Meni Zatvori

Naredba o osnovicama za obvezne doprinose

 • 13. 3. 2024.

Pored svih ostalih novosti koje nam je donijela 2024. godina, mijenjaju se i osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja. Koliko iznose nove osnovice? Kada nastaje obaveza za obračun doprinosa na najnižu mjesečnu osnovicu? U nastavku bloga donosimo sve važne informacije vezane za obračun doprinosa u 2024. godini.

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su, između ostalog, obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti davanja propisana Zakonom o doprinosima.

Zakonom o doprinosima je propisano da ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenog koeficijenta.

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2024. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj - kolovoz 2023. godine, koja iznosi 1.560,00 eura prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

 

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu

U Narodnim novinama broj 150/2023 od 15. prosinca 2023. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu.

Naredbom su propisani iznosi:

 • najniže mjesečne osnovice,
 • najviše mjesečne osnovice,
 • najviše godišnje osnovice,
 • mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,
 • mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,
 • izabrane više mjesečne osnovice,
 • godišnje osnovice po osnovi obavljanja druge djelatnosti,
 • dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu objavljuju se svote osnovica za obračun doprinosa, odnosno svote osnovica koje se primjenjuju za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja, a koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2024. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2024. godine.

 

 

Najniža i najviša mjesečna osnovica

Mjesečna osnovica propisani je iznos prema kojemu je obveza obračunati i uplatiti doprinose, ovisno o osnovi osiguranja, za jedan mjesec staža u mirovinskom osiguranju i za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za određeni mjesec proveden u tim osiguranjima s punim radnim vremenom.

Obaveza obračuna doprinosa na najnižu osnovicu kod obračuna plaće nastaje u slučajevima kada je bruto plaća radnika za puni/razmjerni broj sati u mjesecu manja od punog/razmjernog iznosa propisane najniže osnovice za plaćanje doprinosa.

U skladu sa Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o doprinosima, doprinosi se obračunavaju prema najnižoj mjesečnoj osnovici ako:

 • poslodavac isplati radniku plaću odnosno naknadu plaće na teret svojih sredstava za vrijeme u kojemu radnik nije radio zbog bolovanja, a tako isplaćena plaća odnosno naknada plaće niža je od najniže mjesečne osnovice,
 • poslodavac ne isplati radniku plaću za vrijeme u kojemu radnik koristi neplaćeni dopust ili nije radio zbog drugih razloga, u skladu s propisima o radu, a za to vrijeme radni odnos nije prekinut,
 • svakom drugom slučaju kada bi svota osnovice za određeni mjesec bila niža od najniže mjesečne osnovice.

Za osiguranika koji s poslodavcem ima ugovoren rad u nepunom radnom vremenu, za razdoblje provedeno u obveznim osiguranjima po toj osnovi iznos najniže mjesečne osnovice razmjeran je broju ugovorenih tjednih sati rada u odnosu na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odnosno u odnosu na tjedni broj sati rada poslodavca čije je tjedno radno vrijeme kraće od 40 sati.

Najniža mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 te iznosi 592,80 eura.

Nadalje, najviša mjesečna osnovica najviši je iznos do kojega je obveza obračunati i uplatiti doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje kada je osnovica za obračun doprinosa plaća osim poduzetničke plaće.

Za osiguranika pojedinca i za određeni mjesec u mirovinskom osiguranju obveza je obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje do iznosa najviše mjesečne osnovice propisane za godinu na koju se taj mjesec odnosi.

Obveza doprinosa do najviše mjesečne osnovice primjenjuje se bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju određenog mjeseca.

Najviša mjesečna osnovica utvrđuje se i primjenjuje za obračun doprinosa, i to za osiguranika po osnovi radnog odnosa, za osiguranika po osnovi izabrane i imenovane osobe te za osiguranika po osnovi izaslanog radnika, prema osnovicama propisanim Zakonom o doprinosima.

Najviša mjesečna osnovica utvrđuje se i primjenjuje i za obračun dodatnih doprinosa na osnovicu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika čiji se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Najviša mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 9.360,00 eura.

 

Najviša godišnja osnovica

Najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopama propisanim Zakonom o doprinosima, i to prema svim osnovama za jednu godinu.

Za osiguranika pojedinca i za određenu godinu u mirovinskom osiguranju obveza je obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti do iznosa najviše godišnje osnovice propisane za istu godinu po stopama propisanim odredbama Zakona o doprinosima. Obveza je obračuna i plaćanja doprinosa do iznosa najviše godišnje osnovice bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju te godine.

Najvišu godišnju osnovicu za pojedinog osiguranika utvrđuje Porezna uprava te u postupku godišnjeg obračuna utvrđuje obvezu i obračunava doprinos prema najvišoj godišnjoj osnovici.

Iznimno, najvišu godišnju osnovicu mogu utvrditi i primijeniti je za obračun doprinosa i:

 1. poslodavci pri obračunu doprinosa prema plaći i prema ostalim primicima što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi radnog odnosa ako se plaća i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu),
 2. predstavnička tijela ili izvršna tijela državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave pri obračunu doprinosa prema plaći i ostalim primicima što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi imenovanih ili izabranih osoba ako se plaća i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu),
 3. poslodavci izaslanih radnika pri obračunu doprinosa prema izvedenoj mjesečnoj osnovici i ostalim primicima što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi izaslanog radnika ako se mjesečna osnovica i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu).

Najvišu godišnju osnovicu može utvrditi i primijeniti je i Porezna uprava kada, u postupku nadzora poslovnog subjekta – poslodavca ili isplatitelja primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, utvrđuje osnovicu za obračun doprinosa za određeno razdoblje i za određenog osiguranika.

Najviša godišnja osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 112.320,00 eura.

 

Pregled ostalih (izdvojenih) osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti te najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 12.168,00 eura.

Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 podijeljen brojkom 30 te iznosi 20,80 eura.

Mjesečna osnovica, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 1.014,00 eura.

Pregled svih ostalih osnovica potražite na poveznici 

 

Pripremio: Ivan VIDAS, mag. oec.

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.