Što sve mora sadržavati isplatna lista plaće?

Što sve mora sadržavati isplatna lista plaće?

„Dragi kolege, plaća je puštena“. Vjerujemo kako je ovo najiščekivanija vijest u mjesecu svakog zaposlenika. Pri obračunu plaće, nadoknade plaće i otpremnine, poslodavac je obvezan radniku uručiti obračun prema kojemu je vidljivo na koji je način utvrđena svota plaće te naknade plaće, odnosno otpremnine. IP1 obrazac isplatna je lista za isplaćenu plaću na kojoj svaki poslodavac ima obvezu iskazivanja svih elemenata obračuna te podataka, kako zaposlenika, tako i poslodavca. U novom blogu stoga donosimo informacije vezane uz ispostavu, obaveze i čuvanje isplatne liste, ali i što sve jedna isplatna lista plaće mora sadržavati.

Rok i obaveze pri slanju isplatne liste

Pri obračunu plaće, naknade plaće ili otpremnine, poslodavac (sve pravne i fizičke osobe, sve javne i državne institucije koje zapošljavaju radnike s kojima imaju uređen radni odnos) dužan je do kraja mjeseca u kojem je isplata dospjela, radniku uručiti obračun na kojem je vidljiv način na koji je utvrđena svota plaće ili otpremnine.

Pri ispostavljanju isplatnih lista, poslodavac mora voditi računa o tome da je NP1 Obrazac izvršna ispravaka, dok Obrazac IP1 sadrži podatke koji radniku daju uvid o načinu obračuna plaće i javnih davanja.

Kako u samo nekoliko koraka isplatiti plaću u Minimax računovodstvenom programu pogledajte na videu.

Što sadrži jedna isplatna lista?

Svaka isplatna lista mora sadržavati:

  • Podatke o poslodavcu

Za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i IBAN broj računa

Za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa

  • Podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj računa i naziv banke
  • Razdoblje, odnosno mjesec za koji se isplaćuje plaća ili naknada plaće
  • Podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi svota plaće te svota plaće po tim osnovama ili/i
  • Podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće te svotu i naknade
  • Podatke o obračunu javnih davanja (doprinosi iz plaće i porez na dohodak uz prirez)
  • Podatke o ostalim primicima koji se ne vežu za sate rada
  • Podatke o neto plaći, ovrsi i obustavama
  • Podatke o doprinosima na plaću

 

Isplatna lista plaće u Minimaxu

S druge strane, poslodavac u obračunu plaće nije obvezan navoditi one obvezujuće podatke koji se u razdoblju, odnosno mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje kod radnika ne pojavljuju. To znači da ako se kod radnika ne pojavljuje određeni oblik rada (rad noću, rad na blagdan, prekovremeni rad i sl.), poslodavac ga nema obvezu iskazivati na Obrascu IP1. 

Sada postavlja se pitanje:

Kome se dostavljaju obrasci o isplati i naknadi plaće kada su poslodavac i „radnik“ jedna te ista osoba? 

Plaća koju poslodavac isplaćuje radniku (jednoj te istoj osobi) primitak je što ga sam sebi za određeni rad isplaćuje osiguranik po osnovi samostalnih djelatnosti, a koji od tih djelatnosti utvrđuje dobitak. U ovom se slučaju plaća, prema čl. 21. st. 1. t. 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 106/18.) oporezuje na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada.

Ispostavljanje obračunske liste pri obračunu poduzetničke plaće

Bez obzira na to što je obračun poduzetničke plaće istovjetan obračunu redovite plaće za rad, pri isplati plaće ne postoji obveza za ispostavljanjem obračunske liste plaće ili nadoknade plaće. Razlog tome leži u činjenici što poduzetnička plaća ne predstavlja primitak koji je nastao na temelju ugovora o radu.

Čuvanje isplatne liste

Poslodavci su isplatne liste ili analitičku evidenciju plaća i nadnica te godišnje financijske izvještaje dužni čuvati trajno.