Meni Zatvori

Ostvarivanje prava na poticaje sukladno Zakonu o poticanju ulaganja

  • 20. 5. 2024.

Poduzetnicima su često prilikom planiranja novih investicijskih projekata potrebna financijska sredstva za njihovu realizaciju, a kako bi ostvarili zadane poslovne ciljeve. U tim slučajevima nerijetko posežu za dodatnim kreditnim sredstvima te se zadužuju kod komercijalnih banaka, apliciraju na različite natječaje iz europskih fondova, pri tome zaboravljajući na mogućnost koja im se pruža na osnovu Zakona o poticanju ulaganja, odnosno ostvarivanje prava na porezne olakšice i poticaje za zapošljavanje te otvaranje novih radnih mjesta.

Cilj i svrha poticanja ulaganja je izgradnja međunarodno konkurentnog, transparentnog i atraktivnog sustava potpora za ulaganja pravnih ili fizičkih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, obveznika poreza na dobit, koji obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu robe i usluga u Republici Hrvatskoj.

Stoga ćemo u nastavku teksta, podsjetiti na uvjete i način ostvarivanja prava na poticaje, sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.

 

Tko može koristiti poticajne mjere?

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj (trgovačka društva i obrti obveznici poreza na dobit) koji u trogodišnjem razdoblju izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

  • 50.000,00 € uz uvjet otvaranja najmanje 3 nova radna mjesta za mikropoduzetnike u razdoblju realizacije projekta
  • 150.000,00 € uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za male, srednje i velike poduzetnike
  • 50.000,00 € uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
  • 3.000.000,00 € uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
  • 500.000,00 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa, bez otvaranja novih radnih mjesta

Poticajne mjere za investicijske projekte odnose se na projekte ulaganja u: proizvodno-prerađivačkim aktivnostima; razvojno-inovacijskim aktivnostima; aktivnostima poslovne podrške i aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

 

Koje su vrste poticajnih mjera?

Sukladno Zakonu o poticanju ulaganja, sustav potpora za ulaganje uključuje sljedeće poticajne mjere:

1. porezne potpore za mikropoduzetnike

2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

5. potpore za:

  a) razvojno-inovacijske aktivnosti

  b) aktivnosti poslovne podrške i

  c) aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

8. potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

9. potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa.

S obzirom na opsežnost poticajnih mjera, u nastavku teksta naglasak ćemo staviti na značajnije aspekte pojedinih poticajnih mjera.

 

Porezne potpore za mikropoduzetnike

Za ulaganja mikropoduzetnika u visini od minimalno 50.000,00 eura stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 5 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 3 nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja. U pravdane troškove u ovom slučaju ulaze ne samo ulaganje u novu opremu već i ulaganja u rabljenu opremu i strojeve do najviše 5 godina starosti.

 

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike ovise o visini ulaganja i broju novootvorenih radnih mjesta:

Poduzetnik Najmanja svota ulaganja Broj novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem Smanjenje stope poreza na dobitak za Razdoblje korištenja povlastice od godine početka ulaganja
Mali, srednji i veliki poduzetnici 150.000,00 do 1.000.000 eura 5 50 % 10 godina
50.000,00 do 1.000.000 eura* 10* 50 % 10 godina
1.000.000 do 3.000.000 eura 10 75 % 10 godina
više od 3.000.000 eura 15 100 % 10 godina

*Odnosi se na ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera iz čl. 16. Zakona.

Korisniku potpore (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnik) koji ne ispuni uvjet otvaranja novih radnih mjesta ili ih smanji prije isteka propisanoga minimalnog razdoblja očuvanja ulaganja i / ili ako ne poštuje minimalno razdoblje očuvanja ulaganja, prestaje pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koje su odobrene. Pritom ima obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za svotu osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

 

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Izračunavanje bespovratne potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja zasniva se na stopi nezaposlenosti u prijavljenoj županiji, i to kako slijedi:

U županiji gdje stopa nezaposlenosti iznosi Stopa bespovratne novčane potpore u visini Maksimalna svota potpore po novoosnovanom radnom mjestu
do 10 % do 10 % prihvatljivih troškova za otvaranje novoga radnog mjesta 3.000,00 eura
od 10 % do 15 % do 20 % prihvatljivih troškova za otvaranje novoga radnog mjesta 6.000,00 eura
više od 15 % do 30 % prihvatljivih troškova za otvaranje novoga radnog mjesta 9.000,00 eura

Korisniku potpore koji ne ispuni uvjet otvaranja minimalnog broja novih radnih mjesta odnosno ne zadrži nova radna mjesta na određenom području najmanje 5 godina od njihova prvog popunjavanja za velike poduzetnike odnosno najmanje 3 godine za mikro, male i srednje poduzetnike (ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora), prestaje pravo korištenja bespovratnih novčanih potpora za novo radno mjesto. To se odnosi i na usavršavanje radnika na novim radnim mjestima. Pritom ima obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za svotu osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

 

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija
proizvodno-prerađivačkih procesa

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa odnose se isključivo na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkoj industriji, odnosno na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima.

Osnovna namjena potpore za modernizaciju poslovnih procesa je unaprjeđenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njezina transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0.

Modernizacija podrazumijeva unos dugotrajne materijalne imovine – opreme/strojeva u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje koja je kategorizirana kao tehnološki naprednija generacija dugotrajne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira, poput: specijaliziranih robota, robotskih sustava i robotskih stanica, opreme/strojeva za automatizaciju i samokontrolu proizvodnih procesa, automatskih sustava za upravljanje proizvodnjom i opreme/strojeva za digitalizaciju proizvodnje i proizvodnih procesa.

U okviru potpore, poduzetnicima se umanjuje stopa poreza na dobit u određenom postotku prema visini ulaganja:

Vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu Smanjenje stope poreza na dobitak za Razdoblje korištenja povlastice od godine početka ulaganja
500.000,00 do 1.000.000,00 eura 50 % 10 godina
1.000.000 do 3.000.000 eura 75 % 10 godina
više od 3.000.000 eura 100 % 10 godina

Korisnik potpore koji ne očuva predmetno ulaganje i ne očuva početno stanje zaposlenih najmanje 5 godina od njihova prvog popunjavanja za velike poduzetnike odnosno 3 godine za mikro, male i srednje poduzetnike, gubi pravo korištenja potpore za modernizaciju poslovnih procesa, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za svotu osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

 

 

Podnošenje prijave za korištenje potpore

Poduzetnici koji namjeravaju koristiti potpore moraju podnijeti prijavu za odobrenje statusa korisnika potpore, odnosno prijavu za korištenje potpore, nadležnom Ministarstvu za gospodarstvo, i to prije početka projekta ulaganja.

Na temelju podnesene prijave:

  1. Nadležno Ministarstvo za gospodarstvo će u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada predviđeni projekt ulaganja i drugim tijelima nadležnim za poslove poticanja ulaganja, utvrditi je li prijava podnesena u skladu s odredbama Zakona o poticanju ulaganja te da li ispunjava sve uvjete za oblik i sadržaj prijave sukladno Uredbi o poticanju ulaganja.
  2. O tome će izvijestiti podnositelja prijave, odnosno izdati mu potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje, a kojom se potvrđuje da podnositelj prijave ispunjava sve propisane uvjete. Potvrda se izdaje najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja uredne prijave. Korisnici potpora dužni su tijekom minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi podnositi godišnje pisano izvješće o očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem.

Ako iz zaprimljene prijave nadležno Ministarstvo za gospodarstvo utvrdi da podnositelj prijave ne ispunjava sve propisane uvjete, tada će u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave izdat obavijest o neispunjavanju uvjeta za ostvarenje statusa korisnika potpore za ulaganje.

Za razliku od podnošenja prijava na natječaje iz europskih fondova gdje su striktno definirani rokovi prijave, odnosno koji su vremenski ograničeni, prednost podnošenja prijave projekta prema Zakonu o poticanju ulaganja je da se prijava može podnositi tijekom cijele godine te se ne mora čekati objavljivanje natječaja. Tako poduzetnici imaju veću samostalnost pri donošenju odluke kada će podnositi prijavu za ostvarivanje prava na poticaje.

Također, obrada samih prijava je puno jednostavnija, radi toga što se samo administrativno provjerava predana dokumentacija, a što znatno pridonosi ubrzanju čitavog postupka.

Primjer ostvarivanja prava na porezne olakšice pogledajte na poveznici.

 

Pripremio: Bernard Iljazović

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.