Zapošljavanje umirovljenika - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Zapošljavanje umirovljenika

Čest je slučaj da umirovljenici mogu i žele raditi i nakon što odu u mirovinu, ali obično žele izbjeći situaciju da im se obustavi isplata mirovine. Zakonodavac je predvidio određene slučajeve kada mogu zasnovati radni odnos, a da im istovremeno teče isplata mirovine. U nastavku saznajte kako je zakonski definiran rad umirovljenika, u kojim slučajevima umirovljenik može sklopiti radni odnos i pritom zadržati pravo na isplatu mirovine, kako se u tom slučaju obračunava plaća i kada u umirovljenik ima pravo na ponovno određivanje mirovine.

U kojem slučaju umirovljenik može sklopiti radni odnos s poslodavcem i pritom zadržati pravo na isplatu mirovine?

Nema zapreke da umirovljenik, nakon što mu se prizna pravo na starosnu mirovinu, sklopi ugovor o radu do polovice punog radnog vremena. Ugovor se sklapa s poslodavcem, može biti na neodređeno ili određeno vrijeme, ali važno je da se odnosi na rad u nepunom radnom vremenu, najviše do 20 sati tjedno. U tom mu se slučaju ne obustavlja isplata mirovine na osnovi članka 99. stavka 3. točke 2. Zakona.
Umirovljenik temeljem ugovora o radu ima sva prava i obveze koje proistječu iz radnog odnosa odnosno primjenjuje se Zakon o radu.

Je li poslodavac dužan umirovljenika prijaviti na mirovinsko osiguranje?

Poslodavac je dužan umirovljenika s kojim sklopi ugovor o radu u nepunom radnom vremenu prijaviti na mirovinsko osiguranje podnoseći obrazac M-1P. Procedura je ista kao i za sve radnike, osim što se u Tiskanici pod rednim brojem 14. treba izabrati da se radi o korisniku mirovine u osiguranju te izabrati vrstu mirovine:

  • Starosna mirovina
  • Invalid zbog profesionalne nesposobnosti
  • Invalid zbog djelomične nesposobnosti

Kada radnik ode u mirovinu a nastavi raditi kod istog poslodavca na istom radnom mjestu, nije potrebno predati Tiskanicu M-1P, već Tiskanicu M-3P – prijavu promjene osiguranja. Dakle, u ovom je slučaju potrebno samo promijeniti status radnika u status umirovljenika te promijeniti podatke o radnom vremenu (ako se radno vrijeme skraćuje do polovice punog radnog vremena).

Obračun plaće zaposlenih umirovljenika

Obračun plaće za umirovljenika isti je kao i za ostale radnike. Umirovljenik je obveznik doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te poreza i eventualno prireza ako je propisan u općini prebivališta umirovljenika. Osnovica za plaćanje doprinosa i poreza je plaća iz Ugovora o radu, a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je poslodavac.

Umirovljenik koji je zaposlen do polovice radnog vremena prima dohodak od nesamostalnog rada od dva poslodavcamirovinu od HZMO i plaću temeljem ugovora o radu. Svaki porezni obveznik ima pravo na korištenje mjesečnog poreznog odbitka pri isplati dohotka od nesamostalnog rada, ali to je pravo moguće koristiti isključivo na temelju porezne kartice. Porezna uprava umirovljenikovu poreznu karticu prosljeđuje direktno HZMO te se odbitak priznaje pri isplati mirovine. Stoga prilikom obračuna i isplate mirovine HZMO koristi osobni odbitak za umirovljenika u iznosu 4.000 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak.

Također, HZMO primjenjuje sve mogućnosti uvećanja osobnog odbitka temeljem članka 14. Zakona o porezu na dohodak – za uzdržavane članove uže obitelji, uzdržavanu djecu i drugo. Međutim, u određenim slučajevima, kada je iznos mirovine niži od iznosa osobnog odbitka koji umirovljenik ima pravo iskoristiti, jedan dio odbitka ostaje neiskorišten. Stoga zaposleni umirovljenik može zatražiti raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima pa tada oba isplatitelja imaju pravo koristiti dio osobnog odbitka. Zahtjev za raspodjelu osobnog odbitka predaje se nadležnoj Poreznoj upravi te se izdaje nova porezna kartica na kojoj se iskazuje način raspodjele osobnog odbitka u postotku (primjerice 40% osobnog odbitka koristi se pri isplati mirovine, a 60% koristi poslodavac pri isplati plaće). Ako mu tako više odgovara, zaposleni umirovljenik može osobni odbitak koristiti samo kod poslodavca, a tada se treba prenijeti porezna kartica poslodavcu i HZMO pri isplati mirovine više neće moći koristiti osobni odbitak, već će pri svakoj isplati mirovine obračunati i uplatiti porez na dohodak.

Poslodavac treba voditi evidenciju radnog vremena umirovljenika u skladu s relevantnim propisima, a po isplati plaće treba radniku (umirovljeniku) predati Obrazac IP-1. Također, na dan obračuna plaće poslodavac će Poreznoj upravi dostaviti Obrazac JOPPD s podacima o isplaćenoj plaći. Važno je napomenuti da se kod zaposlenog umirovljenika koriste iste oznake u JOPPD obrascu kao i za ostale radnike poslodavca.

Pravo na ponovno određivanje mirovine

Umirovljenik koji nakon stjecanja prava na mirovinu ostvari najmanje jednu godinu novog mirovinskog staža može zatražiti ponovno određivanje mirovine jer je nastavio plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje. Na taj bi mu se način i uplate doprinosa nakon umirovljenja priznale u mirovinski staž za kalkulaciju mirovine pri čemu mirovina po novom izračunu ne može biti manja od postojeće.

Ostvarivanje drugog dohotka bez obustave mirovine

Osim dohotka od nesamostalnog rada, umirovljenici mogu ostvarivati i druge vrste dohotka – od imovine i imovinskih prava, od kapitala ili drugi dohodak. U slučajevima kada umirovljenik sklapa ugovore o djelu, ugovore o autorskom ili umjetničkom djelu temeljem kojih ostvaruje drugi dohodak, mirovina se ne obustavlja. Visina primitaka (honorara) koje umirovljenik ostvaruje nije ograničena. Na sve primitke po osnovi ugovora o djelu potrebno je obračunati i platiti doprinose i porez na dohodak. Doprinosi se plaćaju po stopi od 10% za mirovinsko osiguranje i 7,5% za obvezno zdravstveno osiguranje te se plaća pripadajući porez i prirez i predaje JOPPD obrazac. Ovi primici podliježu godišnjoj obvezi poreza na dohodak u posebnom postupku.
Umirovljenici mogu stjecati dohodak i od iznajmljivanja nekretnina ili pokretnina, pri čemu se također ne obustavlja isplata mirovine.

Pripremila: mr.sc. Mislava Meter Pavić, ovlašteni revizor

Mentor, obrt za računovodstveno – knjigovodstvene i poslovne djelatnosti