Financijski ili operativni leasing?

Prilikom ulaganja u investicijska dobra, mnogi poduzetnici susreću se s dilemom koji način financiranja odabrati. Kupnja na kredit nekada je bila najpopularnija metoda, međutim posljednjih desetak godina, leasing kao metoda financiranja bilježi ogroman rast. Posljedica je to dinamičnog poslovnog okruženja, u kojem oprema brzo postaje tehnološki zastarjela pa se time pojavljuje i pitanje isplativosti njezine kupnje.

S računovodstvenog aspekta, leasing je definiran Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 17 – Najam kao „sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje.“ Sukladno navedenoj definiciji može se zaključiti kako je leasing poseban oblik financiranja na dugi i srednji rok koji se temelji na korištenju, umjesto na posjedovanju predmeta leasinga. Ova metoda financiranja najviše je korištena prilikom nabave osobnih automobila, informatičke opreme, strojeva, nekretnina itd.

Ključna razlika leasinga u odnosu na najam je kako je to trostrani pravni posao, pa su tako subjekti u poslovima leasinga:

• proizvođač ili dobavljač objekta leasinga,

• primatelj leasinga

• financijska ustanova, leasing društvo ili davatelj leasinga

Davatelj leasinga nabavlja određeni predmet od dobavljača leasinga i predaje ga primatelju na korištenje, a primatelj se obvezuje izvršiti niz isplata davatelju u vremenu trajanja leasinga.

S pravnog aspekta, leasing je kod nas uređen Zakonom o leasingu koji definira uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada leasing društva, ugovor o leasingu, prava i obveze subjekata u poslovima leasinga, registar objekata leasinga, financijsko izvještavanje, nadzor nad poslovanjem leasing društava, organizacijske zahtjeve i način i uvjete za prekogranično obavljanje djelatnosti.

Financijski leasing

Osnovno obilježje financijskog leasinga je da korisnik leasinga kupuje objekt leasinga, a leasing društvo odmah na početku izdaje račun za predmetni objekt leasinga.

Osnovica za obračun kamata predstavlja kompletna vrijednost objekta leasinga s uključenim PDV-om. U praksi, najčešći slučaj je financijski leasing s učešćem, na temelju kojeg se ugovara sudjelovanje korisnika leasinga u financiranju u određenom postotku nabavne vrijednosti sredstva. Korisniku leasinga se za iznos učešća umanjuje glavnica, odnosno osnovica za obračun kamate. Pravno vlasništvo nad objektom leasinga prenosi se podmirenjem zadnje rate i svih obveza po ugovoru.

Financijski leasing (najam), najmoprimac evidentira u svojim poslovnim knjigama kao imovinu i kao dugoročnu obvezu po osnovi nabavljene imovine. Troškovi koji nastaju prilikom pregovaranja i osiguranja ugovora o leasingu (konzultantski troškovi, odvjetničke usluge, transportni troškovi, naknada za obradu predmeta najma) jesu izravni troškovi koji povećavaju vrijednost (trošak nabave) unajmljenog sredstva. Iznos dugoročne obveze smanjuje se otplatom leasing rata tako da se dio rate prikazuje kao otplata glavnice, a dio kao trošak kamate za razdoblje. Iskazivanjem dugoročne obveze u bilanci pogoršava se najmoprimčev stupanj zaduženosti, što je jedan od glavnih nedostataka financijskog leasinga. Međutim, kod financijskog leasinga najmoprimac ima pravo obračunati amortizaciju te je prikazati kao trošak u svom računu dobiti i gubitka.

Operativni leasing

Operativni leasing je ugovor o najmu kojem je osnovni smisao korištenje predmeta leasinga u njegovom najboljem vijeku trajanja, ali bez stjecanja vlasništva.
Operativni leasing u praksi se često poistovjećuje sa zakupom (najmom). No, razlika je u fleksibilnosti i prilagodljivosti u korist operativnog leasinga, dok je ugovor o zakupu u velikoj mjeri standardiziran odredbama Zakona o obveznim odnosima. Svrha ugovora o operativnom leasingu je financiranje najmoprimatelja leasinga, a ne stvarno iznajmljivanje sredstva.

Najčešće korišteni oblik operativnog leasinga je operativni leasing s jamčevinom. Davatelju leasinga ugovorena jamčevina služi kao osiguranje u slučaju neredovite naplate potraživanja ili ostalih potencijalnih rizika koji ostaju na leasing društvu.

Važni je naglasiti da veći dio rizika ali i koristi koje su povezane s vlasništvom nad sredstvom koje je predmet leasinga, ostaje na najmodavcu. Primatelj leasinga kod ove vrste leasinga nema određenu opciju kupnje objekta leasinga te se nakon isteka ugovorenog roka trajanja leasinga, predmet leasinga vraća davatelju leasinga. Postoji mogućnost da korisnik leasinga otkupi predmet leasinga nakon isteka ugovora, ali isključivo po cijeni koja predstavlja tržišnu cijenu tog sredstva u trenutku otkupa.

Računovodstveni tretman operativnog leasinga, bez obzira na to što primatelj leasinga ostvaruje sve koristi od predmeta leasinga kao da je njegov, nalaže iskazivanje samo troška najma u računu dobiti i gubitka, što je jedna od velikih prednosti operativnog leasinga. Tako društvo ne iskazuje obvezu za najamninu tijekom čitavog razdoblja ugovora o leasingu (ta obaveza se iskazuje postupno po primitku mjesečnog računa), što znači da ima bolji kreditni rejting i dodatni prostor za eventualno drugo zaduživanje.

Usporedba

U ovom primjeru, poduzetnik je na leasing uzeo dostavno vozilo u vrijednosti 125.000 kn, od čega PDV iznosi 25.000 kn, na rok od pet godina. Zanemarit ćemo kamatu, jer je približno isti iznos u oba slučaja, pa ne utječe na odluku.

U slučaju operativnog leasinga, leasing kuća će mu svaki mjesec sljedećih pet godina ispostavljati račune za najamninu. Na računu su iskazani neto-iznos najamnine te PDV. Pritom će neto-iznos predstavljati trošak najma, a iznos PDV-a pretporez tj. umanjenje obveze za plaćanje PDV-a prema državi. Tako će u svakoj od pet godina godišnji iznos troška najma iznositi cca. 20.000 kn te će umanjiti porez na dobit za 3.600 kn godišnje, dok će pretporez umanjiti obvezu plaćanja PDV-a za cca. 5.000 kn (za cijelu godinu).

U slučaju financijskog leasinga, leasing kuća će poduzetniku odmah po odobrenju ugovora ispostaviti fakturu na cijeli iznos vrijednosti vozila od 125.000 kn, dok će on PDV od 25.000 kn odmah priznati kao pretporez i značajno se u tom trenutku rasteretiti obveza prema državi. Preostala neto-vrijednost vozila od 100.000 kn amortizirat će se u procijenjenom korisnom vijeku upotrebe koji traje 5 godina. Ako se primjeni ubrzana stopa amortizacije (2,5 godina), godišnji trošak amortizacije iznosit će 40.000 kn u prve dvije godine i 20.000 kn u trećoj godini korištenja. Tako će se u prve dvije godine obveza poreza na dobit smanjiti za 7.200 kn godišnje, dakle za dvostruko više nego kod operativnog leasinga.

Zaključak 

Iz gore navedenog primjera možemo zaključiti da je financijski leasing porezno povoljniji jer:

  • omogućuje jednokratan odbitak pretporeza odmah prilikom nabave vozila,
  • u prve dvije godine umanjuje obvezu poreza na dobit.

Naravno, ovdje se radi samo o privremenoj poreznoj „uštedi“ i to u prve dvije godine. Gledano za razdoblje od pet godina, ukupna porezna ušteda je ista u oba slučaja.

Kod financijskog leasinga, najmoprimac može obračunati amortizaciju te je prikazati kao trošak u svom računu dobiti i gubitka.

Glavni nedostatak financijskog leasinga je obaveza za iskazivanjem dugoročne obveze u bilanci, čime se pogoršava najmoprimčev stupanj zaduženosti te kreditni rejting.

Najvažnija prednost operativnog leasinga za najmoprimca je što on ostvaruje sve koristi od imovine uzete na operativni leasing, a ne iskazuje ju u bilanci kao svoju imovinu, i istodobno ne mora iskazati obvezu za najam za čitavo vrijeme trajanja ugovora o leasingu, nego se ta obaveza iskazuje postupno po primitku mjesečnog računa za najma imovine uzete na operativni leasing. Isto tako, obveza prema davatelju leasinga se zatvara po podmirenju računa za najam imovine. Primatelj leasinga će imati bolji kreditni rejting, jer ne iskazuje zaduženost s osnove leasinga, te mu ostaje slobodan prostor za potrebno drugo zaduživanje.

Bez obzira je li riječ o operativnom ili financijskom leasingu, leasing društvo je pravni vlasnik predmeta leasinga do isteka trajanja ugovora o leasingu, odnosno dok svi potpisnici istog nisu u cijelosti izvršili sve propisane ugovorene obveze.

Budući da je svaki poslovni subjekt jedinstven prilikom donošenja odluke o načinu financiranja nužno je dobro proanalizirati trenutnu situaciju u kojoj se poduzeće nalazi te ciljeve koje želi ostvariti i sredstva koja su mu za to potrebna. Kao oblik financiranja leasing ima određene prednosti, ali i nedostatke. Upravo te prednosti i nedostatke treba imati na umu svaki poslovni subjekt koji razmatra taj oblik financiranja. Mnogi poslovni subjekti daju prednost operativnom najmu jer on ne pogoršava stupanj zaduženosti dok je glavni razlog onima koji se odluče za financijski leasing taj da će prilikom uplate zadnje rate postati vlasnici objekta leasinga. Ti poslovni subjekti mogu objekt leasinga nakon otplate zadnje rate, kada na njih prijeđu svi rizici i koristi, prodati te tako naplatiti značajnu svotu iz ostatka vrijednosti.