Novčana nagrada za radne rezultate, isplata bonusa odnosno trinaeste plaće u 2019. godini - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Novčana nagrada za radne rezultate, isplata bonusa odnosno trinaeste plaće u 2019. godini

Krajem poslovne godine do izražaja dolaze ostvareni poslovni rezultati, iako se oni trebaju pratiti cijelu godinu. To je prigodno razdoblje za nagrađivanje radnika koji su postigli dobre rezultate, međutim prije isplate uvijek se postavlja pitanje poreznog tretmana. Stoga u nastavku donosimo više pojedinosti o poreznom tretmanu isplata novčanih nagrada za radne rezultate te bonusa odnosno trinaeste plaće.

Novčana nagrada za radne rezultate 

Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19 i 80/19, u nastavku teksta: Pravilnik), u članku 7. st. 2. r.br. 32. propisano je da poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo isplaćivati nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (primjerice, dodatnu plaću, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u iznosu do 5.000,00 kuna godišnje. Navedeno se primjenjuje od 1. prosinca 2018. nadalje.

Internim aktima poslodavaca uređuje se na koji će se način i kojim intenzitetom isplaćivati navedena nagrada. To znači da se nagrada, primjerice, može isplaćivati jednom mjesečno, ali i jednom godišnje, ovisno o poslovnoj politici poslodavca. Pritom je potrebno imati na umu načelo zabrane diskriminacije, što znači da nagrada za radne rezultate mora biti dohvatljiva svim radnicima pod jednakim uvjetima.

Prilikom podnošenja JOPPD obrasca, koristi se šifra 63 – Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.).
Navedena šifra propisana je u Prilogu 4. Pravilnika, kojim se određuju neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom.

Napominje se da porezni propisi samo određuju porezni tretman primanja, što znači da se navedena nagrada može isplatiti i u iznosu većem od 5.000,00 kuna, ali je razlika preko toga oporeziva.

Sukladno članku 92. st. 3. toč. 5.4. Pravilnika, isplata se obavlja na tekući račun radnika.

Prilikom isplate upisuje se poziv na broj primatelja: HR69 40002-OIB platitelja-250.

JOPPD za navedenu isplatu može se iskazati na dnevnoj ili na mjesečnoj osnovi. Ako se isplate iskazuju na pojedinačnoj dnevnoj osnovi, tada se JOPPD obrazac podnosi do kraja dana u kojem je obavljena isplata ili najkasnije sljedeći radni dan. Ako se isplate iskazuju zbirno na razini mjeseca, tada se dostavljaju najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca isplate neoporezivih primitaka.

 

 Isplata bonusa odnosno trinaeste plaće 

Bonus odnosno trinaesta plaća koju poslodavac (isplatitelj) isplaćuje svojim radnicima može imati dvojak tretman. U pravilu su te isplate oporezive, međutim, izmjenama i dopunama Pravilnika (Nar. nov., br. 106/18) propisano je da se radnicima neoporezivo mogu isplaćivati nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja, u iznosu do 5.000,00 kuna godišnje, što smo već spomenuli. Navedena se odredba primjenjuje i na bonuse odnosno trinaestu plaću jer je to, u suštini, jedna vrsta nagrađivanja radnika. Dakle, bonusi su neoporezivi do 5.000,00 kuna godišnje, a iznos preko toga je oporeziv. Napominjemo da su u praksi nerijetke specifične okolnosti u kojima je određeno primanje već određeno ugovorom u bruto iznosu pa je potrebno razmotriti okolnost svakog pojedinog slučaja.

U slučaju da se radi o oporezivoj isplati, potrebno je obračunati:

  • doprinose za mirovinsko osiguranje (I. stup 15% i II. stup 5%, odnosno I. stup 20%)
  • porez na dohodak
  • možebitni prirez porezu na dohodak
  • doprinos za zdravstveno osiguranje

Trinaesta plaća može se isplatiti zajedno s redovnom plaćom ili odvojeno od plaće. Ako se isplata trinaeste plaće obavlja nakon isplate redovite plaće, ne može se koristiti osobni odbitak jer je već iskorišten kod isplate redovne plaće (osim iznimno, kada je plaća jako niska pa se porezna osnovica pri obračunu redovne plaće uz korištenje odbitka ne utvrđuje). Nadalje, valja reći da se isplata bonusa često povezuje s menadžmentom (članovima uprave, izvršnim direktorima i slično), a ostvaruje se temeljem ostvarenog rezultata društva odnosno na drugi način određen aktom isplatitelja. U pravilu se radi o visokim svotama isplate pa je najveći dio isplate oporeziv.

Za obje vrste isplata poslodavac odnosno isplatitelj obvezan je o obavljenoj isplati Poreznu upravu izvijestiti na obrascu JOPPD.

Pripremila: Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog  servisa Medium duo d.o.o.