Što je bilanca i čemu služi? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Što je bilanca i čemu služi?

Zanima Vas vrijednost i struktura imovine, obveze i kapitala? Upravo navedene podatke možete vidjeti u bilanci. Bilanca se smatra jednim od najvažnijih financijskih dokumenata poduzeća te služi kao podloga za financijsku analizu, analizu zaduženosti, profitabilnosti, likvidnosti i aktivnosti. U nastavku saznajte što je bilanca, čemu služi i od čega se sastoji te zašto se smatra najvažnijim dokumentom za poduzetnika.

Što je bilanca?

Bilanca, odnosno Izvještaj o financijskom položaju prema Zakonu o računovodstvu (dalje: ZOR) sastavljaju svi poduzetnici neovisno o veličini poduzeća, dakle mali, srednji i veliki poduzetnici koji su obveznici primjene ZOR-a. Struktura bilance propisana je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 95/16.)

Struktura i sadržaj bilance ovisi radi li se o:

 • Nepovezanim poduzetnicima i drugim fizičkim i pravnim osobama
 • Poduzetnicima povezanim sudjelujućim interesom
 • Poduzetnicima unutar grupe (matica + ovisno društvo)
Što bilanca predstavlja?

Prilikom izrade bilance moraju se poštivati računovodstveni standardi koji imaju ulogu istinitog odnosno fer prikaza poslovanja te ujedno i financijskog položaja, uspješnosti i promjene u financijskom položaju određenog poslovnog subjekta (HSFI 1,t.1.4.- Hrvatski standardi financijskog izvještavanja 1, t.1.4.). HSFI regulira sastavljanje, prezentiranje i objavljivanje financijskih izvještaja u skladu sa ZOR-om. Obveznici koji primjenjuju MSFI pri utvrđivanju fer vrijednosti imovine i obveza primjenjuju MSFI (Međunarodne standarde financijskog izvještavanja) 13 – Mjerenje vrijednosti.

Bilanca je jedan od financijskih izvještaja koji prikazuje financijski položaj poduzeća te ujedno služi kao temelj za ocjenu sigurnosti poslovanja. Sustavnim pregledom imovine, kapitala i obveza na određeni datum (31.12) može se izračunati stopa prinosa i procijeniti struktura kapitala. Pojednostavljeno rečeno, bilanca prikazuje imovinu koju poduzeće posjeduje te izvore financiranja i imovine na određeni dan.

Bilančna načela

Bilančna načela su pravila pomoću kojih se strukturira bilanca te ujedno i služe kao okvir za navođenje fer vrijednosti poduzeća i njezinih aktivnosti.

 1. Vremensko razdoblje – izvještaj mora sadržavati jasno vremensko razdoblje na koje se odnosi
 2. Načelo tvrtke – izvještaj mora jasno identificirati tvrtku o kojoj se radi
 3. Načelo izjašnjavanja u novčanim vrijednostima– svaki izvještaj mora sadržavati novčanu jedinicu koja je upotrijebljena
 4. Rezultati poslovanja
 5. Stabilna novčana jedinica – računovodstveni izvještaj mora se temeljiti na stabilnoj novčanoj jedinici
 6. Objektivnost
 7. Načelo bilančne istine – bilančne pozicije moraju biti u skladu s knjigovodstvenima i drugim ispravama
 8. Načelo bilančne jasnoće – bilančne pozicije moraju biti prikazane pregledno, razumljivo i jasno
 9. Načelo bilančnog spajanja – zahtijeva bilančni kontinuitet, odnosno neprekidnu suglasnost rasporeda i načina vrednovanja bilančnih pozicija
 10. Načelo zaštite vjerovnika
Od čega se sastoji bilanca?

Bilanca se sastoji od aktive (imovina poduzeća) i pasive (izvor financiranja) koji uvijek moraju biti u ravnoteži. Aktiva se razvrstava po načelu rastuće likvidnosti, a pasiva prema načelu rastuće dospjelosti.

 • Aktiva

Pozicija imovine u aktivi bazirana je na bilančnom načelu „rastuće likvidnosti“, a sastoji se od dugotrajne i kratkotrajne imovine odnosno potraživanje za upisani, a neuplaćeni kapital:

 • dugotrajna nematerijalna imovina koju čine izdaci za razvoj, koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, goodwill
 • dugotrajna materijalna imovina koju čine zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, alati, pogonski inventar i transportna imovina te biološka imovina
 • dugotrajna financijska imovina koju čine vrijednosni papiri, udjeli dionice, dani zajmovi, depoziti
 • dugotrajna potraživanja
 • odgođena porezna imovina
 • kratkotrajna imovina u što spadaju zalihe koje čini sirovine i materijal, proizvodnja u tijeku, gotovi proizvodim trgovačka roba i ostala imovina koja je namijenjena prodaji, kratkotrajna potraživanja
 • Pasiva

Pasiva je dio bilance poduzeća koji obuhvaća:

 • Kapital i rezerve koji čine temeljni (upisani) kapital, kapitalne pričuve, pričuve iz dobitka, revalorizacijske pričuve, pričuve fer vrijednosti, preneseni gubitak, gubitak poslovne godine
 • Rezerviranja
 • Dugoročne obveze
 • Kratkoročne obveze
 • Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja
Zašto je bilanca najvažniji financijski izvještaj?

Dolazimo do pitanja, zašto je bilanca najvažniji financijski izvještaj? Tijekom poslovanja poduzeća događaju se predvidivi i nepredvidivi događaji koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na poslovanje poduzeća. Analiziranjem bilance i usporedbom trenutnih podataka s podatcima iz prijašnjih razdoblja moguće je predvidjeti neke opasnosti koje prijete poslovanju. Bilanca služi kao podloga za financijsku analizu, analizu zaduženosti, profitabilnosti, likvidnosti i aktivnosti.

Analiza zaduženosti mjeri do koje granice se poduzeće financira iz tuđih izvora, dok analiza profitabilnosti mjeri povrat uloženog kapitala. Pokazatelj likvidnosti prikazuje mjere sposobnosti poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze, a pokazatelj aktivnosti pokazuje mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse. Na temelju tih analiza investitor odlučuje hoće li ulagati u određeno trgovačko društvo.