Meni Zatvori

Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2023. godinu

 • 13. 6. 2023.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. Kroz te mjere na tržište rada i obrazovanje na razini Republike Hrvatske u 2022. godini uključena je 31.481 osoba i utrošeno 1.188.784.810,88 kuna, odnosno oko 160 milijuna eura.

Hrvatski zavod za zapošljavanje i u 2023. godini nastavlja s provođenjem mjera , a u nastavku teksta stavit ćemo naglasak na najznačajnije elemente pojedinih mjera koje se provode u 2023. godini.

Potpore za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

1. Skupina – do 15.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 10.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

(J) Informacije i komunikacije

3. Skupina – 7.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

Iznimno, podnositelji zahtjeva koji registriraju poslovni subjekt na području Sisačko-moslavačke županije mogu ostvariti potporu u iznosu do 15.000,00 EUR (113.017,50 kn) bez obzira koju od prihvatljivih djelatnosti registriraju.

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima. Konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje će se odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja, sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

 

Potpore za zapošljavanje – zeleno/digitalno

Potpora se može dodijeliti gospodarskim subjektima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, i to ako:

 • znatno doprinosi jednom od okolišnih ciljeva:
  • ublažavanje klimatskih promjena
  • prilagodba klimatskih promjena
  • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
  • prijelaz na kružno gospodarstvo
  • sprečavanje i kontrola onečišćenja
  • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava
 • ne šteti bitno niti jednom okolišnom cilju

 

Koja se radna mjesta mogu smatrati zelenima?

Radno mjesto se može smatrati zelenim ako radnik obavlja sljedeće:

 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koje pridonose očuvanju prirodnih resursa. Ova radna mjesta su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama čijom prodajom gospodarski projekt ostvaruje prihode. Dodatno su uključena radna mjesta:
  • koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda,
  • osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse, te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.
 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji doprinose zelenoj transformaciji poslovanja. Ova radna mjesta se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu.

U slučaju da gospodarski subjekt trenutno nema zelenih radnih mjesta i dalje može koristiti potporu ako transformira postojeće radno mjesto u zeleno, ili zaposli nove djelatnike na radno mjesto koje je po kriterijima zeleno.

Naime, potpora se može dodijeliti svim gospodarskim subjektima, neovisno o djelatnosti koju gospodarski subjekt obavlja.

 

Koja se radna mjesta mogu smatrati digitalnima?

Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • IKT programiranje,
 • razvoj aplikacija,
 • digitalna poslovna analiza,
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja,
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka,
 • upravljanje digitalnim proizvodima,
 • podatkovna znanost,
 • dizajn korisničkog iskustva,
 • robotika,
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje,
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Cilj potpore za zapošljavanje zeleno/digitalno je poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju, te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.

Zavod dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Iznosi potpora mogu se povećati ili smanjiti i tijekom trajanja razdoblja sufinanciranja, a da se pritom ne treba pribaviti suglasnost podnositelja zahtjeva izmjene li se ili dopune propisi na temelju kojih su predmetni iznosi određeni, odnosno izračunati.

Iznos potpore pogledajte na poveznici.

 

Potpore za pripravništvo zeleno/digitalno

Potpora za pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima, koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje.

Osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje, u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke. Predmetnom mjerom pripravnik se ne može sufinancirati u trajanju dužem od 24 mjeseca.

Trošak bruto I iznosa plaće provjerite na poveznici.

Trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom mjesečnom iznosu od 25 EUR za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravišta, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 50 EUR.

Zavod zadržava pravo provjeriti, i po potrebi korigirati, stvarnu udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta rada.

Treba naglasiti da navedeni iznosi predstavljaju najniži propisani bruto I iznos plaće koji je poslodavac dužan ugovoriti temeljem ugovora o radu sa sufinanciranom osobom.

 

Potpore za usavršavanje

Cilj mjere je kroz sufinanciranje troška usavršavanja, omogućiti:

 • ciljanu podršku zaposlenim osobama kojima su potrebne dodatne vještine radi postizanja što veće efikasnosti i produktivnosti novog radnog mjesta,
 • te poslodavcima kojima je potrebno ulaganje u razvoj i produktivnost svoje radne snage radi prilagodbe promjenama na tržištu, organizacijskim i procesnim promjenama u poslovanju, te tehnološkom napretku.

Korisnici potpore su poslodavci koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, a koji potpadaju u kategoriju mikro, malih i srednjih poduzeća sukladno Uredbi 651/2014 Prilog I., te poslodavci koji potpadaju u kategoriju velikih poduzeća.

Iznos potpore koju sufinancira Zavod iznosi 75% ukupno prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos prihvatljivog troška za koji Zavod isplaćuje potporu poslodavcu može iznositi do najviše 2.000 EUR po zaposlenoj osobi, kao polazniku programa usavršavanja, odnosno do maksimalno 200.000 EUR po poslodavcu u vremenu provedbe mjere. Tako isplaćeni iznos potpore obuhvaća sve troškove koji nastanu ili bi mogli nastati u vezi s izvođenjem programa usavršavanja.

Potpora će se dodijeliti u obliku potpore male vrijednosti (de minimis) u skladu s primjenjivim i obveznim uvjetima iz Uredbe (EU) 1407/2013.

Prihvatljivi troškovi u okviru ove mjere odnose se na:

 • trošak predavača koji sudjeluje u izvođenju programa usavršavanja
 • trošak materijala nužan za provedbu i izvođenje programa usavršavanja
 • putni trošak i smještaj zaposlenih osoba korisnika mjere

 

Stalni sezonac

Cilj mjere stalni sezonac je financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade. Tako se osigurava potrebna radna snaga poslodavcima kao podnositeljima zahtjeva iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

Pravo na navedenu mjeru mogu ostvariti osobe koje su u kontinuitetu radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod tog istog poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci). Navedeno obuhvaća i osobe koje u kontinuitetu rade najmanje 6 mjeseci unutar istog koncerna, odnosno kod poslodavca i s njim povezanim osobama na području Republike Hrvatske.

Poslodavac može koristiti mjeru za onaj broj stalnih sezonaca koji odgovaraju broju zaposlenih na neodređeno vrijeme kod tog istog poslodavca.

 

Visina subvencije

Visina subvencije za poslodavca iznosi:

 • 100% troška produženog mirovinskog osiguranja za prva 3 mjeseca,
 • a sljedeće razdoblje u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% troška produženog mirovinskog osiguranja.

Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Novčana pomoć za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% od utvrđene osnovice, a najviše u visini 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35% iznosa prosječne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

Najniži iznos novčane pomoći ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom.

Treba istaknuti da se novčana pomoć stalnim sezoncima isplaćuje, sukladno odredbama članaka 43. i 44. Zakona o tržištu rada (NN, br. 118/18, 32/20, 18/22.).

 

Način i rok predaje zahtjeva za korištenje potpora

Zahtjev za aktivne mjere zapošljavanja predaje se putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr, sukladno dostupnim uputama za svaku pojedinu mjeru aktivne politike zapošljavanja:

 • Zahtjevi po mjerama aktivne politike zapošljavanja zaprimaju se do 30.11.2023. godine
 • Zahtjevi za mjere samozapošljavanja se zaprimaju najkasnije do 30.09.2023. godine, odnosno do iskorištenja financijskih sredstava
 • Zahtjevi po mjeri Stalni sezonac i Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku zaprimaju se do 31.12.2023. godine.

Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka, te će se takvi zahtjevi odbaciti bez pozivanja podnositelja zahtjeva na ispravak ili dopunu zahtjeva.

Poslodavci koji koriste mjere Zavoda i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Naime, određena je zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama.

 

Važni koraci

Izvršavajte ugovorne obveze tijekom korištenja potpore dopunama izvornog zahtjeva jer je tijekom korištenja potpore potrebno dopunjavati izvorni zahtjev dokaznom dokumentacijom.

Dokazna dokumentacija može biti:

 • predefinirani predložak kojeg se treba ispuniti. U tom slučaju, predložak će biti dostupan za preuzimanje u opisu mjere u Katalogu mjera i kojega ispunjenog treba učitati u aplikaciju Moji zahtjevi.
 • on-line obrazac koji se ispunjava u aplikaciji Moji zahtjevi.

Dobrom pripremom i praćenjem dokumentacije povećat ćete mogućnost za dobivanje potpore, a kasnije pratite poruke u Mojim zahtjevima u slučaju pojave potrebe za dopunjavanjem izvornog zahtjeva. Sretno

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.