Opći uvjeti korištenja internet računovodstvenog programa Minimax 3.11.2017-25.5.2018. - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Opći uvjeti korištenja online računovodstvenog rješenja Minimax  ( u nastavku: Opći uvjeti) reguliraju opseg autorskog prava Korisnika i Platitelja na online računovodstveno rješenje Minimax ( u nastavku: Minimax sustav).

Nositelj autorskog prava i izvornog koda Minimax sustava je tvrtka Saop d.o.o., Puževa 13, Zagreb, OIB: 42584526821 ( u nastavku: Saop). Svaki korisnik može koristiti Minimax sustav pod uvjetima ovih Općih uvjeta i odredbi. Neovlašteno korištenje Minimax sustava ili korištenje suprotno Općim uvjetima predstavlja kršenje autorskih prava Saop-a.

 

1 Definicija pojmova

Pojmovi korišteni u općim uvjetima, imaju sljedeća značenja:

1.1 Korisnik je fizička osoba, koja se u Minimax sustavu identificira s korisničkim imenom i lozinkom ili drugim načinom propisanim Općim uvjetima, koji se slaže i prihvaća ove Opće uvjete i odredbe Minimax sustava u poslovne ili edukacijske svrhe u ime i/ili za račun svojih ili stranih organizacija.

1.2 Licenca je pravo na korištenje Minimax sustava za jednog istodobnog korisnika ovisno o ograničenjima, što određuje vrsta licence i ovi Opći uvjeti. 

1.3 Vrsta je definirani skup funkcija Minimax sustava i/ili broj istodobnih korisnika i/ili broj podržanih organizacija.

1.4 Platitelj je poslovni subjekt, koji zaključi Ugovor o licenci i obvezuje se plaćati mjesečnu naknadu, kao što je niže definirano.

1.5 Poslovni subjekt ili pojedinačni korisnik može se identificirati kao obrazovna ustanova ili organizacija i u tom slučaju ne plaća mjesečnu naknadu.

1.6 Organizacija je poslovni subjekt, čije je djelovanje podržano kroz korištenje Minimax sustava. 

1.7 Ugovor o licenci je ugovor s kojim Saop kao davatelj licence na Platitelja prenosi upotrebu Licence.

1.8 Funkcija Minimax je dio Minimax sustava i označava kompletan skup zadataka koji su potrebni kako bi se po pravilima struke izveli određeni računovodstveni ili poslovni zadaci, npr. Otvorene stavke, Obračun plaća, Dnevni utržak. 

1.9 Naknada za licencu je iznos, koji Platitelj mora plaćati za korištenje licence Minimax sustava. 

1.10 Administrator Platitelja je Korisnik odabran od strane Platitelja, a koji u ime Platitelja odabire vrstu licence.

1.11 Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika i Saop-a.

Autorska prava

2.1 Nositelj svih materijalnih autorskih prava na Minimax sustav i izvornih kodova Minimax sustava je Saop. Minimax je registrirani zaštitni znak za računalne aplikacije, čiji je vlasnik Saop.

2.2 S prihvaćanjem Općih uvjeta, Korisnik i Platitelj stekli su pravo na korištenje Minimax sustava u skladu s Općim uvjetima i uvjetima licence.

3  Uvjeti korisnika

3.1 Korisnik je dužan prije korištenja Minimax sustava prihvatiti Opće uvjete.

3.2 Prije prvog korištenja Minimax sustava Korisnik je dužan provesti postupak registracije, u kojem se identificira i prihvaća Opće uvjete tako da označi kvadratić koji se nalazi ispred teksta »Prihvaćam Opće uvjete korištenja online računovodstvene usluge Minimax«.

3.3 Korisnik se prihvaćanjem Općih uvjeta slaže i prihvaća Opće uvjete koji su valjani za korištenje Minimax sustava. Dužnost i pravo korisnika je da provjeri valjanost Opći uvjeta i u slučaju kada se ne slaže s uvjetima, odmah prekida korištenje Minimax sustava i o tome obavijesti Saop.

3.4 Svaki korisnik mora ispunjavati tehničke i radne uvjete, koji su potrebni za učinkovito i sigurno korištenje Minimax sustava. Uvjeti su objavljeni na internetskoj stranici: www.minimax.hr i određuju najmanje:

 1. pristup internetu
 2. programsku i hardversku opremu za korištenje interneta
 3. dodatnu programsku opremu, ako je to uvjet za korištenje nekih funkcija Minimaxa
 4. identifikacijska sredstva, koja su preduvjet za identifikaciju i korištenje Minimax sustava

3.5 Pristup Minimax sustavu se vrši identifikacijom korisnika s korisničkim imenom i lozinkom. Korisnik može pristup do svojeg računa iz sigurnosnih razloga, dodatno zaštititi odabirom digitalnog certifikata izdanog od strane Financijske agencije ili odabirom prijave u dva koraka.

3.6 Korisnik mora sam osigurati uvjete iz točke 3.4 Općih uvjeta. Saop ne snosi nikakve obaveze ni odgovornosti glede neprekinutog rada opreme, usluge, proizvoda ili računalnih programa koji spadaju u okvir uvjeta koje mora osigurati sam korisnik Minimax sustava. 

3.7 Saop ne garantira za pravilan i siguran rad Minimax sustava, ako Korisnik ne ispunjava uvjete iz točke 3.4 Općih uvjeta.

4 Zaključivanje Ugovora o licenci i korištenje licence

4.1 Ugovor o licenci je sklopljen, kada ovlaštena osoba Platitelja, u ime Organizacije izabere vrstu licence i usvoji Opće uvjete. Na prijedlog Platitelja ili Korisnika, koji je zastupnik Platitelja, a koji je prethodno prihvatio Opće uvjete, Saop može u ime Platitelja odabrati vrstu licence. U ovom slučaju je Ugovor o licenci sklopljen s danom kada Saop odabere vrstu licence. Ugovor o licenci je sklopljen na neodređeno vrijeme.

4.2 Korisnik, koji je izabrao vrstu licence postaje administrator Platitelja. U slučaju ako vrstu licence u ime Organizacije odabere Saop, administrator Platitelja postaje Korisnik kojeg odredi Korisnik ili osoba koja je predlagala da Saop u ime poslovnog subjekta izabere vrstu licence. Administrator Platitelja je onaj Korisnik za kojeg se smatra da sve aktivnosti preko Minimax sustava i u odnosu na Minimax sustav vrši s ovlastima Platitelja.

4.3 S prihvaćanjem Ugovora o licenci sa Saop-om, Platitelj dobiva licencu.

4.4 Platitelj licencu koristi preko Korisnika, koji je dodijeljen za Administratora platitelja. Administrator platitelja ima pravo, da drugim Korisnicima omogući korištenje licence Platitelja. Na prijedlog Administratora platitelja ili osobe, koja je zastupnik Platitelja, Saop u ime poslovnog subjekta za Administratora platitelja određuje drugog Korisnika.

4.5 Administrator Platitelja u Minimax sustavu odlučuje za koje poslovne subjekte, osim Platitelja samog će Platitelj koristiti Funkcije Minimax tako da u Minimax sustavu za svaki takav poslovni subjekt otvori Organizaciju.

5 Korištenje i plaćanje

 5.1 Korištenje Minimax sustava se naplaćuje. Za korištenje licence Platitelj mora plaćati mjesečnu naknadu.

5.2 Mjesečna naknada je određena cjenikom, kojeg je odredio Saop. Cjenik je objavljen na internetskoj stranici www.minimax.hr. Saop cjenikom određuje cijenu dodatnih usluga ili pristupa u Minimax sustav. 

5.3 Saop ima pravo mijenjati cjenik uzimajući u obzir tržišne uvjete i gibanje cijena. Saop izmjenu cjenika najavljuje 30 dana prije promjene.

5.4 Osoba za plaćanje mjesečne naknade je Platitelj. Platitelj račun za mjesečnu naknadu mora platiti u roku od 8 dana od izdavanja računa.

5.5 U slučaju, da Platitelj s plaćanjem kasni više od 30 dana, Saop onemogućava korištenje licence bilo Platitelja bilo Korisnika. U tom slučaju Korisnik ne može koristiti Funkcije Minimaxa koje je koristio na osnovi licence Platitelja. Saop može omogućiti ponovno korištenje licence Platitelja, nakon što Platitelj podmiri dospjele obveze i plati uslugu ponovne aktivacije licence koja se obračunava po cjeniku. Saop Platitelju obračunava korištenje usluge čak i za razdoblje u kojem mu je zbog kašnjenja s plaćanjem pristup sustavu bio privremeno onemogućen.

Reklamacije

6.1 Administrator platitelja u ime Platitelja reklamira račun za mjesečnu naknadu u roku od 8 dana od datuma ispostave računa. Reklamaciju isporuči preko Korisničke podrške odnosno kroz sustav preko »Zahtjev za pomoć«. Saop na reklamaciju odgovara najkasnije u roku od 15 dana.

Neovlaštena korištenja Minimax sustava

7.1 Platitelji i Korisnici mogu koristiti Minimax sustav samo za vođenje poslovnih i računovodstvenih podataka poslovnih subjekata. Svaka druga uporaba Minimax sustava je zabranjena.

7.2 Kod korištenja Minimax sustava izričito je zabranjeno:

 1. Onemogućiti ili ometati druge korisnike u korištenju Minimax sustava,
 2. Objavljivati, prenositi, distribuirati ili širiti bilo kakve informacije, teme ili materijale koji su ilegalni, lažni, uvredljivi ili rasprostranjeni u rasnoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj netoleranciji,

 3. Objavljivati reklamne poruke, zahtjeve, lančana pisma, piramidalne sheme, mogućnosti ulaganja ili sheme te druge obavijesti o oglašavanju,
 4. Zloupotrijebiti, prijetiti ili na neki drugi način kršiti prava drugih,

 5. . Prenijeti drugi sadržaj Minimax sustava koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva ili na neki drugi način omogućiti pristup takvom sadržaju, osim ako je takav prijenos pravilno dogovoren sa Saop-om,

 6. Upotrijebiti materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije dostupne putem Minimax sustava na bilo koji način koji krši autorska prava, zaštitne znakove, patente, poslovne tajne ili druga prava Saop-a, ostalih korisnika licence, korisnika ili trećih strana,
 7. Prenositi datoteke i drugi sadržaj u Minimax sustav koji sadrže viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, korumpirane datoteke ili druge slične programe ili podatke koji bi mogli štetiti radu Minimax sustava, opreme na kojoj ili s kojim sustav funkcionira,

 8. Namjerno ili nenamjerno na bilo koji način štetiti Minimax sustavu, npr. pokušavati napasti poslužitelja i druge radnje koje bi mogle rezultirati slabijim radom, nepravilnim upravljanjem, ograničenim radom ili nefunkcioniranjem Minimax sustava,
 9. Prikupljati informacije o Platiteljima, Organizacijama i / ili Korisnicima na različite načine kroz Minimax sustav,
 10. Stvoriti ili koristiti lažne identitete u svrhu obmanjivanja drugih, osobito Saop-a i korisničke podrške,
 11. Koristiti, prenositi ili na drugi način kopirati i ponuditi (za plaćanje ili besplatno) drugim osobama u imeniku ili bilo kakve druge informacije o Platiteljima, Organizacijama i / ili Korisnicima ili podatke o korištenju Minimax sustava,

 12. Bez pisanog dopuštenja tvrtke Saop, prikupljati informacije ili koristiti informacije o korištenoj tehnologiji, idejama o kojima je riječ, korištenim pristupima i bilo kojem drugom sadržaju Minimax sustava koji bi se mogao koristiti u drugim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

Rad Minimax sustava

8.1 Saop osigurava nesmetano funkcioniranje Minimax sustava, osim u sljedećim slučajevima:
(1) nefunkcioniranja korisnikove hardverske opreme ili u bilo kojem drugom slučaju kada korisnik ne ispunjava uvjete iz točke 3 „Uvjeti Korisnika“,
(2) terminima održavanja Minimax sustava (predviđeni i nepredviđeni),
(3) nadogradnje softvera ili hardvera potrebne za rad Minimax sustava ili na drugi način povezane s radom Minimax sustava,
(4) neuspješnog internetskog povezivanja,
(5) više sile.

8.2 Saop se obvezuje obavijestiti sve Korisnike i Platitelje o namjeravanim održavanjima na Minimax sustavu najmanje 6 sati prije izvršenog održavanja. Saop u pravilu izvodi sve zakazana održavanja tijekom radnih dana između 20:00 i 06:00 sati i tijekom neradnih dana između 16:00 i 08:00 sati. Okvirno vrijeme i trajanje održavanja sustava pravovremeno će biti najavljeni. 

Usklađenost Minimax sustava sa zakonodavstvom i nadogradnjom

9.1 Saop se obvezuje osigurati usklađenost Minimax funkcija s važećim hrvatskim propisima za slučajeve korištenja koje Minimax sustav podržava ili predviđa.

9.2 Saop se obvezuje poštivati ​​pravila i nadograđivati Minimax funkcije na promjene pravila.

10 Pomoć korisnicima

10.1 Korisnici koji koriste licencu Platitelja imaju pravo na pomoć pri korištenju Minimax sustava u vezi s korištenjem Minimaxa kako bi podržali Platitelja ili Organizaciju Platitelja.

10.2 Saop pruža pomoć u radu Minimax sustava putem korisničke podrške tijekom radnih dana od 08:00 do 16:00 sati. Komunikacija između korisnika i korisničke podrške u vezi s pružanjem pomoći obavlja se kroz sustav preko “Zahtjev za pomoć”. 

10.3 Saop Platitelju osigurava uklanjanje pogrešaka koje sprečavaju korištenje Minimax funkcija. Saop će odgovoriti na sve prijavljene pogreške najkasnije u roku od 8 sati, uzimajući u obzir isključivo vrijeme koje Saop nudi kroz Korisničku podršku. Saop će obavijestiti Korisnika o mogućim rješenjima.

11 Odricanje od odgovornosti Saop

11.1 Korisnici i Platitelji se slažu da koriste Minimax sustav, uključujući softver, sadržaj i usluge dostupne putem sustava Minimax sustava na vlastitu odgovornost.

11.2 Ukupna odgovornost Saop-a za bilo kakvu štetu ograničena je iznosom mjesečne naknade koju plaćaju Platitelji Minimax sustava za mjesec u kojem ih je Saop obavijestio o događaju štete. Saop, njegovi distributeri, prodavači ili dobavljači ne odgovaraju za bilo kakvu neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, dohodak, investicije, dobro ime) koji proizlaze iz korištenja Minimax sustava, povezanih internetskih stranica, proizvoda ili usluge, ili se odnosi na njihovu upotrebu. To ograničenje također vrijedi u slučaju ako je Saop bio svjestan mogućnosti takve štete. Ovo ograničenje odgovornosti uključuje (premda time nije ograničeno): prijenos virusa, kvar hardvera, pogrešku veze, zlouporabu ili krađu korisničkog identiteta.

11.3 Ni u kojem slučaju Saop neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz činjenice da se Korisnik ili Platitelj oslonio na informacije, proizvode ili usluge objavljene u Minimax sustavu ili na povezanim internetskim stranicama, proizvodima ili uslugama.

11.4 Svi zahtjevi za bilo kakve pogreške ili prekršaje koji proizlaze iz postupanja trećih osoba s obzirom na informacije koje su objavljene u Minimax sustavu, provodit će se isključivo protiv tih osoba.

12 Sadržaj i usluge koje nude treće strane

12.1 Minimax sustav omogućuje povezivanje s drugim internetskim stranicama, proizvodima i / ili uslugama (u daljnjem tekstu: Srodni sustavi) za koje Saop ne preuzima nikakvu odgovornost. Saop nije odgovoran za točnost ili dostupnost informacija, proizvoda ili usluga koje treće strane nude putem Srodnih sustava.

12.2 Informacije na Srodnim sustavima su iz različitih izvora. Saop nije ovlašten mijenjati, ažurirati ili potvrditi sadržaj informacija Srodnih sustava. Činjenica da Saop omogućuje povezivanje s drugim Srodnim sustavima ne znači nužno odobrenje, autorizaciju, pokroviteljstvo ili bilo koju drugu vezu sa Srodnim sustavima.

12.3 Saop nije odgovoran ni izravno ni neizravno za bilo kakvu štetu uzrokovanu ili navodno uzrokovanu uporabom bilo kojeg sadržaja, proizvoda ili usluge Srodnih sustava ili oslanjanja na njih.

12.4 Kako bi koristili Srodne sustave, Korisnik mora prihvatiti Opće uvjete korištenja, koji se razlikuju od Općih uvjeta korištenja i za koje Saop nije odgovoran, a u svakom slučaju prevladavaju Opći uvjeti korištenja.

13 Prikupljanje i zaštita osobnih podataka

Sustav Minimax namijenjen je za vođenje poslovnih i računovodstvenih podataka poslovnih subjekata i ne zahtijeva osobne podatke za rad, međutim, kako bi se identificirali Korisnici i komunikacija s korisnicima u miniMAX sustavu, čuvaju se sljedeći osobni podaci o pojedincu:

1. ime i prezime korisnika,
2. elektronska adresa korisnika
* U slučaju dodatne sigurnosne zaštite ubraja se još i:
3. serijski broj i izdavatelj digitalnog certifikata Korisnika, u slučaju registracije s digitalnim certifikatom
4. telefonski broj Korisnika prilikom odabira prijave u dva koraka

Registriranjem u online računovodstveno rješenje Minimax, Korisnik može također prikupiti podatke o posjetima internetskih stranica radi analize ponašanja posjetitelja na mreži, a time i za poboljšanje korisničkog doživljaja i u svrhu kontaktiranja klijenta putem e-maila ili na e- mail adresu tvrtke.

Korisnik izjavljuje i potvrđuje da je upoznat s pravom na pregled, kopiranje, ažuriranje, ispravljanje, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega u skladu s odredbama članaka 5., 6., 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, Narodne novine br.103/03,118/06, 41/08 i 130/11 i 106/2012.

Gore definirani osobni podaci mogu se pohraniti 5 godina nakon završetka korištenja programa, dok se ne povuče suglasnost pojedinca, osim ako se za svaki kolačić ne odredi drugačije.

Upravitelj osobnih podataka prikuplja, upravlja, obrađuje i koristi osobne podatke iz točke 2. ovog poglavlja u svrhu pružanja online računovodstvenog rješenja Minimax, između ostalog, na primjer:

 1. Za identifikaciju Korisnika prilikom registracije u Minimax sustav i identifikaciju Korisnika prilikom svakog korištenja Minimax sustava s ciljem da bi Korisniku, Platitelju i Organizaciji pružili višu razinu sigurnosti i vjerodostojnosti podataka u Minimax sustavu te pouzdan način komunikacije s korisničkom podrškom i/ili drugim korisnicima putem Minimax sustava.
 2. . Omogućiti dodatno, za osnovno korištenje Minimax sustava opcionalne Minimax funkcije ili funkcije povezane s korisničkim profilom (npr. za promjenu korisničke lozinke za ulazak u Minimax)
 3. Obavijestiti Korisnike putem korisničke podrške u slučaju da Saop smatra da je takva komunikacija s korisnicima učinkovitija ili prikladnija od komunikacije putem sustava “Zahtjev za pomoć”
 4. Za informiranje Korisnika, Platitelja ili Organizacije od strane Saopa, npr. u vezi s proizvodima i uslugama, Saop neće proslijediti prikupljene osobne podatke trećim stranama. Prihvaćanjem Općih uvjeta, Korisnik izričito dopušta Saopu prikupljanje i obradu osobnih podataka u opsegu i svrsi navedenim u ovim Općim uvjetima.

14 Zaštita podataka

14.1 Saop će koristiti sve razumne mjere za zaštitu pohranjenih podataka i fizičku zaštitu kako bi onemogućili pristup podacima neovlaštenim osobama.

14.2 Saop može otkriti podatke Korisnika ili Platitelja pohranjenih u Minimax sustavu samo na temelju sudske odluke ili pisanog zahtjeva državnog tijela koje ima ovlaštenje za pregled informacija.

14.3 Korisnik može prenijeti podatke iz Minimax sustava u onoj mjeri i formatu koju omogućuje Minimax funkcije. Na zahtjev Administratora platitelja ili predstavnika poslovnog subjekta, Saop može poslati podatke poslovnog subjekta iz Minimax sustava na plaćanje usluge sukladno cjeniku.

15 Besplatno probno razdoblje od 30 dana

Minimax sustav je dostupan za testiranje Korisnicima besplatno tijekom 30-dnevnog probnog razdoblja.
Podaci koji su uneseni tijekom besplatnog probnog razdoblja bit će dostupni za testiranje Korisniku 30 dana od datuma registracije.
Po isteku 30 dana od datuma podnošenja prijave, Korisnik može pristupiti unesenim podacima za pristup do 90 dana, ako najkasnije u roku od 90 dana od datuma registracije, Korisnik licence zaključi i odabere odgovarajuću vrstu licence.
Saop zadržava pravo brisanja podataka nakon 90 dana od datuma registracije ako testni korisnik ne potpiše Ugovor o licenci.

16 Valjanost i izmjena Općih uvjeta

16.1 Saop objavljuje važeće Opće uvjete i/ili izmjene Općih uvjeta na internetskoj stranici www.minimax.hr. Svaki Korisnik može zatražiti od Saop-a da mu omogući pristup Općim uvjetima koji su bili na snazi određeno vremensko razdoblje i više nisu važeći, ali samo za razdoblje nakon datuma registracije Korisnika. 

16.2 Opći uvjeti stupaju na snagu s datumom koji odredi Saop. Opći uvjeti i izmjene Općih uvjeta moraju biti objavljeni najmanje 8 dana prije stupanja na snagu. 

16.3 Saop ima pravo jednostrano izmijeniti Opće uvjete i izmjene Općih uvjeta i odredbi na način naveden u točki 16.1 te u roku navedenom u točki 16.2. obavijestiti korisnike. 

17 Kršenje Općih uvjeta i raskid Ugovora o licenci

17.1 Ako Korisnik krši Opće uvjete, Saop može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, onemogućiti Korisniku korištenje Minimax sustava. 
17.2 Ako Platitelj, Organizacija, Administrator platitelja ili bilo koji Korisnik koji koristi licencu Platitelja krši Opće uvjete, Saop može, nakon upozorenja Administratora platitelja ili Platitelja, s Platiteljem jednostrano i bez prethodne obavijesti raskinuti Ugovor o licenci. 

18 Raskid Ugovora o licenci

18.1 Svaka ugovorna stranka se može u bilo kojem trenutku u roku od jednog mjeseca pisanom obavijesti povući iz Ugovora o licenci. 

18.2 Pisana obavijest iz prethodne točke smatra se otkazanom poslana preporučenom poštom ili e-mailom na info@minimax.hr.

18.3 U slučaju raskida Ugovora o licenci, nijedan Korisnik neće moći koristiti Minimax funkcije koje je koristio na temelju licence Platitelja. 

18.4 Saop zadržava pravo brisanja, svih podataka Platitelja i Organizatora platitelja nakon isteka 60 dana Ugovora o licenci i raskida ugovora s Platiteljem. Po prestanku sporazuma, Saop će obavijestiti Administratora plaćanja o brisanju podataka putem e – maila.

19 Završne odredbe

19.1 Za tumačenje Općih uvjeta, a u slučaju da određeno pitanje nije regulirano Općim uvjetima, primjenjuje se zakon Republike Hrvatske.

19.2 Za rješavanje svih sporova koji proizlaze iz korištenja Minimax sustava ili njegove uporabe nadležan je sud u Zagrebu.

19.3 Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 3. studenog 2017. godine.