Meni Zatvori

Plaćanje doprinosa u OPG-u

 • 26. 4. 2024.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, popularno OPG, predstavlja oblik poslovanja fizičke osobe i prvenstveno je namijenjeno poljoprivrednoj proizvodnji, a ponekad i vezanim djelatnostima. Nositelji kojima je poljoprivreda jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik OPG-a postaju obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Znate li koliko iznosi osnovica za doprinose? Tko ne mora plaćati doprinose u OPG-u? Odgovore saznajte u nastavku bloga.

Što je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)?

OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od iznosa od 3.000,00 eura ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit u skladu s propisima iz područja oporezivanja, ako odabere organizacijski oblik OPG-a, mora se upisati u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18, 32/19 i 18/23).

Djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a može obavljati fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o OPG-u.

Uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u organizacijskom obliku OPG-a je raspolaganje proizvodnim resursima potrebnim za obavljanje bilinogojstva i/ili stočarstva i s njima povezanih uslužnih djelatnosti te obavljanja upisanih dopunskih djelatnosti i korištenje stručnih znanja i vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost.

 

 

Nositelj i član OPG-a

Nositelj OPG-a:

 • je fizička osoba član OPG-a koja se vodi kao odgovorna osoba, a biraju ga sami članovi OPG-a,
 • odgovara svojom cjelokupnom imovinom za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede,
 • gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati samostalno i kao poslodavac,
 • mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba te ne može biti osoba koja istodobno ima prijavljen obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Za zaposlenu osobu nema zapreka da bude nositelj OPG-a ako zadovoljava opće uvjete iz Zakona o OPG-u za obavljanje djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a, ali nositelj OPG-a ne može biti član u drugom OPG-u.

S druge strane, član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji u slučaju zajedničkog OPG-a.

Ako nositelj OPG-a nema članova obiteljskog kućanstva, on može ujedno biti jedini član OPG-a. U toj situaciji nositelj može odrediti privremenog nositelja OPG-a kako bi osigurao svoj OPG i resurse za slučaj potpunoga gubitka radne, odnosno poslovne sposobnosti ili za slučaj smrti i to iz redova krvnih srodnika u pravoj i/ili pobočnoj liniji ili slobodnim odabirom pojedine osobe uz njezin pristanak.

Obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Ako članu obiteljskog kućanstva poljoprivreda nije jedino ili glavno zanimanje, tj. član je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi, ne mora se upisati kao član OPG-a. Iznimku od navedenog čine članovi koji su nositelji dopunske djelatnosti OPG-a.

Nadalje, ako članovi obitelji imaju istu adresu prebivališta kao što je adresa sjedišta OPG-a, mogu bez zasnivanja radnog odnosa pomagati nositelju OPG-a u obavljanju svih poslova gospodarske djelatnosti poljoprivrede, pomoćnih i dopunskih djelatnosti OPG-a.

Fizička osoba može odabrati organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao glavne ili dopunske djelatnosti, odnosno odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje sukladno uvjetima propisanim Zakonom o OPG-u, no ne može istodobno imati registriran OPG i prijavljen obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 

 

Upisnik OPG

Upisnik OPG-ova je javna službena evidencija u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan Zakonom o OPG-u.

Upisnik OPG-ova vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a svi vezani upravni i administrativni poslovi obavljaju se u područnim uredima Agencije za plaćanja prema sjedištu OPG-a.

U Upisnik OPG-ova moraju biti upisani:

 • naziv, sjedište i status OPG-a,
 • nositelj OPG-a i svi članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje ili su nositelji dopunskih djelatnosti,
 • svi vlastiti ili unajmljeni proizvodni resursi kojima raspolažu nositelj OPG-a i/ili članovi OPG-a temeljem vlasništva, posjeda, suglasnosti ili ugovornog odnosa,
 • izdvojeni pogoni/proizvodne jedinice,
 • dopunske djelatnosti,
 • ostali obavezni podaci (osobni identifikacijski broj (OIB) i žiro račun nositelja OPG-a, matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) OPG-a, kontakti).

Osobe koje su upisane u Upisnik OPG-ova i kojima je to jedino ili glavno zanimanje obveznici su mirovinskog i zdravstvenog osiguranja sukladno posebnim propisima kojima se uređuju ta dva osiguranja.

 

 

Plaćanje doprinosa

Nositelj OPG-a gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti može obavljati samostalno i kao poslodavac. Na samo sklapanje ugovora o radu između radnika i nositelja kao poslodavca primjenjuju se sve relevantne odredbe Zakona o radu, kao da je riječ o bilo kojem drugom radno-pravnom odnosu.

S radnikom se može sklopiti ugovor na neodređeno, na određeno, i ugovori koji reguliraju rad na sezonskim poslovima.

Nositelj i članovi koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje obveznici su mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Nositelju mogu pomagati članovi kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.

Ako članu obiteljskog kućanstva poljoprivreda nije jedino ili glavno zanimanje (umirovljenik ili student), ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi, ne mora se upisati kao član OPG-a.

Važno je naglasiti da isti članovi obiteljskog kućanstva mogu osnovati samo jedan OPG i biti član samo jednog OPG-a.

Status Status

Iznos (mjesečna obveza za doprinose)

Nije obveznik poreza na dohodak*

592,80 €

103,74  €

Obveznik - paušalist

624,00 €

227,76 €

Obveznik - vodi poslovne knjige

858,00 €

313,17 €

Obveznik poreza na dobit

1.716,00 €

626,34 €

*Nije obveznik poreza na dohodak, ali je upisan u Upisnik OPG-ova, primici do 10.685,00 eura, (uključujući i članove PG-a), (10% mirovinsko osiguranje + 7,5% zdravstveno osiguranje).

 

Doprinose plaćaju nositelji kojima je poljoprivreda jedino ili glavno zanimanje.

Oni kojima je poljoprivreda druga djelatnost (uz obrt, zaposlenje ili mirovinu) doprinose plaćaju jedino u sljedećim slučajevima:

 • ako su obveznici poreza na dohodak/dobit,
 • paušalisti (izuzev umirovljenika).

Ne plaćaju doprinose:

 • redovni učenici i studenti (osim ako nisu porezni obveznici dohodaši/paušalisti),
 • umirovljenici (izuzev obveznika poreza na dohodak/ili dobit).

Prednosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva su mnogostruke – on omogućuje slobodnu prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ostvarivanje prava na izravnu potporu (godišnja plaćanja) te ostvarivanje još mnogih drugih prava.

 

Pripremio: Ivan VIDAS, mag. oec.

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.