Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja

Bliži nam se 30. travnja 2018., odnosno krajnji rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja.
Neki su dokumentaciju već predali, a za neke počinje utrka s vremenom kako bi sve stigli pripremiti i predati na vrijeme.
U nastavku Vam donosimo odgovore na neka ključna pitanja vezana uz sastavljanje i predaju godišnjih financijskih izvještaja.

Tko su obveznici sastavljanja godišnjih izvješća?

Prema Zakonu o računovodstvu definirane su dvije skupine obveznika:

1. obveznici podnošenja godišnjega financijskog izvještaja radi javne objave
2. obveznici podnošenja godišnjega financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe

Obveznici podnošenja godišnjega financijskog izvještaja radi javne objave su poduzetnici odnosno trgovačka društva i trgovci pojedinci, poslovna jedinica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja, te poslovna jedinica poduzetnika iz države članice ili treće države koji su obveznici poreza na dobitak u skladu s propisima kojima se uređuju porezi. U tu skupinu spadaju i podružnice inozemnih poduzetnika u Republici Hrvatskoj, ako ista nije poslovna jedinica, kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva.

Obveznici podnošenja godišnjega financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe su prethodno navedeni poduzetnici i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit (poduzetnici, obrtnici, slobodna zanimanja …).

Istodobna predaja dokumentacije radi javne objave i za statističke i druge potrebe

Velik broj poduzetnika kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj i koji nisu dužni revidirati godišnji financijski izvještaj mogu iskoristiti mogućnost istodobne predaje godišnjeg financijskog izvještaja radi javne objave te za statističke i druge potrebe no tada se to u godišnjem financijskom izvještaju treba izričito navesti. Poduzetnici koji se odluče za ovu mogućnost dužni su na prvoj stranici, predviđenoj za upis općih podataka, upisati oznaku na temelju koje je vidljivo da se dokumentacija odnosi za obje namjene. U slučaju da poduzetnik ne iskoristi navedenu mogućnost odnosno ako preda godišnji financijski izvještaj samo za statističke i druge potrebe obvezan je još jednom u propisanim rokovima (u roku od 6 mjeseci po proteku poslovne godine) dostaviti i godišnji financijski izvještaj radi javne objave.

Poduzetnici koju su u stečaju i likvidaciji predaju godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za svaku kalendarsku godinu do okončanja stečajnoga postupka, odnosno likvidacijskog postupka.

Poduzetnici koji nakon statusne promjene izgube pravnu osobnost, osim dokumentacije za javnu objavu, obvezni su sastaviti i dostaviti Fini podatke za statističke i druge potrebe.

Sastavljanje i predaja godišnjeg financijskog izvještaja mikro i malih poduzetnika

Mali poduzetnici dužni su radi javne objave Fini dostaviti godišnji financijski izvještaj koji čine sljedeći dokumenti:

1. Izvještaj o financijskom položaju (bilancu) u standardnom obliku
2. Račun dobiti i gubitka – u standardnom obliku
3. Bilješke uz financijski izvještaj – u nestandardnom obliku
4. Revizorsko izvješće zajedno sa financijskim izvještajima koji su bili predmet revizije (godišnji
financijski izvještaji u nestandardnom obliku – izvještaj o financijskom položaju – bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje) – ako je mali poduzetnik obveznik revizije
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
6. Odluka o utvrđivanju GFI-ja
7. Referentna stranica, ako su standardni izvještaji predani u elektroničkome obliku, potpisana od strane osoba ovlaštenih za potpisivanje

Ako je mali poduzetnik obveznik revizije onda se javno objavljuje dokumentacija pod točkama 4 i 5, a ako nije obveznik revizije tada se objavljuje ona pod točkama 1, 2, 3 i 5. Istu dokumentaciju trebaju predati i mikro poduzetnici. Mikro poduzetnici ne ulaze u krug obveznika revizije te se za njih objavljuje dokumentacija navedena pod točkama 1, 2, 3 i 5. Prema Zakonu o računovodstvu (čl. 19. st. 3.) mali i mikro poduzetnici dužni su sastavljati bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.

Sastavljanje i predaja godišnjeg financijskog izvještaja srednjih i velikih poduzetnika

Prilikom sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja treba obratiti pažnju na novi Zakon kojim je uvedena nova skupina poduzetnika – subjekti od javnog interesa. Novim Zakonom uvedene su i neke nove vrste izvještaja, a svi srednji i veliki poduzetnici su obveznici revizije.

Veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1.Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) – u standardnom obliku
2. Račun dobiti i gubitka s pripadajućim izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti – u standardnom obliku
3. Izvještaj o novčanim tokovima – u standardnom obliku
4. Izvještaj o promjenama kapitala – u standardnom obliku
5. Godišnje izvješće s revizorskim izvješćem koje sadržava i financijske izvještaje koji su bili predmet revizije (GFI u nestandardnom obliku – izvještaj o financijskom položaju – bilanca, RDG s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanim tokovima i bilješke uz financijske izvještaje)
6. Referentnu stranicu koju je potpisala osoba ovlaštena za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja, ako su dokumenti iz točaka 1., 2., 3. i 4. predani u e-obliku u Finu
7. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
8. Odluku o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
9. Nefinancijsko izvješće

Prema odredbama Pravilniku o vođenju Registra javno se objavljuje dokumentacija pod točkama 5 i 7.
Novouvedenim člankom o nefinancijskom izvješću (Zakon o računovodstvu, članak 21.a) definirano je da su veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine obveznici sastavljanja nefinancijskog izvješća. Obveza se odnosi na pojedinačno nefinancijsko izvješće. Pojedinačno nefinancijsko izvješće sastavljaju samo veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa, a konsolidirano nefinancijsko izvješće sastavljaju subjekti od javnog interesa koji su matična društva velike grupe.

Srednji poduzetnici dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)– u standardnom obliku
2. Račun dobiti i gubitka – u standardnom obliku
3. Izvještaj o novčanim tokovima – u standardnom obliku
4. izvještaj o promjenama kapitala – u standardnom obliku
5. Godišnje izvješće s revizorskim izvješćem koje sadržava i financijske izvještaje koji su bili predmet revizije (GFI u nestandardnom obliku – izvještaj o financijskom položaju – bilanca, RDG, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanim tokovima i bilješke uz financijske izvještaje)
6. Referentnu stranicu potpisanu od strane osoba ovlaštenih za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja, ako su dokumenti iz točaka 1., 2., 3. i 4. predani u e-obliku u poslovnici Fine
7. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka;
8. Odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja

Prema Pravilniku o vođenju Registra za srednje poduzetnike javno se objavljuje dokumentacija pod točkama 5 i 7. Osim navedene dokumentacije, srednji i veliki poduzetnici koji su obveznici konsolidacije obvezni su sastaviti i predati Fini konsolidirani financijski izvještaj. Izvještaje je potrebno predati do 30. rujna 2018. godine, odnosno u roku od 9 mjeseci po proteku poslovne godine.

Oblik i način dostave dokumentacije

Način, oblik i format za dostavu i ovjeravanje dokumentacije propisani su Pravilnikom o vođenju Registra. Dokumentacija se Fini može dostaviti u elektroničkom obliku ili na papiru. Predaja dokumentacije se može izvršiti putem internetskog servisa korištenjem Fina e-kartice, osobno u jednoj od Fininih poslovnica ili poštom. Sva dokumentacija u papirnatom obliku predaje se osobno u jednoj od Fininih poslovnica ili se šalje poštom te treba biti u izvorniku ili preslika koju je ovjerio javni bilježnik. Uz dokumentaciju je potrebno priložiti i potvrdu o uplati naknade za uslugu javne objave. Fina utvrđuje oblik za dostavu dokumentacije te ga objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Prema odredbi čl. 7. st. 2. Pravilnika o vođenju Registra, svu dokumentaciju namijenjenu javnoj objavi poduzetnici dostavljaju Registru odnosno Fini, istodobno.

Napomena: Na Fininoj internetskoj stranici (www.fina.hr) možete pronaći sve potrebne podatke za popunjavanje općih podataka na godišnjem financijskom izvještaju (šifre i naziv županija, šifre i naziv gradova / općina, vrsta izvještaja, oznake veličina i oznake vlasništva te upute za popunjavanje općih podataka).

Sankcije zbog nepodnošenja godišnjih financijskih izvještaja

Prema Zakonu o računovodstvu, poduzetnik, odnosno pravna i fizička osoba koja ne dostavi Fini godišnje financijske izvještaje, godišnje izvješće, revizorsko izvješće (ako je dužan revidirati godišnje financijske izvještaje) i druge dokumente radi javne objave, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna. Za odgovornu osobu poduzetnika također je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna.
Jednako tako, u skladu s člankom 70., st. 1., točka 3. Zakona u sudskome registru, nadležni trgovački sud po službenoj dužnosti može pokrenuti postupak brisanja za ona društva koja tri godine za redom ne predaju godišnje financijske izvještaje u svrhu javne objave.

Više o sastavljanju i predaji godišnjih financijskih izvještaja saznajte na našem besplatnom webinaru u utorak, 10.04. u 14:00 sati. Webinar će održati mr. sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl.oec., ovl. rač., ovlašteni računovođa. 

Besplatni webinar: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja