Prolazne stavke na računu

prolazne stavke na računu

Prilikom prijave PDV-a važno je obratiti pozornost na prolazne stavke, na računu ih moramo istaknuti, ali one ne predstavljaju naknadu za isporučena dobra ili obavljene usluge te stoga ne podliježu oporezivanju PDV-om.

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (čl.33. st.3) propisani su elementi koji se ne uključuju u osnovicu za obračun PDV-a. Između ostalog, to su iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke.

Najčešći primjeri prolaznih stavki u praksi su:

  • povratna naknada,
  • boravišna pristojba,
  • prefakturirani trošak.
Definiranje prolaznih stavki

Sukladno članku 33. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013, 143/2014, 115/2016, 106/2018, 121/2019, 138/2020, 39/2022, 113/2022), poreznom osnovicom (u smislu poreza na dodanu vrijednost – u nastavku teksta: PDV) pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke, uključujući iznose subvencija koje su izravno povezane s cijenom isporučenih dobara ili usluga.

U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju.

Međutim u poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke. Porezni obveznik mora imati dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne može odbiti PDV ako je isti na njih obračunat. Navedeno je propisano odredbom članka 33. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Dakle, prolazne stavke su iznosi koje poduzetnik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun.

Tko je obveznik plaćanja prolazne stavke?

Međutim, u praksi nije uvijek slučaj da se prolazna stavka ispravno određuje. Stoga, da bi se ona ipak ispravno odredila potrebno je odgovoriti na pitanje tko je obveznik plaćanja te stavke. Dakle, ako su obveznik plaćanja i stvarni dužnik različita osoba, tada je riječ o prolaznoj stavci.

Kada je riječ o prolaznim stavkama, na računu za tu stavku ne obračunava se PDV već se navodi napomena. U nastavku donosimo primjer kada je riječ o boravišnoj pristojbi:

Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju – prolazna stavka prema članku 33. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013, 143/2014, 115/2016, 106/2018, 121/2019, 138/2020, 39/2022, 113/2022)

 

A kako to izgleda u praksi, u Minimaxu? Prilikom izrade izlaznog računa, kod odabira stope PDV-a, kroz padajući izbornik jednostavno se odabere „Prolazna stavka“. Time se PDV neće obračunati i na temeljnici računa neće se pripremiti zapis za PDV pa se sukladno tome neće ni evidentirati u knjigama PDV-a. Više informacija o prolaznim stavkama u Minimaxu provjerite ovdje.

 

Jednako se primjenjuje i za primjerice, troškove carinjenja kod špeditera, sudske pristojbe kod odvjetnika i javnih bilježnika i slično.

Također, skrećemo pažnju na to da se s računovodstvenog motrišta prolazne stavke ne evidentiraju ni kao trošak ni kao prihod društva koje je platilo te troškove jer je riječ o troškovima koji su plaćeni u ime i za račun druge osobe.

Evidentiranje prolaznih stavki u Knjigama U-RA i I-RA

Sukladno članku 164. st. 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/2013, 85/2013, 160/2013, 35/2014, 157/2014, 130/2015, 1/2017, 41/2017, 128/2017, 1/2019, 1/2020, 1/2021, 73/2021, 41/2022, 133/2022), u Knjigu I-RA upisuju se podaci o porezno značajnim stavkama izdanih računa.

Ako su u izdanom računu sadržane i prolazne stavke koje ne čine sastavni dio naknade za obavljenu isporuku odnosno poreznu osnovicu, tada se taj dio računa ne iskazuje u stupcu 6. Porezni obveznik za iznose prolaznih stavki sadržanih u izdanom računu može u Knjizi I-RA dodati nove stupce u kojima će ih evidentirati.

Nadalje, vezano uz knjigu ulaznih računa, sukladno članku 165. st. 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, u Knjigu U-RA upisuju se podaci o porezno značajnim stavkama računa.

Ako su u primljenom računu sadržane i prolazne stavke koje ne čine sastavni dio naknade za obavljenu isporuku odnosno poreznu osnovicu, tada se taj dio računa ne iskazuje u stupcima 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Porezni obveznik za iznose prolaznih stavki sadržanih u ulaznom računu može u Knjizi U-RA dodati nove stupce u kojima će ih evidentirati.

 

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.