Što očekuje neprofitne organizacije uvođenjem eura?

Neprofitne organizacije euro

Republika Hrvatska 1. siječnja 2023. uvodi euro kao službenu valutu. Proces prilagodbe za uvođenje eura u Republici Hrvatskoj zahvaća sve skupine subjekata pa tako i neprofitne organizacije. Minimax u nastavku donosi informacije o dvojnom iskazivanju i financijskom izvještavanju koje se specifično odnose na neprofitne organizacije u svrhu uspješnog prelaska na euro.

1. UVOD

Kada je riječ o  prilagodbi neprofitnih organizacija za uvođenje eura, osim propisa, na umu treba imati i Uputu pod nazivom Prilagodba aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, KLASA: 007-01/22-01/7 URBROJ: 513-05-03-22-1, od 7. srpnja 2022. (nadalje: Uputa).

Za nju kliknite ovdje.

U njoj su detaljno navedene pojedinosti vezane uz prilagodbu u procesu uvođenja eura koje se odnose na neprofitne organizacije.

Iz Upute proizlazi da se kroz odredbe Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22 i 88/22 – nadalje: Zakon o uvođenju eura) razlikuju dvije kategorije neprofitnih organizacija:

  • Neprofitne organizacije koje su poslovni subjekti – riječ je o neprofitnim organizacijama koje se bave proizvodnjom, prodajom robe ili pružanjem usluga radi ostvarivanja dobiti ili dohotka.

Apostrofira se da se na ovu kategoriju neprofitnih organizacija odnose sve odredbe Zakona o uvođenju eura koje se odnose općenito i na poslovne subjekte. 

  • Neprofitne organizacije koje nisu poslovni subjekti – neprofitne organizacije koje nisu poslovni subjekti niti tijela javne vlasti.

Na njih se odnose točno određene odredbe Zakona o uvođenju eura.

 2. SPECIFIČNOSTI PRILAGODBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

U nastavku se posebno pojašnjavaju odredbe koje se posebno tiču neprofitnih organizacija.

  • Dvojno iskazivanje

Neprofitne organizacije koje nisu poslovni subjekti i koje nemaju odnose s potrošačima, ne moraju dvojno iskazivati kako je to propisano odredbama članka 44. Zakona o uvođenju eura.

Međutim, iz propisa proizlazi, a u Uputi je to potvrđeno, da neprofitne organizacije ipak moraju dvojno iskazivati:

  • u svojstvu poslodavca,
  • u ugovoru o djelu,
  • u autorskopravnom ugovoru.

Pritom, skreće se pažnja da je putni nalog izuzet obveze dvojnog iskazivanja.

  • Financijski planovi neprofitnih organizacija

Člankom 69. Zakona o uvođenju eura propisano je da se, između ostalog, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u 2022. pripremaju za 2023. (i dalje) sastavljaju se, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Iz Upute proizlazi da je to nužno jer od 1. siječnja 2023. neprofitna organizacija mora financijski plan izvršavati u eurima. 

  • Financijsko izvještavanje kod neprofitnih organizacija

Financijski odnosno računovodstveni izvještaji neprofitnih organizacija, a koji se odnose na razdoblje koje završava prije 1. siječnja 2023., sastavljaju se i objavljuju tako da se vrijednosti u izvještajima i izvješćima iskazuju u kuni, a oni koji se odnose na razdoblje nakon dana uvođenja eura, sastavljaju se i objavljuju tako da su vrijednosti iskazane u euru.

Ako izvještaji, koji se odnose na razdoblje nakon dana uvođenja eura, sadržavaju i usporedne podatke za prethodne godine, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Prema tome, financijski izvještaj za 2022. podnosi se u kunama, a financijski izvještaj za 2023. u eurima. Usporedne podatke koji se odnose na prethodnu godinu (2022.) bit će potrebno preračunati iz kune u euro radi bolje usporedvosti podataka.

3. ZAKLJUČAK

Iz detaljne Upute Ministarstva financija proizlazi da postoje određene specifičnosti prilagodbe u procesu uvođenja eura koje se specifično odnose na neprofitne organizacije koje nisu poslovni subjekti.

U ovom blogu, iz Minimaxa smo se kratko osvrnuli na najvažnije specifičnosti i skrećemo pažnju da je u Uputi navedeno da se vezano uz dvojbe o procesu prilagodbe uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, upite može dostaviti na adresu upiti.euro@mfin.hr .

 

Pripremila: Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.