Meni Zatvori

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

  • 6. 2. 2024.

Poslovna godina je završila te je sada vrijeme za godišnji financijski izvještaj, kako poduzetnika tako i neprofitnih organizacija. Člankom 28. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22, dalje u tekstu: Zakon) propisana je obveza sastavljanja financijskih izvještaja. Izvještaji se pripremaju na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njezinih organizacijskih dijelova koji nemaju pravnu osobnost, odnosno nemaju svoj matični broj i OIB.

Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije. Stoga je, prije izrade financijskih izvještaja, potrebno poduzeti određene pripremne radnje i kontrolno – analitičke postupke kako bi se osigurali kvalitetni podaci za fer i objektivno izvještavanje. U nastavku saznajte kako je organizirano knjigovodstvo neprofitnih organizacija, koje su izvještaje dužni predati i u kojim rokovima.

Organizacija knjigovodstva neprofitnih organizacija

Člankom 9. Zakona propisano je da neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije. Također, prve tri godine od osnivanja neprofitna organizacija dužna je voditi dvojno knjigovodstvo.

Iznimno, neprofitna organizacija može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:

  • vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 30.526,25 eura, 
  • godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 30.526,25 eura godišnje

Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva donosi se u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važi dok neprofitna organizacija zadovoljava navedene uvjete ili do opoziva.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo razlikuju se, po strukturi i opsegu, od izvještaja organizacija koje su obveznici jednostavnog knjigovodstva. Sredinom prosinca 2023. godine Ministarstvo financija izdalo je Uputu za sastavljanje i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Izvještaji neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo

Neprofitne organizacije koje vode poslovne knjige (dvojno knjigovodstvo) sastavljaju financijske izvještaje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda.
Godišnji financijski izvještaji u sustavu dvojnog knjigovodstva sastoje se od:

Izvještaji neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo

Neprofitne organizacije koje su se opredijelile za vođenje jednostavnog knjigovodstva sastavljaju godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima. Dakle, neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo treba sastaviti: 

  • Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu G-PR-IZ-NPF
  • Bilješke

Izjava o neaktivnosti

Člankom 28.5. Zakona propisano je da je neprofitna organizacija koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužna u roku od 60 dana od isteka poslovne godine dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu. Ova se izjava sastavlja na obrascu lzjava o neaktivnosti (obrazac IZJAVA-NPF). Dakle, za 2023. godinu u slučaju neaktivnosti organizacije, izjava se predaje također u roku dostave financijskih izvještaja, odnosno do 29.2.2024. godine. Izjavu o neaktivnosti potrebno je u pisanoj formi dostaviti na adresu: Ministarstvo financija, Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

Provođenje inventure

Jedan od osnovnih postupaka je i provođenje godišnjeg popisa imovine i obveza. U skladu s člancima 19. – 21. navedenog Zakona popis (inventuru) jednom su godišnje dužne provesti sve neprofitne organizacije neovisno o tome vode li jednostavno ili dvojno knjigovodstvo. Popis se provodi sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Osim toga, popis se treba provesti uvijek u slučaju statusnih promjena (stečajni postupak, likvidacija i sl.).

Popis obavlja povjerenstvo za popis, a zakonski zastupnik određuje datum i rokove obavljanja popisa. Kao i kod svih poduzetnika, podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim, odnosno novčanim izrazima u popisne liste. Nakon obavljenog popisa, povjerenstvo sastavlja izvještaj temeljem kojeg zakonski zastupnik odlučuje o tretmanu utvrđenih viškova i/ili manjkova. Svi viškovi i manjkovi moraju se pravilno proknjižiti u knjigovodstvenim evidencijama, da bi se u financijskim izvještajima prikazalo realno stanje.

Rokovi i način predaje izvještaja

Neprofitne organizacije sastavljaju polugodišnje izvještaje (izvještaj o prihodima i rashodima) i financijske izvještaje za cijelu poslovnu godinu. U skladu sa Zakonom, polugodišnji financijski izvještaji čuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.

Rokovi predaje financijskih izvještaja propisani su Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15 i 67/17, NN – 115/18 ). Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2023. godinu predaju se u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja, pri čemu je poslovna godina izjednačena s kalendarskom godinom. Dakle, rok za predaju izvještaja za 2023. godinu je 29.2.2024. godine. Nakon navedenog roka Fina neće zaprimati izvještaje. Važno je napomenuti da neprofitna organizacija koja nije predala financijske izvještaje ranijih godine, a imala je obvezu, iste ne može naknadno predati niti FINA-i, niti Ministarstvu financija. 

Financijski izvještaji predaju se FINA-i (koja je ovlaštena za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija) u elektroničkom obliku ili putem papirnatog obrasca. Zbog mogućih pogrešaka pri ručnom unosu podataka preporučuje se predaja obrazaca u elektroničkom obliku (s ugrađenim kontrolama).
Bilješke uz financijske izvještaje ne dostavljaju se Ministarstvu financija niti FINA-i, nego se čuvaju u arhivi svake pojedine neprofitne organizacije. Također, nema obveze predaje financijskih izvještaja Državnom uredu za reviziju.

Pripremila: mr.sc. Mislava Meter Pavić, ovlašteni revizor

Mentor, obrt za računovodstveno – knjigovodstvene i poslovne djelatnosti

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.