Meni Zatvori

Minimalna bruto plaća u 2024. godini

  • 1. 2. 2024.

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu, a početak 2024. godine donio nam je značajno povećanje minimalne plaće, ali i neke druge novosti. U nastavku bloga provjerite koliko raste bruto, a koliko neto iznos te ostale posebnosti po pitanju minimalne plaće.

Kako definiramo plaću?

Plaća predstavlja novčanu naknadu koju je poslodavac obvezan isplatiti radniku za rad koji je radnik obavio za poslodavca. Prema Zakonu o minimalnoj plaći (NN br. 118/18. i 120/21.), pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca (pravne i fizičke osobe, neprofitne organizacije, tijela državne uprave, udruge i dr.).

Sukladno odredbama Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23, dalje u tekstu: ZOR) plaća radnika može se sastojati od osnovne odnosno ugovorene plaće, dodataka i ostalih primitaka te kao takva mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu.

Dakle, pod plaćom se, u smislu odredbi ZOR-a, podrazumijeva osnovna ili minimalna plaća i sva dodatna davanja bilo koje vrste koja poslodavac izravno ili neizravno, u novcu ili naravi, na temelju ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog propisa isplaćuje radnici ili radniku za obavljeni rad. Isto tako, propisano je da se plaća isplaćuje nakon obavljenog rada te da se plaća i naknada plaće isplaćuju u novcu.

 

Kako se određuje minimalna plaća?

Zakonom o minimalnoj plaći propisuje se način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezina utvrđivanja i provedba nadzora nad njegovom primjenom. Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad. Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Ministar rada, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama od siječnja do srpnja tekuće godine, uzimajući u obzir inflaciju, kretanje plaća, kretanje nezaposlenosti i zaposlenosti, demografska kretanja te ukupno stanje gospodarstva, a posebnu pozornost posvećujući djelatnostima s niskim plaćama i ugroženim skupinama zaposlenih, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, Vladi Republike Hrvatske predlaže visinu minimalne plaće.

Redovite godišnje konzultacije sa socijalnim partnerima u pravilu se održavaju u rujnu i listopadu.

 

Koliko iznosi minimalna plaća u 2024. godini?

Vlada RH je na sjednici održanoj 25. listopada 2023. donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN br. 125/23.). Navedenom Uredbom utvrđena je minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u bruto iznosu od 840,00 eura, što predstavlja uvećanje iznosa minimalne plaće za 2024. godinu za 140,00 eura, odnosno za 20 % u odnosu na 2023. godinu.

Primjer 1. Obračun minimalne bruto plaće u Minimaxu za mjesec siječanj 2024., s isplatom u veljači 2024. godine:

Radi se o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu nakon 1. siječnja 2024. godine.

Dakle, “nova” minimalna plaća je plaća koja se odnosi i obračunava za mjesec siječanj, a uobičajeno isplaćuje u veljači 2024. godine.

U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Kada je u pitanju ukupan trošak za poslodavca, na novi iznos minimalne bruto plaće plaća se i doprinos za zdravstveno osiguranje od 16,5 % koji iznosi dodatnih 138,60 eura te stoga ukupni trošak minimalne plaće u 2024. godini raste na 978,60 eura.

Za radnika zaposlenog s nepunim radnim vremenom, minimalna plaća se određuje razmjerno.

 

Ugovaranje minimalne bruto plaće

Jedan od bitnih sastojaka ugovora o radu je podatak o bruto plaći, uključujući bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo, uz mogućnost da se umjesto navedenog podatka uputi na neki drugi izvor prava, odnosno na neki zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.

Ugovori o radu koji su sklopljeni prethodnih godina i u kojima je ugovoren manji iznos bruto plaće, npr. iznos tada važeće minimalne plaće (700 eura u 2023.) ili plaće koja je manja od minimalne plaće za 2024. godinu (npr. ugovorom iz 2022. ugovorena je bruto plaća 5.000,00 kn), ne moraju se sada mijenjati (aneksirati) ili usklađivati s novom Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu. Međutim, poslodavac je dužan takvom radniku za rad nakon 1. siječnja 2024. godine u svakom slučaju obračunati i isplatiti plaću u bruto iznosu od 840,00 eura.

 

Minimalna plaća i kolektivni ugovor

Spomenut ćemo kako se minimalnom plaćom smatra i najmanji iznos mjesečne bruto plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu, kao npr. Kolektivnim ugovorom za graditeljstvo i Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva.

Određeni sektori mogu imati vlastite, kolektivno ugovorene minimalne bruto plaće. One ne mogu biti niže od propisane minimalne bruto plaće na razini države.

Prema Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo, minimalne plaće prema složenosti, iznose:

  • do 31. ožujka 2024. – u rasponu od 780,00 do 2.000,00 eura,
  • od 1. travnja 2024. – u rasponu od 820,00 do 2.000,00 eura.

Ako su plaće propisane kolektivnim ugovorima niže od iznosa minimalne plaće utvrđene Uredbom, prema čl. 9. st. 3. Zakona o radu primjenjuje se najpovoljnije pravo za radnika, pa radnik ostvaruje pravo na minimalnu plaću utvrđenu Uredbom.

Drugim riječima, ovisno o grupi složenosti poslova koje radnik obavlja u tim djelatnostima, minimalnu plaću predstavlja onaj iznos koji je ugovoren kolektivnim ugovorom za te poslove. No, ako je taj iznos manji od minimalne plaće propisane prethodno navedenom uredbom (npr. za pomoćne poslove), mora se isplatiti iznos propisan Uredbom.

 

Utjecaj porezne reforme na visinu minimalne plaće

Od devet usvojenih izmjena poreznih zakona tri propisa utječu na obračun plaća: Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o lokalnim porezima. Novine u obračunu doprinosa primjenjuju se od 1. prosinca 2023., a novine u obračunu poreza od 1. siječnja 2024. godine.

Ključne promjene koje utječu na obračun plaće su:

  • povećanje osobnog odbitka s 530,90 eura na 560 eura,
  • povećanje osobnoga odbitka za uzdržavane članove uže obitelji,
  • ukidanje prireza porezu na dohodak,
  • povećanje mjesečnog praga za prelazak u viši porezni razred na 4.200 eura,
  • povećavanje autonomije jedinicama lokalne samouprave (JLS) da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak za godišnje poreze, a sve u granicama propisanim zakonom,
  • smanjuje se osnovica za mirovinsko osiguranje, ali samo za one čija je bruto plaća do 1.300 eura, neovisno o broju sati na koje se odnosi plaća i neovisno o ugovorenom tjednom radnom vremenu. Mjerodavan je podatak o ukupnoj mjesečnoj plaći radnika, pa za radnike koji su u određenom mjesecu u radnom odnosu kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac koristi razmjerno umanjenje osnovice.

Detalje kao i primjere popunjavanja u programu Minimax provjerite na poveznici

 

Pripremio: Ivan VIDAS, mag. oec.

 

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.