Meni Zatvori

Bolovanje na teret HZZO-a u 2024. godini

 • 13. 5. 2024.

Odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, ali i drugih okolnosti koje spriječavaju osobu da izvršava svoje obveze ugovorene ugovorom o radu nazivamo bolovanje ili stručnije - privremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad. Troškovi bolovanja, odnosno teret troškova naknade plaće može biti na poslodavcu, HZZO-u ili državnom proračunu, a u ovom blogu bavit ćemo se bolovanjima na teret HZZO-a, s fokusom na razloge nesposobnosti/spriječenosti za rad, visinu naknade te način izračuna osnovice za obračun bolovanja.

Općenito o bolovanju

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: PNR) utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite (izabrani doktor obiteljske/opće medicine i zdravstvene zaštite žena).

Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite utvrđuje dužinu trajanja PNR osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem i medicinskom indikacijom odnosno ovisno o drugim razlozima privremene spriječenosti za rad.

S obzirom na to tko je obveznik isplate naknade plaće i na čiji teret se naknada plaće isplaćuje, moguće je sljedeće:

 • naknadu isplaćuje poslodavac na svoj teret,
 • naknadu isplaćuje poslodavac na teret HZZO-a,
 • naknadu isplaćuje HZZO (na teret HZZO-a ili na teret državnog proračuna).

U nekim situacijama naknadu plaće isplaćuje HZZO neposredno osiguraniku, u nekima naknadu plaće obračunava i isplaćuje poslodavac i to na teret svojih sredstava, dok u drugima obračunava i isplaćuje naknadu plaće koja tereti sredstva HZZO-a te ima mogućnost zatražiti povrat isplaćenih sredstava od HZZO-a.

Od svih razloga PNR radnika, poslodavac naknadu plaće isplaćuje na teret svojih sredstava samo za prva 42 dana odnosno prvih sedam dana za radnika – invalida rada u slučaju:

 • PNR zbog bolesti ili ozljede osiguranika,
 • ako je osiguranik radi liječenja ili medicinskih ispitivanja smješten u zdravstvenu ustanovu,
 • kada je osiguranik privremeno spriječen obavljati rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena.

Također, na teret svojih sredstava poslodavac isplaćuje naknadu plaće radniku i u nekim drugim propisanim situacijama, neovisno o uzroku PNR.

 

 

Naknada plaće koja tereti sredstva HZZO-a

Na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja isplaćuje se naknada plaće za vrijeme:

 1. PNR zbog bolesti ili ozljede odnosno ako je radi liječenja ili medicinskih ispitivanja osiguranik smješten u zdravstvenoj ustanovi te u slučaju kada je osiguranik privremeno spriječen obavljati rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena od 43. dana odnosno osmoga dana za radnike – invalide rada,
 2. PNR zbog izolacije osiguranika kao kliconoše,
 3. PNR zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju,
 4. PNR osiguranika određenog za pratitelja osigurane osobe upućene na liječenje ili liječnički pregled ugovornom subjektu HZZO-a izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta osigurane osobe koja se upućuje,
 5. PNR osiguranika određenog da njeguje oboljelog člana uže obitelji (dijete i supružnika),
 6. PNR zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom,
 7. PNR zbog korištenja rodiljnog dopusta i rodiljnog dopusta kao prava na rad u polovici punoga radnog vremena, sukladno propisima o rodiljnim i roditeljskim potporama,
 8. PNR zbog korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta,
 9. PNR zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti.

Naknada plaće pripada osiguraniku od prvog dana utvrđene PNR. Međutim, istu mu obračunava i isplaćuje poslodavac ili HZZO, ovisno o uzroku PNR.

Za bolji pregled prilažemo tablice s razlozima PNR i visinama naknada:

Tablica 1. Naknada plaće koju isplaćuje poslodavac na teret HZZO-a

Razlozi PNR-a

Visina naknade

Od 43. dana bolesti/ozljede ili kada je osoba smještena u zdravstvenu ustanovu radi liječenja ili medicinskog ispitivanja (od 8. dana za radnike-invalide rada)

70% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 € (80 % nakon šest mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti)

Od 1. dana priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti

100% osnovice za naknadu, bez ograničenja

Od 1. dana osiguraniku koji je određen za pratitelja bolesnika izvan mjesta prebivališta (ili boravišta)

70% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 €

Od 1. dana za njegu djeteta do tri godine života

100% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 €

Od 1. dana za njegu oboljelog supružnika ili djeteta starijeg od tri godine života

70% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 €

 

Tablica 2. Naknada plaće koju isplaćuje HZZO od prvog dana na svoj teret ili na teret sredstava državnog proračuna

Razlozi PNR-a

Visina naknade

Izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini

100% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 €

Privremeno nesposoban za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe HZZO-a

100% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 €

Privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom

100% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 €

Rodiljni dopust i pravo na rad s polovinom punog radnog vremena umjesto rodiljnog dopusta

100% osnovice za naknadu, bez ograničenja

Dopust za slučaj smrti djeteta (za vrijeme rodiljnog i očinskog dopusta)

100% osnovice za naknadu, bez ograničenja

Roditeljski dopust

100% osnovice za naknadu, ali ne više od 995,45 €

Roditeljski dopust nakon što protekne 6, odnosno 8 mjeseci života djeteta

551,80 €

Roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena

485,58 €

Dopust za slučaj smrti djeteta (za vrijeme roditeljskog dopusta)

100% osnovice za naknadu, ali ne više od 995,45 €

Očinski dopust

100% osnovice za naknadu, bez ograničenja

Također, HZZO na teret sredstava državnog proračuna isplaćuje naknadu plaće tijekom PNR zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.

 

 

Prethodno osiguranje i osnovica za naknadu plaće

Naknada plaće tijekom PNR određuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, neovisno o tome na čiji se teret isplaćuje, osim u slučaju kada je posebnim zakonom drukčije propisano.

Pod prosječnim iznosom redovne mjesečne plaće podrazumijeva se iznos dobiven na način da se zbroj isplaćenih redovnih plaća podijeli s brojem sati rada za koje su isplaćene.

Naknada plaće ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu plaće, ako Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju nije drukčije propisano. Međutim, svakako treba imati na umu da najviši mjesečni iznos naknade plaće, koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, ne može za puno radno vrijeme mjesečno iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno 565,04 eura, osim u posebno propisanim situacijama.

Prethodno osiguranje (najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine) jedan je od preduvjeta za isplatu naknade plaće, kada se ona isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, u visini kako propisuje Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Pritom, ako ovaj uvjet nije zadovoljen, osiguranik ima pravo ostvarivati naknadu plaće, no u znatno nižem iznosu.

Osiguraniku koji ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja naknada plaće, za sve vrijeme trajanja PNR, pripada u iznosu od 25% proračunske osnovice (110,36 eura) za cijeli mjesec i za puno radno vrijeme.

 

 

Pripremio: Ivan VIDAS, mag. oec.

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.