Kako zatvoriti poslovnu godinu i bezbrižno ući u 2018. godinu? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Kako zatvoriti poslovnu godinu i bezbrižno ući u 2018. godinu?

Bliži se kraj još jedne poslovne godine i vrijeme kada se podvlači crta nad cjelokupnim poslovanjem tijekom godine. Za poduzetnike ovo je vrijeme kada se obavljaju pripreme za provedbu inventure i sastavljanje godišnjih financijskih izvješća. U izvješćima se vidi stanje imovine i obveze društva za koje su zainteresirani članovi uprave i izvršni direktori te porezna vlast koja kontrolira iskazivanje porezno dopuštenih i nedopuštenih manjkova. 

Zaključivanje poslovnih knjiga

Poduzetnik je dužan voditi poslovne knjige koje se otvaraju početkom poslovne godine, a nakon što su provedena sva knjiženja i sastavljena financijska izvješća za poslovnu godinu poduzetnik ih je dužan zaključiti te ih čuvati u propisanom roku.

Prema Zakonu o računovodstvu poduzetnik je dužan zaključiti svoje poslovne knjige na:

1. zadnji dan poslovne godine,
2. dan koji prethodi statusnoj promjeni,
3. dan prije prestanka obavljanja djelatnosti sukladno posebnim propisima ako je poduzetnik fizička osoba,
4. dan koji neposredno prethodi početku postupka likvidacije ili stečaja.

Poslovne knjige se obavezno zaključuju na zadnji dan poslovne godine, a moraju se najkasnije zaključiti četiri mjeseca nakon završetka poslovne godine. To bi značilo da poduzetnik treba poslovne knjige za 2017. godinu zaključiti do 30.04.2018. (ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj). Ako poduzetnik mijenja pravni oblik tada ne zaključuje svoje poslovne knjige zbog preoblikovanja.
Zaključene poslovne knjige mogu se ponovno otvoriti samo prije odobravanja financijskih izvještaja, ako je to potrebno kako bi se osigurao istiniti i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poduzetnika.

U slučaju kada se radi o likvidaciji društva, poslovne knjige se moraju zaključiti na dan koji neposredno prethodi početku postupka likvidacije, a od dana ulaska u postupak likvidacije treba otvoriti nove poslovne knjige odnosno poslovnu godinu te iste zatvoriti s danom zaključenja postupka likvidacije.

Kako dobiti što realniju sliku o poslovanju poduzeća?

Poduzetniku je cilj dobiti što realniju sliku o poslovanju poduzeća te je pritom potrebno provjeriti nekoliko stavki. 

Potrebno je provjeriti da li su sve fakture na broju, odnosno jesu li svi obavljeni poslovi u tekućoj godini fakturirani klijentima.

Isto tako je potrebno provjeriti da li postoje računi koji nisu zaprimljeni. Ako računi nisu zaprimljeni, potrebno je do dobavljača tražiti da ispostave račun jer se u suprotnom dobiva nerealna slika poslovanja.

Kontrola evidencije računa je također važna stavka, posebice kada su dobavljači ili klijenti iz Europske unije i kada je društvo u sustavu PDV-a jer se tada po računu radi prijenos porezne obveze. Ti računi završavaju na poreznim izvještajima poslovnih partnera no poduzetnik ih je također dužan prijaviti kroz odgovarajuće obrasce.

Veliku ulogu u prikazivanju stvarnog i istinitog stanja poduzeća ima inventura. Inventura je zakonska obveza poduzetnika te se mora provesti jednom godišnje i podrazumijeva popis dugotrajne imovine (osnovna sredstva), financijske imovine, potraživanje, zaliha roba i materijala, sitni inventar, novca na računima u bankama i blagajnama te dugoročnih i kratkoročnih obveza.

Nova godina, novi status u sustavu PDV-a

Za poduzetnika je važno da prije propisanih zakonskih rokova utvrdi da li za 2018. godinu ima obvezu ulaska u sustav PDV-a. Poduzetnici koji su u sustavu PDV-a i 2018. godine žele iz njega izaći trebaju provjeriti da li su za brisanje iz registra obveznika PDV-a stekli sve propisane uvjete. Uvjeti za ulazak i izlazak iz sustava PDV-a su izmijenjeni u odnosu na proteklu godinu.

Porezni obveznik čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u 2017. godini nije bila veća od 300.000 kuna, ne mora u 2018. godini ući u sustav PDV-a, a niti u njemu mora ostati (ako je već u sustavu). Što se tiče obveze ostanka u sustavu PDV-a, ona je skraćena s pet na tri godine. Obvezu ostanka u sustavu od 1. siječnja 2018. godine više nemaju porezni obveznici koji su u sustav ušli na vlastiti zahtjev 2015. godine ili ranije. Još jedna novost u odnosu na prošlu godinu je da se porezni obveznici koji su zadovoljili uvjete za izlazak moraju do 15. siječnja izjasniti da li žele izaći iz sustava ili u njemu ostati kao dobrovoljci s obvezom ostanka u sustavu do kraja 2020. godine.