Meni Zatvori

Porezne obveze iznajmljivača smještaja

  • 17. 5. 2024.

„Koje poreze sam dužan platiti?“ - pitanje je koje zabrinjava većinu iznajmljivača smještaja. Iznajmljivači za pružanje usluga u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV-a te tada mogu paušalno plaćati porez na dohodak. U slučaju da su obveznici PDV-a, na uslugu smještaja obračunavaju PDV i primjenjuju sniženu stopu PDV-a od 13%, a za utvrđivanje dohotka trebaju voditi poslovne knjige. Osim građana Republike Hrvatske, uslugu smještaja u nekretninama, sobama, apartmanima ili kućama za odmor, mogu pružati i stranci koji su vlasnici nekretnina u Hrvatskoj. To mogu biti fizičke osobe iz Europske unije ili trećih zemalja.

Iznajmljivači koji paušalno plaćaju porez

Paušalno plaćanje poreza na dohodak najjednostavniji je i najpovoljniji način plaćanja poreza za privatne iznajmljivače apartmana. Iznajmljivači koji nisu obveznici PDV-a i dohodak ne utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, mogu porez na dohodak plaćati u godišnjem paušalnom iznosu, pod uvjetima da:

  • iznajmljuju putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, a najviše do 20 postelja odnosno kreveta i / ili
  • organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici. Visina paušalnog poreza ne može iznositi manje od 19,91 eura, a niti više od 199,08 eura. Ako predstavničko tijelo ne donese odluku o visini paušalnog poreza, visina paušalnog poreza se određuje u iznosu od 99,54 eura.

Godišnji paušalni porez i prirez porezu na dohodak plaća se na temelju rješenja koje donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave. Plaćanje se vrši tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se utvrđuje obveza.

Iznajmljivač paušalista prema propisima o porezu na dohodak ne vodi poslovne knjige, no obvezan je za svaku pruženu uslugu izdati račun te isti na kraju radnog dana upisati u Evidenciju o prometu kronološkim redom bez obzira je li isti naplaćen ili ne. Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Iznajmljivač paušalista nije obveznik fiskalizacije te ne mora fiskalizirati izdane račune ako ne ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

 


Iznajmljivači koji su obveznici vođenja poslovnih knjiga

Iznajmljivači koji su u 2024. godini postali obveznici PDV-a, (u 2023. godini ostvarili su promet veći od 40.000,00 eura) ili su postali obveznici PDV-a dragovoljno, porez na dohodak od imovine utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti.

Porez na dohodak temeljem poslovnih knjiga iznajmljivači mogu plaćati i dragovoljno, a na vlastiti zahtjev mogu umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit.
Iznajmljivač koji je obveznik PDV-a za pruženu uslugu smještaja mora izdati račun s podacima propisanim u Općem poreznom zakonu odnosnu Zakonu o PDV-u ako račun izdaje drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik i na njemu obračunati PDV po stopi od 13%.

Iznajmljivač koji je obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti dužan je voditi:

  • knjigu primitaka i izdataka (obrazac KPI)
  • popis dugotrajne imovine (Obrazac DI),
  • knjigu prometa (obrazac KPR),
  • evidencije o tražbinama i obvezama (obrazac TO) sukladno propisima koji uređuju porez na dohodak.

Iznajmljivač obveznik poreza na dobit poslovne knjige vodi sukladno Zakonu o računovodstvu. Za potrebe utvrđivanja obveze PDV-a iznajmljivač je dužan voditi Knjigu I-RA i Knjigu U-RA te posebne evidencije propisane Zakonom i Pravilnikom o PDV-u.

 

 

Oporezivanje usluga iznajmljivača stranaca kao pružatelja usluga smještaja

Osim građana Republike Hrvatske, uslugu smještaja u nekretninama, sobama, apartmanima ili kućama za odmor mogu pružati i stranci koji su vlasnici tih nekretnina u Hrvatskoj. Fizičke osobe odnosno nerezidenti koji imaju u imovini apartmane i kuće za odmor u Hrvatskoj, mogu dobiti odobrenje nadležnog tijela za iznajmljivanje.

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica Europske unije mogu u Hrvatskoj obavljati usluge smještaja bez osnivanja obrta ili trgovačkog društva u Hrvatskoj. Međutim, kako se u Hrvatskoj ne mogu smatrati „malim“ poreznim obveznicima, prema Zakonu o porezu na dohodak od 1. siječnja 2017. godine, fizičke osobe odnosno nerezidenti iz Europske unije se  trebaju registrirati za potrebe PDV-a ako žele pružati uslugu smještaja u vlastitim smještajnim objektima u Hrvatskoj, i kada takvu uslugu zaračunavaju fizičkim osobama. Za pruženu uslugu smještaja trebaju izdati račun i obračunati PDV po stopi od 13 %. Međutim, neovisno o tome što se smatraju obveznicima PDV-a u Hrvatskoj, s motrišta dohotka mogu biti paušalisti i plaćati porez na dohodak u paušalnoj svoti ovisno o broju kreveta ili smještajnih jedinica, za što će im Porezna uprava izdati rješenje (ako zadovoljavaju uvjete s brojem kreveta te s prometom do 40.000 eur godišnje). 

Iznajmljivači koji su državljani trećih zemalja obvezni su prema mjestu obavljanja djelatnosti osnovati obrt kako bi mogli obavljati usluge smještaja. Tako stječu jednaka prava i obveze kao i hrvatski porezni obveznici te se u poreznom smislu smatraju hrvatskim poreznim rezidentima.  Iznajmljivač nerezident postaje obveznik PDV-a nakon što ostvari isporuke smještaja iznad 40.000,00 eura te se je tada obvezan upisati u registar obveznika PDV-a.

 

 

Tekst pripremljen u suradnji s mr. sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl.oec., ovl. rač., KALE-VISION

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.