukupne vrijednosti projekta.

Koliko prijavitelj može podnijeti projektnih prijedloga?

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije. Također, trošak koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne može biti financiran iz proračuna Unije i obrnuto. S jednim prijaviteljem može se sklopiti više od jednog Ugovora.

Koje su prihvatljive aktivnosti projekta?

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. Industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga, odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. To obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije.

Naime, prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru Poziva su sljedeće aktivnosti:

 • Istraživanje (TRL 3-4):
  1. Izrada prototipa;
  2. Demonstracija tehničke izvedivosti.
 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom

Aktivnost upravljanja inovacijskim ciklusom je obavezna za sve projekte bez obzira na to hoće li se projekt pokazati izvedivim ili ne. Obuhvaća aktivnosti kao što su savjetovanje povezano s upravljanjem i zaštitom intelektualnog vlasništva i preliminarnu pretragu patentnih baza, provjeru pretpostavki i analizu vezano uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom te identifikaciju sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradu plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta.

 • Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:
  1. Analiza tržišta;
  2. Izrada studije izvedivosti;
  3. Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
  4. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva;
  5. Pretraga patenata;
  6. Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva

Ako se tijekom provedbe pokaže da projekt nije izvediv iz tehničko-tehnoloških razloga, prijavitelj nije obavezan provesti predložene aktivnosti.

 • Administrativno vođenje projekta:

Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

 1.  
Prihvatljive kategorije troškova za mikro, male i srednje poduzetnike te fizičke osobe

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014;

  1. Troškovi istraživačkog i projektnog osoblja (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta.
  2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ako istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti.
  3. Troškovi savjetodavnih usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom. Ukupan iznos troška usluga podrške Prepoznatih centara ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta.
  4. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, tada se prihvatljivim troškovima smatraju u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Troškovi amortizacije prihvatljivi su samo ako javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine.
  5. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta (npr. kemikalije, reagensi, plastični pribor, uzorci) ako su izravno povezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta.
  6. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove upravljanja, zapošljavanja, računovodstva, čišćenja, usluge telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi.

B. Potpore za inovacije za mikro, mala i srednja poduzeća temeljem članka 28. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014

Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl.) nisu prihvatljivi.

Porez na dodanu vrijednost za sve prihvatljive troškove, a na koje prijavitelj nema pravo povrata, prihvatljiv je trošak.
S druge strane, neprihvatljivim troškovima smatraju se na primjer:

 • kupnja ili zakup zemljišta i nekretnina,
 • izgradnja objekta i infrastrukture,
 • troškovi najma poslovnog prostora,
 • bilo kakve isplate dobiti, uključujući dividende, kamate
 • i ostali financijski troškovi.
Vrste i intenzitet potpore

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju mikro, malim i srednjim poduzećima kao prijaviteljima predstavljaju državnu potporu.
Prihvatljivi prijavitelji, mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s Prilogom I Uredbe 651/2014, mogu dobiti bespovratna sredstva prema intenzitetima za određene vrste potpore kako slijedi:

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja: Mikro i mala poduzeća – 70%; Srednja poduzeća – 60%.

B. Potpore za inovacije za MSP-ove: Mikro, mala i srednja poduzeća – 50 %.

C. Potpore za projekte istraživanja i razvoja: Mikro i mala poduzeća – 70%; Srednja poduzeća – 60%.

Bespovratna sredstva neće se dodjeljivati prijaviteljima koji su za predmetni projekt, odnosno troškove koje projekt uključuje, već primili državnu potporu ili potporu male vrijednosti, ili bilo koju potporu ili darovnicu u bilo kojem obliku i iz bilo kojeg javnog izvora.

Financijska alokacija i iznosi bespovratnih sredstava

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru Poziva je 4.799.920,37 EUR.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 26.500,00 EUR;
 • najviši iznos 66.000,00 EUR.
Na koji način se prijavitelji mogu prijaviti na Poziv?

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. listopada 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 1. prosinca 2023. godine.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

U postupku dodjele bespovratnih sredstava provode se:

 • procjena projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom
 • donošenje Odluke o financiranju.

Odluka o financiranju se donosi za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u prethodnoj fazi postupka dodjele, u skladu s formiranom rang listom sukladno ostvarenim bodovima i raspoloživim sredstvima na razini Poziva.

Do trenutka donošenja Odluke o financiranju, prijavitelj putem pisane obavijesti nadležnom tijelu može povući projektni prijedlog iz postupka dodjele.

Po donošenju Odluke o financiranju, nadležno tijelo priprema Ugovor s uspješnim prijaviteljem.

Ugovor stupa na snagu tek kada ga potpiše zadnja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih strana.

Trebate li pomoć oko prijava, predlažemo da se obratite stručnjacima za pripremu dokumentacije.

Sretno prijaviteljima!

 

Pripremio: Bernard Iljazović