Sve što trebate znati o paušalnom obrtu - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Sve što trebate znati o paušalnom obrtu

U zadnje vrijeme popularno je otvaranje paušalnog obrta. Paušalni obrt za mnoge je najjednostavniji i najjeftiniji oblik poslovanja pa se stoga na takav oblik odlučuje sve više poduzetnika početnika. Razlog tome je relativno brz i jednostavan postupak registracije, ali i niža davanja državi u odnosu na ostale oblike poslovanja.

Što je paušalni obrt?

Paušalni obrt je obrt kao i svaki drugi, ali s paušalnim načinom oporezivanja. Paušalno oporezivanje znači da unaprijed plaćate porez državi ovisno o prihodu koji ostvarite. Radi se o sustavu oporezivanja pretpostavljenog dohotka i dostupno je samo obrtnicima.
Paušalno oporezivanje ima nekoliko prednosti. Odlučite li se na paušalno oporezivanje plaćate porez na dohodak paušalno po stopi od 12% uvećano za prirez. Prednost paušalnog oporezivanju su i manji obvezni doprinosi. Ovakav oblik poslovanja privlačan je osobama koje obrtničku djelatnost obavljaju kao drugu djelatnost, npr. uz radni odnos ili mirovinu. Oni su također obvezni plaćati propisane doprinose no ne mjesečno već godišnje na osnovicu ostvarenog paušalnog dohotka. Stope obveznih doprinosa za drugu su djelatnost određene u visini od 50% stopa propisanih za osobe kojima je obrt glavno zanimanje, a osnovica na koju se obračunavaju te snižene stope godišnji je paušalni dohodak.

Postoje li uvjeti?

1. Prihodi ne smiju biti veći od 300.000 kuna
2. Ne smijete biti u sustavu PDV-a
3. Ne smijete obavljati poslove koji spadaju pod samostalnu djelatnost

Tko sve može otvoriti paušalni obrt?

Prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, paušalni obrt može otvoriti fizička osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

1. da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost
2. da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o PDV-u (300.000 kuna).
Osim samostalne djelatnosti obrta, paušalno oporezivanje mogu odabrati i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza

Kada obrtnik podnese zahtjev za plaćanjem paušalnog poreza, Porezna uprava donosi porezno rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni dohodak te godišnji i mjesečni paušalni porez na dohodak ovisno o visini ostvarenih primitaka. Rješenjem se utvrđuje paušalni porez na dohodak koji se plaća tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

 

Izvor: Hrvatska obrtnička komora

Koje evidencije je potrebno voditi?

Paušalni obrtnici nisu dužni voditi poslovne knjige već samo evidencije o prometu – KPR obrazac u kojem je obvezan evidentirati gotovinske i negotovinske iznose.
Najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine obrtnik je dužan Poreznoj upravi dostaviti izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD). Obrazac se popunjava uz pomoć podataka iz KPR obrasca.

Koraci za otvaranje paušalnog obrta

1. Odabir naziva, djelatnosti i sjedišta obrta – naziv i djelatnost obrta određuje obrtnik. Djelatnost se određuje prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Ako se obrt obavlja na više različitih lokacija, tada je sjedište u jednom od mjesta koje odredi obrtnik. Ako obrtniku za obavljanje obrta nije potreban prostor, tada je sjedište njegova adresa prebivališta odnosno boravišta.

2. Prijava u obrtni registar – obrt se može osnovati u nadležnom uredu ili preko aplikacije e-građanin. Za prijavu je potreban OR obrazac te osobna iskaznica.

3. Izrada pečata – pečat treba sadržavati naziv obrta i adresu

4. Otvaranje žiroračuna u banci – za otvaranje žiroračuna potrebna je osobna iskaznica, rješenje o upisu obrta u Obrtni registar, obrtnica i pečat

5. Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje – za prijavu na mirovinsko osiguranje potrebno je predati dva obrasca ( tiskanica M – 11 i tiskanica M – 1P) te presliku rješenja o početku poslovanja obrta. Navedeni obrasci se predaju prazni samo s pečatom i potpisom obrtnika. Po upisu na mirovinsko osiguranje automatski se vrši upis na zdravstveno osiguranje.

6. Prijava u Poreznoj upravi – prijavu obrta u Poreznoj upravi potrebno je izvršiti u roku od 8 dana. Za prijavu u registar poreznih obveznika potrebno je popuniti RPO obrazac.

7. Komorski doprinos – u prvoj godini poslovanja obrtnici su oslobođeni plaćanja komorskog doprinosa

8. Vođenje evidencije – vlasnici paušalnog obrta dužni su voditi i imati: knjigu prometa, PO-SD obrazac, odluku o visini blagajničkog maksimuma te interni akt o fiskalizaciji

9. Obvezni porezi i doprinosi – paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja. Obvezni mjesečni doprinosi plaćaju se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.