Meni Zatvori

Koja je razlika između bruto i neto plaće?

  • 27. 9. 2019.

Svi nestrpljivo čekamo taj dan u mjesecu, dan kada primimo plaću. Prvo što gledamo na isplatnoj listi jest neto iznos, odnosno iznos za isplatu. Na isplatnoj listi, osim neto iznosa, prikazan je i bruto iznos koji zapravo predstavlja trošak poslodavca i taj iznos znatno je veći od iznosa koji primimo na račun. Od čega se sastoji plaća, kako se iz bruto iznosa dolazi do neto iznosa i što se sve podmiruje iz plaće možete saznati u nastavku.

Struktura plaće

Plaća predstavlja određenu naknadu radniku za njegov rad te se prema Zakonu o radu smatra jednim od temeljnih prava radnika. Za radnika plaća predstavlja osnovni izvor prihoda te mu omogućava podmirenje svakodnevnih životnih potreba, ali i utječe na osjećaj vrijednosti. Pravo na plaću radnik ima i u slučaju bolesti, porodiljnog i roditeljskog dopusta, godišnjeg odmora te slobodnih dana za vrijeme blagdana.

Prema Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade ili otpremnine, obračun isplaćene plaće sadrži:

  • podatke o poslodavcu
    • za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i IBAN broj računa
    • za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa
  • podatke o radniku - ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj računa i naziv banke
  • razdoblje, odnosno mjesec za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje
  • podatke o ostvarenim satima te druge podatke o kojima ovisi iznos plaće te iznos plaće po tim osnovama, odnosno podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade.

 

Što je bruto plaća?

Bruto plaća predstavlja iznos na koji se obračunavaju doprinosi, porez i prirez. U bruto plaću ulaze primici od rada (redovan rad, prekovremeni rad, dodaci za smjenski rad, dodaci za rad subotom, nedjeljom, blagdanima i drugo), naknade za bolovanje, naknade za godišnji odmor, naknade za blagdane, dodaci za minuli rad, posebni uvjeti rada, plaća u naravi. Za bruto plaću u računovodstvu se koristi i termin bruto1. Iz bruto1 iznosa isplaćuje se doprinos za mirovinsko osiguranje i to na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) te na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup).

Doprinos za I. stup iznosi 15% i obuhvaća sve osiguranike te služi za financiranje mirovina sadašnjih umirovljenika.

Doprinos za II. stup iznosi 5% i odnosi se na štednju za sve buduće mirovine. Obveznik mirovinskog doprinosa I. i II. stupa je radnik, no te je doprinose obvezan obračunati i uplatiti poslodavac prilikom isplate plaće. Svaki radnik ima pravo i na neoporezivi dio plaće, odnosno osobni odbitak čija visina ovisi o obiteljskom statusu radnika. Na bruto1 iznos obračunavaju se i porez na dohodak te prirez. Porez na dohodak plaća se na poreznu osnovicu po stopama od 24%, odnosno 36% ovisno o visini oporezivog dijela plaće. Visina prireza ovisi o mjestu prebivališta radnika.

Bruto2 predstavlja ukupni trošak rada, odnosno iznos koji poslodavac izdvaja za radnika. To je iznos koji poslodavac mora zaraditi da bi radniku mogao isplatiti neto plaću. Bruto2 iznos uključuje bruto1 iznos te doprinose za zdravstveno osiguranje. Navedeni doprinos obvezan je obračunavati i uplaćivati poslodavac. 

 

Što je neto plaća?

Neto plaća predstavlja konačni iznos koji se isplaćuje radniku nakon što se podmire sve obveze prema državi. Što je neto plaća radnika veća, to su i bruto1 i bruto2 iznosi veći, odnosno ako radnik zarađuje više, plaća se oporezuje po višim stopama.

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.