Što trebate znati ako otvarate OPG?

OPG se kao organizacijski oblik smatra važnim za ostvarivanje održivog razvoja te unapređenja i povećanja konkurentnosti poljoprivrede općenito. Sva važna pitanja vezano uz OPG, uređena su Zakonom o OPG-u koji je stupio na snagu 5. travnja 2018. godine. Zakonom o OPG-u uređuju se statusna pitanja OPG-ova, pojam obitelji i kućanstva, ovrha nad OPG-om, radni odnosi i drugo. U nastavku vam donosimo osnovne informacije i uvjete koje trebate zadovoljiti ako želite otvoriti OPG.

Definicija OPG-a

Prema Zakonu o OPG-u, OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

OPG je organizacijski oblik koji nije namijenjen pravnoj osobi već samo fizičkoj osobi. Nositelj OPG-a je izabrani član OPG-a koji je nositelj prava i obveza OPG-a, a u svojstvu odgovorne osobe predstavlja i upravlja OPG-om. U radu, uz nositelja OPG-a mogu, sudjelovati članovi OPG-a i/ili radnici, a pomagati u obavljanju svih poslova na OPG-u mogu članovi obiteljskog kućanstva, dok u povremenim, sezonskim i privremenim poslovima mogu pomagati i članovi obitelji koji žive izvan kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa.

Koje uvjete morate zadovoljiti da biste otvorili OPG?

Djelatnost OPG-a može obavljati fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj te fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije, ali samo ako ima pravo iskorištavanja resursa u Hrvatskoj. Samo te dvije skupine osoba se upisuju u Upisnik OPG-ova.
Također, djelatnost OPG-a mora se obavljati trajno, odnosno nije moguće da OPG ima sezonski, privremeni ili povremeni karakter.

Jedan od osnovnih uvjeta za obavljanje djelatnosti OPG-a je posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi što uključuje zemljišta za bilinogojstvo, posjedovanje stoke za stočarstvo, posjedovanje i raspolaganje potrebnim proizvodnim resursima te korištenje stručnih znanja i vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost. Proizvodnim resursima smatraju se: zemljište, nasadi, stoka, zgrade za stoku, pomoćne zgrade, skladišta, objekti za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekti s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekti za prodaju, objekti za boravak i usluge, poljoprivredna mehanizacija, priključni, radni i drugi strojevi, uređaji, alati i oprema, transportna sredstva, rad, stručna znanja i vještine. Navedeni proizvodni resursi mogu biti u vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji, najmu odnosno korištenju nositelja OPG-a i/ili članova OPG-a. Proizvodni resursi moraju biti upisani u Upisnik OPG-ova.

Koje djelatnosti može obavljati OPG?

Prema Zakonu o OPG-u , OPG može obavljati sljedeće djelatnosti:

Djelatnost poljoprivrede – osnovna je djelatnost OPG-a te obuhvaća: bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti u skladu sa skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 NKD -a

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi – obavljaju se korištenjem, obradom i održavanjem zemljišta, uzgojem, žetvom ili berbom bilja, držanjem i/ili uzgojem te korištenjem stoke, a obuhvaćaju proizvodne djelatnosti radi proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Te djelatnosti obuhvaćaju i prateće uslužne djelatnosti uključujući pripremu, pakiranje, transport, skladištenje i/ili promet tih proizvoda, te usluživanje i iznajmljivanje

Dopunske djelatnosti na OPG-u – su proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje iskorištavanje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a

Procedura otvaranja OPG-a

1. Potrebno je odrediti nositelje i članove OPG-a te pripremiti podatke o poljoprivrednim resursima – tko može obavljati djelatnost

2. Upis u Upisnik OPG-ova – postupak upisa pokreće nositelj OPG-a podnošenjem zahtjeva. Upisnik vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APRRR). Rješenjem o upisu utvrđuje se matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) i OIB nositelja OPG-a.

3. Odabir organizacijskog oblika OPG-a – zakonom je propisano od koje ekonomske veličine gospodarstva OPG mora biti upisan u Upisnik OPG-ova. Kriterij je da fizička osoba ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3.000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit. Fizička osoba ima mogućnost odabira obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao glavne ili kao sporedne, odnosno odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje.

4. Odabir statusa OPG-a – prilikom upisa u Upisnik obvezno se odabire status OPG-a. Moguće je izabrati sljedeće statuse OPG-a: OPG za proizvodnju, OPG za proizvodnju i preradu, OPG za proizvodnju i usluge te OPG za proizvodnju, preradu i usluge.

5. Naziv OPG-a – naziv OPG-a vodi se u Upisniku i sadržava: Naziv OPG-a, ime i prezime nositelja OPG-a i sjedište OPG-a. OPG može upotrebljavati i skraćeni naziv koji sadržava samo naziv OPG-a i sjedište.

6. Sjedište OPG-a –za fizičku osobu koja ima prebivalište u Hrvatskoj, sjedište OPG se određuje prema prebivalištu nositelja OPG-a. Ako fizička osoba ima prebivalište u drugoj državi članice EU ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije, sjedište se određuje prema mjestu boravišta nositelja OPG-a.

7. Otvaranje žiro računa

8. Prijava u poreznoj upravi – prijava u registar poreznih obveznika odnosno obveznika poreza na dohodak obvezna je:

  • ako po osnovi poljoprivrede i šumarstva ostvari ukupni godišnji primitak veći od 80.500 kuna
  • ako je poljoprivrednik obveznik poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu
  • ako se dragovoljno upiše u registar obveznika poreza na dohodak
  • obveznik poreza na dohodak postaje nositelj gospodarstva

9. Prijava na mirovinsko osiguranje

10. Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje

11. Odabir knjigovodstvenog servisa (ako knjige nećete samostalno voditi)