Meni Zatvori

Prijedlog nove porezne reforme

 • 13. 10. 2023.

Vlada Republike Hrvatske predstavila je Prijedlog nove porezne reforme čijom provedbom bi se ostvarili određeni ekonomski ciljevi:

 • osigurao daljnji gospodarski rast i razvoj,
 • poboljšao životni standard građana kroz povećanje plaća, osobito građana s najnižim dohodcima
 • te ojačala fiskalna autonomija jedinica lokalne samouprave, odnosno općina i gradova.

Što to točno znači za sve uključene? Koji se porezni propisi mijenjaju?

Odgovore na ova i ostala vezana pitanja saznajte u nastavku bloga.

Izmjena poreznih propisa

U svrhu nove porezne reforme potrebno je provesti i određene zakonodavne mjere, odnosno izmijeniti postojeće porezne propise i to:

 • Zakon o porezu na dohodak,
 • Zakon o lokalnim porezima,
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Zakon o doprinosima,
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom,
 • Zakon o porezu na dobit,
 • Zakon o PDV-u,
 • Zakon o poreznom savjetništvu
 • te Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza.

 

Na koji način će se smanjiti opterećenje plaća?

Prema Prijedlogu nove porezne reforme, opterećenje plaća smanjit će se putem primjene dvije mjere, odnosno kroz:

 • smanjenje poreza na dohodak
 • smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje (I. stup)

 

Smanjenje poreza na dohodak

Kao prvo brisati će se pojam osnovice osobnog odbitka. Povećat će se iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak:

Osobni odbitak za uzdržavanog člana= Koeficijent x Osnovni osobni odbitak.

Podići će se prag za primjenu više stope poreza na dohodak sa 47.780 eura na 50.400 eura.

Kako bi to izgledalo u praksi saznajte na stranici 13 dokumenta na poveznici.

U sustavu poreza na dohodak, nastupit će određene promjene i za jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradove.

Omogućit će im se da samostalno propišu visinu porezne stope godišnjih poreza za dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka, sve u granicama propisanim zakonom.

Tijekom IV. kvartala 2023. godine općine i gradovi biti će dužni donijeti odluku o visini poreznih stopa poreza na dohodak i objaviti je u Narodnim novinama najkasnije do kraja tekuće godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Predlaže se i ukidanje prireza porezu na dohodak.

Na primjer Grad Zagreb ima prema sadašnjem poreznom sustavu, stopu prireza od 18%, dok bi prema novom prijedlogu porezne reforme niža stopa poreza na dohodak bila u rasponu od 15% - 23,6 %, a viša stopa poreza na dohodak u rasponu od 25% - 35,4%.

 

Smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje I. stup

Radi omogućavanja većeg raspoloživog dohotka osiguranicima po osnovi radnog odnosa koji imaju niže dohotke, odnosno koji imaju nultu ili veoma nisku poreznu obvezu, propisat će se pravo na umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.

Naime, umanjenje će se propisati za osiguranike po osnovi radnog odnosa čija je ukupna mjesečna bruto plaća do 1.300,00 eura.

Za sve iznose ukupne bruto mjesečne plaće do 700,00 eura iznos umanjenja je fiksni i iznositi će 300,00 eura. Ako ukupan iznos bruto mjesečne plaće iznosi od 700,01 eura do 1.300,00 eura, tada se iznos umanjenja mjesečne osnovice izračunava kao umnožak koeficijenta 0,5 i razlike najvišeg iznosa bruto mjesečne plaće na kojeg se primjenjuje pravo na umanjenje mjesečne osnovice u iznosu 1.300,00 eura i ukupnog iznosa bruto plaća za određeni mjesec.

Ako radnik ima višekratnih isplata tijekom mjeseca od jednog ili više poslodavaca, ukupan iznos bruto plaća ne smije prelaziti najviši iznos od 1.300,00 eura kako bi se imalo pravo na korištenje umanjenja mjesečne osnovice. Svim osiguranicima kojima iznos bruto plaća prelazi iznos iznad 1.300,00 eura, prestaje pravo na korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.

Primjenom linearnog modela izračuna umanjenja osnovice, ako se poveća iznos bruto plaće istovremeno se smanjuje iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Navedeno umanjenje osnovice za obračun doprinosa odnosi se isključivo na primitke po osnovi plaće, a ne i na ostale primitke uz plaću (potpore, nagrade, dnevnice, bonusi isplaćeni iznad neoporezivih iznosa).

Korisnici prava na umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje su svi osiguranici po osnovi radnog odnosa čija ukupna mjesečna bruto plaća ne prelazi iznos od 1.300,00 eura (dodatni rad, dopunski rad, rad u nepunom radnom vremenu koji uključuje i radni odnos umirovljenika do polovice punog radnog vremena i sl.).

Navedeno umanjenje primjenjuje se na mjesečnoj razini i smatra se konačnim obračunom (ne provodi se godišnji obračun). Treba istaknuti da umanjenje mjesečne osnovice neće utjecati na utvrđivanje prava iz mirovinskog osiguranja, odnosno neće imati utjecaj na izračun buduće mirovine.

Primjer učinaka za obitelj s dvoje djece provjerite na stranici 20 dokumenta na poveznici.

 

Porez na dohodak

U sustavu poreza na dohodak izvršit će se promjene kod:

 • Napojnica - iznos neoporezive napojnice određuje se na 560 € x 6 = 3.360 € (za plaćanja u gotovini i karticama). Iznos napojnice iznad neoporezivog dijela oporezuje se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20% (obračun poreza bez doprinosa). Po svakom naplaćenom računu (u gotovini ili karticom) iznos napojnice prijavljuje se u fiskalizaciji. Mjesečni iznos prikupljene napojnice poslodavac iskazuje po OIB-u zaposlenika kroz JOPPD obrazac. Treba naglasiti da se porez na dohodak obračunava na iznos koji premaši neoporeziv iznos napojnice.
 • Donacije - preciziraju se postojeće mogućnosti doniranja u opće korisne svrhe u iznosu većem od 2% prihoda prethodne godine, ako postoje programi i odluke nadležnih ministarstva (npr. gradnja sportske infrastrukture u skladu sa strateškim dokumentima za razvoj sporta).
 • Amortizacija - povećava se na 650 eura vrijednost imovine na koju se primjenjuje obračun amortizacije.
 • Opcijska dodjela udjela - izjednačava se opcijska dodjela udjela s opcijskom dodjelom dionica: radi stimulacije zaposlenika omogućit će se dodjela udjela u društvu kroz porezni tretman dohotka od kapitala (bez obračuna doprinosa).

28. veljače: rok za plaćanje poreza na dohodak po godišnjem obračunu. Radi pojednostavljenja sustava, uvodi se fiksni datum plaćanja, umjesto prema danu podnošenja prijave.

 

Porez na dobit

U sustavu poreza na dobit predviđene su određene promjene, od kojih ćemo izdvojiti nekoliko najznačajnijih:

 • Iznos u eurima zaokruživati će se u korist poreznih obveznika.
 • Amortizacija – povećava se na 650 eura vrijednost imovine na koju se primjenjuje obračun amortizacije.
 • Donacije - preciziraju se postojeće mogućnosti doniranja u opće korisne svrhe u iznosu većem od 2% prihoda prethodne godine, ako postoje programi i odluke nadležnih ministarstava (sport, zdravstvo, kultura…).

30. travnja: rok za plaćanje poreza na dobit po godišnjem obračunu. Radi pojednostavljenja sustava uvodi se fiksni datum plaćanja, umjesto prema danu podnošenja prijave.

Porez po odbitku:

 • ukida se za istraživanje tržišta i poslovno savjetovanje
 • ukida se za dividende za područje Europskog gospodarskog prostora
 • povećava se za nesurađujuće jurisdikcije s 20% na 25%.

 

Porez na dodanu vrijednost

U sustavu poreza na dodanu vrijednost pojednostavljuje se postupak ispravka porezne osnovice:

 • Porezom na dodanu vrijednost ne tereti se isporučitelja ako nije u mogućnosti naplatiti cijeli iznos ili dio dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine.
 • Umanjuje se porezna osnovica u roku od šest mjeseci, ako su obavljene radnje pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno ako su poduzete radnje za naplatu dospjelog potraživanja (ovršni postupak, utuženje na sudu, postignuta nagodba…).
 • Uvodi se obveza pružateljima platnih usluga na razini EU za dostavu podataka. Cilj je spriječiti izbjegavanje plaćanja obveze PDV-a, posebno od nerezidenata koji posluju u drugim državama članicama.

Povećava se prag za upis u registar obveznika PDV-a s 39.816,84 eura na 40.000 eura.

 

Ostali porezni propisi

Zakon o poreznom savjetništvu

Pojednostavljuje se stjecanje statusa poreznog savjetnika te ukida većinski vlasnički uvjeti za osnivanje društva za porezno savjetništvo. Omogućava se slobodno prekogranično pružanje usluga za porezne savjetnike iz svih zemalja članica OECD-a. Omogućava se zastupanje pred upravnim sudovima u sporovima u vezi s poreznim postupcima.

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

Omogućava se provedba Mnogostranih sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama.

Tim Sporazumom države:

 • izražavaju namjeru unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini daljnjim razvojem svojih odnosa u vezi s uzajamnom pomoći u poreznim stvarima.
 • omogućuju automatsku razmjenu informacija u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama

Uvodi se i Uredba Vijeća u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje na području PDV-a.

Zakon o lokalnim porezima

S ciljem povećanja autonomije lokalnih vlasti i smanjenja ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države, proširiti će se raspon u kojem su jedinice lokalne samouprave ovlaštene samostalno propisivati visinu poreza na kuće za odmor. Prilikom predlaganja zakonskog raspona za visinu poreza vodilo se računa o načelu ekonomičnosti za provedbu poreznog postupka kod niže granice te o načelu pravednosti i razmjernosti u određivanju gornje granice u okviru propisanom zakonskim odredbama. Shodno tome, povećava se raspon za porez na kuće za odmor – od 0,60 eura do 5,00 eura/m2.

U tekstu su prezentirani obrisi Prijedloga nove porezne reforme, odnosno istaknute najznačajnije novine po pojedinim segmentima poreznog sustava. Treba napomenuti da prije samog usvajanja Prijedloga u redovnoj zakonodavnoj proceduri može doći i do određenih promjena, a koje će potom biti i pravovremeno prezentirane.

 

Pripremio: Bernard Iljazović 

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.