Utjecaj uvođenja eura na financijsko i porezno izvještavanje

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, uvelike je utjecalo na gospodarstvo, financije i računovodstvene postupke svih subjekata. Tako račune više ne izdajemo u kunama, plaće više ne obračunavamo u kunama nego eurima, (uz obvezni dvojni prikaz određenih pojedinosti), te sve druge poslovne događaje u 2023. godini bilježimo u eurima. Međutim, što je s financijskim izvještavanjem? O tome i drugim povezanim pojedinostima saznajte u nastavku.

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu 

Službena valuta u Republici Hrvatskoj do 31. prosinca 2022. godine bila je hrvatska kuna, a od 1. siječnja 2023. godine, euro. S obzirom na uvođenje nove službene valute, razne je pojedinosti bilo potrebno prilagoditi novoj valuti, a otvorio se i veliki broj poslovnih i računovodstvenih dvojbi. Jedna od njih je i valuta predaje financijskog izvještaja. Stoga valja skrenuti pažnju na to da se godišnji financijski izvještaj za 2022. za statističke i druge potrebe za 2022. godinu predaje u kunama. Također, za one poduzetnike čija je poslovna 2022. godina jednaka kalendarskoj (1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2022.), godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu za javnu objavu sastavlja se i predaje u kunama. Međutim, oni poduzetnici čija se poslovna godina razlikuje od kalendarske i završava iza 1. siječnja 2023. godine, godišnji financijski izvještaj za javnu objavu trebaju predati u eurima. Naime, sukladno članku 26. st. 2. Zakona o računovodstvu iznosi u poslovnim knjigama, godišnjim financijskim izvještajima, godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, godišnjim izvješćima, konsolidiranim godišnjim izvještajima i druge financijske informacije do 31. prosinca 2022. godine izražavaju se u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima. Naime, Zakonom o izmjenama Zakona o računovodstvu NN 114/2022, od 1. siječnja 2023. stupila je na snagu odredba koja propisuje da se iznosi izražavaju u eurima, dok je prijašnja odredba Zakona o računovodstvu NN 78/2015 – 47/2020, koja je bila važeća do 31. prosinca 2022. Propisivala da s iznosu izražavaju u kunama. 

Ispravci financijskih izvještaja (ako postoji potreba da ih poduzetnik podnosi), podnose se u valuti u kojoj su izvorno dostavljeni. Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu, predaje se na na obrascu GFI-POD, koji je dostupan na mrežnoj stranici Financijske agencije.

Važnost odgovarajuće programske podrške 

Na kraju, kako bi cijeli proces pripreme i izrade godišnjih financijskih izvještaja prošao što brže i bezbolnije važno je imati odgovarajuću programsku podršku odnosno računovodstveni program poput Minimaxa.
Prilikom zaključenja poslovne godine prenose se salda s proknjiženih konta na pozicije GFI-POD-a odnosno obrasca godišnjeg financijskog izvještaja i navedeni se obrazac formira u potrebnoj Excel datoteci. Tako se korisniku štedi vrijeme koje je obično dragocjeno unutar rokova za podnošenje izvještaja. Excel datoteka koja se generira iz Minimax programa posljednja je objavljena verzija pa je podobna za predaju Financijskoj agenciji.

Prijenos knjigovodstvenih stanja u 2023. godinu i vođenje poslovnih knjiga 

Ove godine prijenos knjigovodstvenih stanja iz 2022. u 2023. godinu pomalo je specifičan. Naime, stanja koja su na dan 31. prosinca 2022.godine utvrđena u kunama, potrebno je preračunati sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022 i 88/2022) i vrijednost prikazati u eurima, na stanje na prvi dan poslovne 2023.godine.
Napominjemo – svote obveza i tražbina na 31. prosinca 2022. godine koje nakon preračunavanja u euro iznose manje od jednog centa (0,03 kn i manje), ne prenose se kao početno stanje na 1. siječnja 2023. godine nego se otpisuju po službenoj dužnosti (članak 70. st. 5. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj). U tom smislu, još jednom naglašavamo da je izrazito važno imati kvalitetno programsko rješenje kojim se stanja automatski ispravno preračunavaju u eure pa se tako značajno štedi vrijeme i resursi poduzetnika.

Primjer:

Saldo konta obveza 2200 koji je na 31. prosinca 2022. iznosio 74.353,44 kuna na dan 1. siječnja treba iznositi 9.868,40 eura. Naravno, u praksi se mogu dogoditi određene minimalne oscilacije od navedenog iznosa jer je riječ o zbrojnom stanju na tom kontu za sve dobavljače koji su knjiženi na konto 2200. Također, potrebno je pažljivo provjeriti i jesu li sva nova stanja preračunana u eurima. Tako su primjerice u praksi su mogući slučajevi i da dio financijskog izvještaja ili samo pojedina stavka izvještaja ostane nepreračunana u eure pa se svakako upućuje na „ručnu“ kontrolu.

Prijava poreza na dobit za 2022. godinu 

Prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisano je da se prijava poreza i drugih javnih davanja, sukladno posebnom propisu koji uređuje porezni postupak, za obračunska razdoblja koja završavaju prije dana uvođenja eura, podnose u kuni. Prema tome, porezni obveznici čije je porezno razdoblje za 2022. godinu istovjetno kalendarskom (1. siječanj 2022. – 31. prosinac 2022.), prijavu poreza na dobit podnose u kunama.

Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje započinje prije dana uvođenja eura, a završava nakon dana uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje te sve druge obrasce i izvješća koji se u skladu s propisima o oporezivanju dobiti i drugim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za njih obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit dostavljaju u euru. Skreće se pažnja na to da se ispravak porezne prijave / obrasca podnosi u valuti u kojoj je dostavljen izvorno.

JOPPD i isplata dohodaka

Sve neto isplate dohotka koje potječu iz 2023.godine, obveze poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak te doprinosa obračunavaju se i plaćaju u eurima. Podsjećamo i na Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (Nar. nov., br. 1/23), koja je u eurima pa je potrebno u kadrovskoj evidenciji potrebno možebitno potrebno ažurirati podatak, ako je osoba prijavljena na minimalnu mjesečnu osnovicu. Također, potrebno je provjeriti i je li osobni odbitak iz kuna ispravno preračunan u eure (osnovni osobni odbitak sada iznosi 530,90 eura).

Plaćanje poreznih obveza 

Sve porezne obveze od 1. siječnja 2023. godine plaćaju se u eurima. Stoga ako je prvotni iznos bio određen u kunama, on se prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna) plaća u eurima. Tako primjerice, obveza poreza na dobit za 2022. godinu (ako nastane), u poreznoj prijavi utvrđuje se u kunama, međutim, plaćanje će se obaviti u eurima sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Jednako se primjenjuje i za sve ostale obveze koje dospijevaju na plaćanje u 2023. godini.

Pripremila: 

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.