Što su to obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Što su to obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)?

Zadnjih nekoliko godina sve više se govori o nedostatnosti u proizvodnji hrane u Republici Hrvatskoj te o povećanom uvozu voća, povrća i drugih prehrambenih kultura iz drugih država. S druge strane, možemo konstatirati kako su potencijali naše zemlje veliki te postoje brojne mogućnosti za ostvarivanje domaće poljoprivredne proizvodnje. Do vrlo zastrašujuće spoznaje došlo je kod nastupa uvjeta proglašenja pandemije uzrokovane COVID-19 i posljedičnog zatvaranja granica širom Europe, ali i svijeta, kada se hrvatska javnost osvijestila i shvatila da bi u slučaju dugotrajnog prekida lanaca opskrbe s drugim državama Hrvatska mogla ostati “gladna.”

Poljoprivredna i dostatna proizvodnja hrane, možda više no ikada do sad, predstavljaju imperativ u održivom razvoju RH. No kako se početi baviti poljoprivrednom proizvodnjom? Što su to obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)? Odgovore na ova pitanja kao i kratki osvrt na druge specifičnosti u poslovanju najzastupljenijeg organizacijskog oblika poljoprivredne proizvodnje možete saznati u nastavku.

Poljoprivreda kao važan element u gospodarstvu

Poljoprivreda ima važnu ulogu u društvu i iznimno je važna za održivi razvoj svake države. Hrana će nam uvijek trebati, a uz sve veći utjecaj klimatskih promjena, poljoprivredna proizvodnja i dostatna proizvodnja hrane nikad nisu bili veći imperativ. Domaća poljoprivredna proizvodnja te domaća hrana zadnjih godina u povećanom su fokusu potrošača, a svijest hrvatske javnosti o konzumiranju domaće hrane sve je razvijenija.

OPG je strateški vrlo važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u RH te je kao takav namijenjen samo fizičkim osobama, a fizička osoba ima mogućnost odabira obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao glavne ili kao sporedne, odnosno odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje.

Što obuhvaća djelatnost poljoprivrede?

Poljoprivredna djelatnost obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti utvrđene prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 (Nar. nov., br. 58/07. i ispravak 72/07.).

Što je zapravo OPG?

OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja poljoprivredne i, s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. Drugim riječima, OPG je kratica za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog kućanstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a po potrebi i dopunske djelatnosti, koristeći vlastite i unajmljene resurse.

Koji su uvjeti obavljanja djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a?

Uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a posjedovanje je i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi i to zemljišta za bilinogojstvo, odnosno posjedovanje stoke za stočarstvo ili pak posjedovanje i raspolaganje potrebnim proizvodnim resursima i/ili korištenje stručnih znanja i/ili vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost.

Što obuhvaćaju dopunske djelatnosti na OPG-u?

Dopunske djelatnosti na OPG-u podrazumijevaju proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, proizvodnja neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe, pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga, pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti.

Tko i na koji način može prodavati vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u?

Prema čl. 27. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 29/18. i 32/19, dalje u tekstu: Zakon o OPG.) vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču mogu prodavati nositelj OPG-a, članovi OPG-a i radnici na OPG-u.

OPG prodaje vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u:

 • prodajom na veliko registriranim fizičkim i pravnim osobama koje neposredno otkupljuju poljoprivredne proizvode za preradu ili daljnju prodaju (neposredno na OPG-u ili na mjestima organiziranog otkupa) te prodajom na tržnicama na veliko,
 • izravnom prodajom maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača (uključujući i ugostiteljske objekte),
 • izravnom prodajom kroz kratke lance opskrbe krajnjih potrošača, kao što je prodaja na malo izvan prodavaonica poput prodaje na štandovima i klupama na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretne prodaje, prodaje na daljinu putem oglasa u medijima uz dostavu potrošaču, prodaje putem automata OPG-a, prodaje na prostoru i objektima OPG-a, prodaje na kiosku OPG-a i prigodne prodaje na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima te na štandovima unutar trgovačkih centara, ustanova i slično.
Tko može obavljati djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a?

Djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a može obavljati fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o OPG-u. Fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije, može u Republici Hrvatskoj obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a sukladno odredbama Zakona o OPG-u, ako ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske.

Što mora sadržavati naziv i tko je nositelj OPG-a?

Naziv OPG-a ime je pod kojim OPG posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu, a vodi se u Upisniku OPG-ova. Naziv OPG-a sadržava naziv te ime i prezime nositelja OPG-a, sjedište OPG-a, a može sadržavati i posebne oznake. Naziv OPG-a mora se vidljivo istaknuti na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu/proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na onim sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom.

Nositelj OPG-a fizička je osoba, član OPG-a, koja se vodi kao odgovorna osoba, a biraju ga sami članovi OPG-a. Nositelj OPG-a odgovara svojom cjelokupnom imovinom za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede. Nositelj OPG-a gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati samostalno kao i poslodavac.

Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) vodi Upisnik OPG-ova kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan Zakonom o OPG-u.

Upisnik OPG-ova sadrži sljedeće podatke:

 • osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) nositelja OPG-a,
 • matični identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: MIBPG) OPG-a,
 • ime i prezime nositelja,
 • naziv OPG-a,
 • sjedište OPG-a (adresa prebivališta),
 • status OPG-a,
 • dopunske djelatnosti na OPG-u,
 • izdvojene pogone/proizvodne jedinice,
 • žiro račun nositelja,
 • članove OPG-a (ime, prezime, adresa prebivališta i OIB),
 • kontakte (fiksni i mobilni telefon i e-mail adresa) i
 • proizvodne resurse OPG-a.

Ako dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu, osnivaju zajednički OPG, u Upisniku OPG-a pored ranije navedenih podataka obavezno se evidentiraju i podaci o sunositeljima (ime, prezime, adresa prebivališta i OIB) koji su kao članovi prijavljeni unutar zajedničkog OPG-a.

Ukratko, upisnik OPG-ova javna je službena evidencija u elektroničkom obliku koja sadržava naziv OPG-a, vjerodostojne i ažurirane podatke o fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a, sjedištu OPG-a, statusu OPG-a ovisno o dopunskim djelatnostima, izdvojenim pogonima/proizvodnim jedinicama i proizvodnim resursima OPG-a. Upisnik OPG-ova vodi Agencija za plaćanja, a svi vezani upravni i administrativni poslovi obavljaju se u područnim uredima Agencije za plaćanja prema sjedištu OPG-a.

Više o samoj proceduri otvaranja OPG-a možete saznati u blogu: Što trebate znati ako otvarate OPG?. Koje poslovne evidencije treba voditi OPG i na koji način, saznajte u jednom od sljedećih blogova.

Pripremio:

Ivan Vidas, struč. spec. oec.