Predaja PO-SD obrasca za paušalne obrtnike

Bliži se vrijeme izrade završnog računa poduzetnika te predaje godišnjih poreznih prijava, što se odnosi i na obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu. U skladu s člankom 82. Zakona o porezu na dohodak i Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu je i fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta. Osim toga, uvjeti za mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka su da obrtnik nije obveznik poreza na dodanu vrijednost te da u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost, što trenutno iznosi 300.000,00 kuna.

U nastavku saznajte u kojem roku se potrebno prijaviti u sustav paušalnog oporezivanja dohotka, što je PO-SD obrazac, do kada ga je potrebno predati i kako se popunjava. 

Prijava u sustav paušalnog oporezivanja dohotka

Nakon osnivanja obrta, u roku od osam dana od početka obavljanja djelatnosti obrtnik je dužan prijaviti se u registar poreznih obveznika, odnosno nadležnoj Poreznoj upravi predati RPO obrazac. Na navedenom obrascu obrtnik bira način oporezivanja te može izabrati mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka. Za porezne obveznike koji žele prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga, u skladu s člankom 10. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, paušalno oporezivanje može se izabrati i do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije do 15. siječnja iduće kalendarske godine. Promjena načina oporezivanja radi se također na RPO obrascu ako se zadovoljavaju propisani uvjeti.

Ako obrtnik ostvari veće primitke od propisanih, odnosno ako tijekom poreznog razdoblja prestanu postojati uvjeti za plaćanje paušalnog poreza na dohodak, Porezna će uprava ukinuti doneseno rješenje o plaćanju paušalnog poreza.

Predaja PO-SD obrasca

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) je obrazac temeljem kojega se utvrđuje konačna godišnja obveza paušalnog poreza.

Obrtnik koji porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu obvezan je najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti obrazac PO-SD nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu. Dakle, obrazac za 2020. godinu predaje se najkasnije do 15. siječnja 2021. godine i to na novom obrascu koji se koristi od 2020. godine. Obrazac se podnosi u papirnatom obliku ili u elektroničkom obliku putem sustava e-Porezna.

Kako popuniti obrazac PO-SD obrazac? 

Obrtnik koji porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu nije obvezan voditi poslovne knjige, već samo knjigu prometa na obrascu KPR, koji je osnova za popunjavanje godišnjeg poreznog izvješća.

U KPR obrazac upisuju se svi naplaćeni računi (primici), razvrstani prema načinu naplate koji može biti gotovinski i bezgotovinski. Za svaku isporuku i obavljenu uslugu paušalni obrtnik obvezan je izdati račun propisanog sadržaja u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak.

Poslovnim primitcima smatraju se svi primitci koji su ostvareni obavljanjem djelatnosti, a što se sve smatra poslovnim primicima navedeno je u članku 31. Zakona o porezu na dohodak kao i u članku 34. Pravilnika o porezu na dohodak. Ono što je važno naglasiti je da primici po osnovi državnih potpora u pravilu ulaze u poslovne primitke te utječu na prag propisan za paušalno oporezivanje. Dakle, ako je zbroj poslovnih primitaka i primitaka po osnovi državnih poticaja i potpora viši od 300.000,00 kuna u financijskoj godini, prestaju uvjeti za paušalno oporezivanje.

Međutim, primici po osnovi potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji su isplaćeni kao potpora za samozapošljavanje ne smatraju se oporezivim primicima, odnosno ne utječu na prag od 300.000,00 kuna te se ne trebaju uključiti u PO-SD obrazac. Također, tijekom 2020. godine bili smo svjedoci izvanrednih okolnosti vezanih za pandemiju COVID-19 kada su brojni obrtnici paušalci primili potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta. Navedene potpore također se ne iskazuju se u Knjizi prometa (Obrascu KPR).

Moguće razlike između prometa po žiro računu i primitaka iskazanih u PO-SD obrascu

Nakon predaje PO-SD obrasca porezna će uprava usporediti promete po žiro računu obrtnika s iskazanim primicima na PO-SD obrascu. Ako utvrdi da je na račun primljeno više sredstava od primitaka prijavljenih u PO-SD obrascu, tražit će obrazloženje.

Postoje određene situacije u kojima je moguće imati priljeve na račun više od oporezivih primitaka. Naime, često se događa da obrtnik kao fizička osoba pozajmljuje sredstva svom obrtu za potrebe održavanja likvidnosti. Navedene uplate na žiro račun ne smatraju se oporezivim primicima i ne unose se u PO-SD obrazac. Osim toga, u današnje vrijeme većina žiro računa je multivalutna. Obrtnik možda vrši isporuke u inozemstvo te naplaćuje svoje račune u stranim valutama. Primjerice, ako je obrtnik naplatio račun u eurima i želi ta sredstva konvertirati u kune, taj će iznos banka dva puta evidentirati kao priljev na računu – prvi put u eurima, pa nakon promjene i u kunama. U ovakvim situacijama potrebno je uz PO-SD obrazac dostaviti i obrazloženje dupliciranja prometa po žiro računu. Ista je situacija s primljenim potporama koje se ne smatraju oporezivim primicima, pa o tome također treba napisati obrazloženje Poreznoj upravi i dostaviti ga uz PO-SD obrazac te eventualno priložiti i pripadajući ugovor ili drugi dokument.

Dakle, određeni priljevi na žiro račun ne smatraju se primicima koji se evidentiraju u PO-SD obrascu, kako slijedi:

  • krediti i pozajmice
  • potpora za očuvanje radnih mjesta
  • potpora za samozapošljavanje

Novi predložak PO-SD obrasca, koji je sastavni dio Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 1/20) možete pronaći na internetskim stranicama Porezne uprave. 

Pripremila: mr.sc. Mislava Meter Pavić, ovlašteni revizor

Mentor, obrt za računovodstveno – knjigovodstvene i poslovne djelatnosti