Meni Zatvori

Što sve mora sadržavati ugovor o radu?

  • 15. 4. 2019.

Ugovorom o radu zasniva se radni odnos između poslodavca i radnika te definiraju sva prava i obveze. Poslodavac ugovorom o radu konkretno određuje mjesto i način obavljanja rada te je obvezan radniku osigurati i uvjete za siguran rad sukladno zakonima i propisima. Ugovor o radu predstavlja temelj postojanja radnog odnosa, no mnoga se prava i obveze uređuju i Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu.

U nastavku pročitajte tko sklapa ugovor o radu, u kojem obliku, koje sve obvezne stavke ugovor o radu mora sadržavati i u kojim slučajevima prestaje važiti.

Tko sklapa ugovor o radu?

Ugovor o radu sklapa se između poslodavca i radnika. Poslodavcem se smatra pravna ili fizička osoba koja nekoga zapošljava i koja mu je obvezna za to dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću.
Radnikom se smatra fizička osoba koju je zaposlio poslodavac i koja je obvezna prema uputama poslodavca danima u skladu s naravi i vrstom rada osobno obavljati preuzeti posao.
Zakonom o radu definirano je da se osoba mlađa od petnaest godina ne smije se zaposliti.

Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku, a ako ugovor nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je dužan radniku prije početka rada izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu. U slučaju da poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, osim kada Zakonom nije drukčije određeno te takav ugovor obvezuje stranke dok ne prestane na jedan od zakonom predviđenih načina. Ako ugovorom o radu nije određeno vrijeme na koje je sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

 

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

Prvi ugovor o radu na određeno vrijeme može biti sklopljen na razdoblje duže od tri godine, ali tada poslodavac s istim radnikom ne može sklopiti sljedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme. Ako je ugovor o radu sklopljen u trajanju kraćem od tri godine, ukupno trajanje svih ugovora ne smije trajati dulje od tri godine, osim kada se radi o zamjeni privremeno odsutnog radnika ili je to uređeno zakonom ili kolektivnim ugovorom. Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti svaki sljedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme, samo ako za to postoji objektivan razlog koji u tom ugovoru mora biti naveden.

Protekom roka od tri godine smatrat će se da je radnik sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s time da tijekom trogodišnjeg razdoblja u radnom odnosu nema prekida u trajanju od dva mjeseca ili više.

 

Sadržaj ugovora o radu

Prema Zakonu o radu, ugovor o radu mora sadržavati sljedeće podatke:


a) podatke o ugovornim stranama i njihovom prebivalištu odnosno sjedištu – navode se tvrtka i sjedište poslodavca te ime, prezime i prebivalište radnika

b) podatke o mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, tada napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima

c) podatke o nazivu, naravi ili vrsti rada (radnog mjesta) na koji se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova

d) podatke o danu početka rada

e) podatke o očekivanom trajanju ugovora, ako je riječ o radu na određeno vrijeme

f) podatke o trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a ako se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora odnosno izdavanja potvrde, ugovor treba sadržavati podatke o načinu određivanja trajanja toga odmora

g) podatke o otkaznim rokovima kojih se moraju pridržavati radnik odnosno poslodavac, a kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora odnosno izdavanja potvrde, ugovor treba sadržavati podatke o načinu određivanja otkaznih rokova -

h) podatke o primitcima radnika - osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja

i) podatke o trajanju redovitoga radnog dana ili tjedna

 

Probni rad

Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad koji ne smije trajati duže od šest mjeseci. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu. Kod ugovorenog probnog rada otkazni rok je najmanje sedam dana.

 

Prestanak ugovora o radu

Ugovor o radu prestaje:

  • smrću radnika
  • smrću poslodavca fizičke osobe ili prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima
  • istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
  • kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore
  • sporazumom radnika i poslodavca
  • dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad
  • otkazom
  • odlukom nadležnog suda

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.