Meni Zatvori

Promjene u neoporezivim primitcima i minimalnoj bruto plaći u 2023. godini

 • 1. 12. 2022.

Želite li nagraditi zaposlenike za radne rezultate ili ih jednostavno darivati povodom blagdana ili pak odlaska na godišnji odmor? Imate radnika koji odlazi u mirovinu i zanima Vas u kojoj visini mu možete isplatiti neoporezivu otpremninu? Odlučili ste podmirivati troškove prehrane svojim radnicima, ali ne znate na koji način i do kojih iznosa to možete bez plaćanja poreza i doprinosa? Zanima vas koliko iznosi minimalna plaća za 2023. godinu?

U nastavku članka saznajte više o tome na koji način te uz koja ograničenja možete neoporezivo isplaćivati primitke svojim radnicima s osvrtom na povećanje neoporezivih iznosa od 01. listopada 2022. godine. Također, donosimo novi izračun minimalne bruto plaće koja će se isplaćivati u veljači 2023., a za mjesec siječanj 2023. godine.

Novi iznosi neoporezivih primitaka od 01. listopada 2022. godine

 

Svrha povećanja iznosa neoporezivih naknada i nagrada radnicima ogleda se u vidu poreznog rasterećenja poduzetnika, a s ciljem otvaranja većih mogućnosti za rast plaća i ublažavanje negativnih trendova na tržištu rada. U zadnjih nekoliko godina, poreznom reformom postepeno su se povećavali neoporezivi iznosi. Nadalje, u sklopu mjera Vlade RH za pomoć građanima i poduzetnicima usmjerenih na ublažavanje posljedica inflacije i rasta cijena energenata, poslodavci mogu od 1. listopada 2022. godine zaposlenicima isplaćivati određene povećane neoporezive primitke, čiji pregled donosimo u nastavku.

U Narodnim novinama, br. 112 od 28.9.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. listopada 2022., osim odredbi čl. 1. st. 2. i 3. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Što se navedenim odredbama Pravilnika mijenja?

 

Odredbe navedenog Pravilnika odnose se na:

 • povećanje neoporezivih iznosa primitaka, koje su stupile na snagu listopada 2022.,

 • mogućnost promjene načina podmirivanja troškova prehrane radnicima tijekom godine, koje stupaju na snagu siječnja 2023.

Sukladno navedenom od 1. listopada 2022. poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo isplatiti:

 • prigodnu nagradu u iznosu do 5.000,00 kn godišnje,

 • otpremninu prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kn,

 • dar djetetu do 15 godina starosti do 1.000,00 kn godišnje,

 • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kn po prijeđenom kilometru,

 • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika do 7.500,00 kn godišnje,

 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane do 6.000,00 kn godišnje,

 • dar u naravi do 1.000,00 kn godišnje.

 

Razlike do novih iznosa

Ako su do stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (30. rujna 2022.) isplaćeni djelomično ili cijeli iznosi do tada važećeg neoporezivog primitka, za 2022. godinu može se još neoporezivo isplatiti razlika do novopropisanih iznosa.

Riječ je o primicima koji su ograničeni na godišnjoj razini i poslodavci mogu do kraja 2022. isplatiti razliku do nove neoporezive svote odnosno ukupni iznos primitka određen na godišnjoj razini po radniku.

Na primjer, do 30. rujna 2022. godine radniku je po osnovi prigodne nagrade (regres za godišnji odmor i/ili uskrsnica) isplaćen neoporezivi iznos od 2.000,00 kn. Poslodavac može tom radniku za 2022. godinu na osnovi prigodne nagrade (npr. božićnice) isplatiti još 3.000,00 kn neoporezivo, kao razliku između iznosa od 5.000,00 kn (novo propisanog iznosa) i već isplaćenog iznosa od 2.000,00 kn.

 

Putni troškovi

Navedena mogućnost isplate razlike do novo - propisanog iznosa neoporezivog primitka ne odnosi se na neoporezivi iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za relacije prijeđene do 30. rujna 2022. godine iznosi do 2,00 kn po km.

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 01. listopada iznosi 3,00 kuna po km. Također, pri obračunu plaće u naravi koja se određuje prema stvarnom opsegu korištenja, tržišna vrijednost primitka se od 1. listopada 2022. određuje u visini 3,00 kn po kilometru relacija prijeđenih za privatne potrebe.

 

Promjene od 01. siječnja 2023. godine po pitanju načina određivanja neoporezive naknade za prehranu radnika

Od 1. siječnja 2023. izmijenjen je način određivanja neoporezive naknade za prehranu radnika. Neoporezivi iznosi više neće biti određeni na godišnjoj, nego na mjesečnoj razini i iznosit će 500,00 kn mjesečno u novcu odnosno 1.000,00 kn mjesečno ako se prehrana omogućava na temelju vjerodostojnih isprava. Pri tome će se moći odjednom neoporezivo isplatiti odnosno omogućiti primitak za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja, tj. moći se isplatiti za mjesece unatrag, ali više ne unaprijed.

Na primjer, tijekom 2023. godine radnik mijenja poslodavca kod kojeg je tijekom siječnja, veljače, ožujka i travnja imao organiziranu prehranu u organizaciji i prostorijama poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (pri čemu je iskorišten neoporezivi iznos od 4.000,00 kn - svaki mjesec najviše 1.000,00 kn). Novi poslodavac kod kojeg se radnik zaposlio u svibnju može radniku isplaćivati novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane, ali neoporezivi iznos za svaki mjesec (svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac) ne smije prelaziti iznos od 500,00 kn.

Isto tako, ukoliko npr. poslodavac radniku nije za prva četiri mjeseca isplatio paušalnu novčanu naknadu za prehranu,  može odjednom isplatiti iznos od 2.000,00 kn (500,00 kn za svaki protekli mjesec 2023.).

Shodno navedenom, do 31. prosinca 2022. nije dopušteno istom radniku u tijeku godine omogućiti neoporezivu prehranu na oba propisana načina već je ta mogućnost propisana s primjenom od 1. siječnja 2023. Međutim, od 1. listopada 2022. poslodavci mogu radnicima po osnovi novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane već za 2022. isplatiti razliku između iznosa od 6.000,00 kuna (novo propisnog neoporezivog iznosa) i neoporezivog iznosa iskorištenog do 30. rujna 2022.

 

Minimalna plaća za 2023. godinu

Visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad (u daljnjem tekstu: ministar). Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Vlada RH je na sjednici 19. listopada 2022. godine donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu. Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura. Ova Uredba objavljena je  u “Narodnim novinama”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Nova svota minimalne bruto plaće primjenjuje se na plaću koja se odnosi na siječanj 2023. godine, a koja se uobičajeno isplaćuje u veljači 2023. godine. Minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu. U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Za radnika koji radi u nepunom radnom vremenu, minimalna plaća za 2023. godinu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

 

Primjer obračuna minimalne plaće

Radnica Sara Klarić ima utvrđenu minimalnu bruto plaću temeljem ugovora o radu na puno radno vrijeme, živi i radi u Zagrebu te ima 1 uzdržavanog člana (dijete). Plaća se obračunava za mjesec siječanj 2023., s isplatom u veljači 2023. godine.

Bruto 1  5.274,15 HRK  700,00 EUR

I. stup mirovinskog osiguranja (15%)

791,12 HRK  105,00 EUR
II. stup mirovinskog osiguranja (5%) 263,71 HRK 35,00 EUR    
Ukupno doprinosi iz bruta (20%)  1.054,83 HRK 140,00 EUR
Ukupna olakšica  4.219,32 HRK  560,00 EUR
Oporezivi dohodak  0 HRK  0,00 EUR
Ukupni porez  0 HRK  0,00 EUR
Ukupni prirez (18%)  0 HRK  0,00 EUR
Ukupni porez i prirez   0 HRK 0,00 EUR
Bruto 2  6.144,38 HRK  815,50 EUR
Doprinos za zdravstveno osiguranje (16,5%)  870,23 HRK  115,50 EUR

Ukupno doprinosi na bruto

870,23 HRK  115,50 EUR
Neto plaća   4.219,32 HRK 560,00 EUR

 

 

Kazne za prekršaje

Napominjemo kako će se novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit za prekršaj poslodavac pravna osoba u sljedećim slučajevima:

 • ako ne isplati minimalnu plaću na način propisan Zakonom o minimalnoj plaći,

 • ako minimalnu plaću ne ugovori ili ne utvrdi u bruto iznosu,

 • ako s radnikom sklopi sporazum o odricanju od prava na isplatu minimalne plaće,

 • ako ne isplati povećanje plaće najmanje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu,

 • ako ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđenoj uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Nadalje, za navedeni prekršaj, kaznit će se novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi poslodavca te fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kada je prekršaj počinila u vezi s obavljanjem svog obrta ili samostalne djelatnosti. Isto tako, za navedeni prekršaj, kazniti će se novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna, i poslodavac fizička osoba.

Summa summarum, povećanje iznosa neoporezivih primitaka koje poslodavci mogu isplaćivati svojim radnicima te veća minimalna plaća za 2023. godinu trebala bi barem malo pomoći građanima te ublažiti posljedice inflacije i rasta cijena energenata, ali i rasta drugih troškova života. No, hoće li ove mjere biti dostatne ili ćemo već u prvoj polovici 2023. godine imati nova porezna rasterećenja, pokazat će naravno vrijeme.

 

Pripremio: Ivan VIDAS, struč. spec. oec.

 

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.