Zakonske promjene u 2018. godini - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Zakonske promjene u 2018. godini

Nova godina je iza nas, no znate li koje su zakonske promjene nastupile s 2018. godinom?

U nastavku Vam donosimo pregled, po nama, najvažnijih zakonskih promjena.

Povećanje minimalne plaće

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na minimalnu plaću. Za 2018. godinu primjenjuje se nova svota minimalne bruto plaće. Visinu minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utvrdila je Vlada Republike Hrvatske u bruto svoti od 3.439,80 kuna, a odnosi se na puno radno vrijeme. U odnosu na prije, to je povećanje za 131,00 kunu neto. Isto tako, ako je radnik u prosincu 2017. godine imao minimalnu plaću i u 2018. godini također ima ugovorenu minimalnu plaću, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, smanjuje se za 50% svote minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se obavlja obračun, pod uvjetom da poslodavac ne mijenja odnosno ugovara plaću koja je viša od svote minimalne plaće.

Podignut je i prag za ulazak u sustav PDV-a

Poreznici obveznici koji ostvare vrijednost oporezivih isporuka dobara ili obavljenih usluga većih od 300.000 kuna u 2017. godini (bez PDV-a) obvezni su od 01. siječnja 2018. godine upisati se u registar obveznika PDV-a. Porezni obveznici koji ne ostvare navedeni promet obvezni su do 15. siječnja 2018. godine podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da ostanu u sustavu PDV-a. Porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare navedene isporuke veće od 300.000 kuna ostaju i dalje porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev što ih obavezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om.

S 2018. godinom sužen je krug uzdržavanih članova obitelji za koje obveznici poreza na dohodak mogu ostvariti dohodak

Uzdržavanim članom uže obitelji smatraju se bračni drug (izvanbračni i istospolni životni partneri), roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom propisu ako oni sami godišnje zarađuju manje od 15.000 kuna. Poreznom olakšicom se tako više ne smatraju roditelji bračnog partnera, bake i djedovi, unuci i praunuci, maćehe ili očuhe i slično. Tko god je do sada uzdržavao sve koji su od 01.01.2018. ukinuti s novom definicijom uzdržavanog člana, trebali su do kraja siječnja 2018. maknuti sa svojih poreznih kartica te ”ukinute” uzdržavane članove kako bi im poslodavci od iduće godine mogli pravilno obračunavati osobni odbitak.

Dostava porezne kartice elektroničkim putem

U primjeni su i nove odredbe o poreznoj kartici građana. Porezna uprava na zahtjev poslodavca i uz suglasnost radnika od 2018. godine ima mogućnost dostaviti poreznu karticu elektroničkim putem po službenoj dužnosti. Radnik, umirovljenik i/ili fizička osoba mogu promjenu koja je vezana za uzdržavane članove, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta, a koja bi utjecala na osobni odbitak, mora prijaviti Poreznoj upravi u roku od 30 dana od dana nastanka promjene putem poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave te dostaviti vjerodostojne isprave.

Novosti u sustavu poreza na dohodak

Još jedna novina podzakonskog akta Pravilnika o porezu na dohodak je da se trošak smještaja i prehrane sezonskih radnika više neće smatrati dohotkom od nesamostalnog rada.
Također, propisuje se da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena.
Kod određivanja plaće u naravi, prag za određivanje godišnjeg iznosa iznad kojega se određuje plaća u naravi podiže s dosadašnjih 400,00 na 600,00 kuna.

Sprečavanje pranja novca

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma donosi velik broj preventivnih odredbi među kojima je i odredba da pravne ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u Hrvatskoj neće smjeti primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u vrijednosti 75.000 kuna, dok je do sada bilo 105.000 kuna.

Izmjene u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost

U svrhu praćenja odbitka pretporeza u iznosu 50% propisuje se da se podaci o tome evidentiraju u Obrascu PDV-a i to u polju VIII.1.1.2. (nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz). U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona o PDV-u uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time.

Ostale novosti

• ukinuta je porezna olakšica za reinvestiranu dobit
• vozila starija od 10 godina oslobođena su plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
• porez na dohodak ide lokalnim zajednicama

Radi usklađivanja Obrasca JOPPD s novim propisima, kvalitetnijeg praćenja i olakšavanja popunjavanja Obrasca JOPPD propisuju se nove oznake za: 1. plaće radnika/osiguranika po osnovi radnog odnosa – dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 2. obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ako se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše mjesečne ili najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa 3. podmirenje troška prehrane i smještaja sezonskih radnika 4. isplatu plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena.

Ovo su samo neke od promjena koje su nas dočekale s novom godinom, a vjerujemo kako će ih tijekom godine biti još.