Meni Zatvori

Isplata primitaka radniku u gotovu novcu

 • 15. 11. 2023.

Tijekom radnog odnosa radnik može ostvariti pravo na različite vrste primitaka. Zakonom o radu, pored osnovne plaće, definirani su i primici radnika na temelju radnog odnosa, koji su po svom obilježju materijalno pravo ili predstavljaju naknadu troška radnika, a koji se uređuju ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca.

Koje sve primitke radnik može ostvariti? Što se sve može isplatiti u gotovini, a što isključivo na račun radnika? U nastavku bloga saznajte sve o primitcima radnika te koje isplate i do kojih iznosa se mogu isplatiti u gotovini.

Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu. To je ugovorni odnos koji se zasniva dvostrano obveznim ugovorom, kao rezultatom suglasnosti volja ugovornih strana (radnika i poslodavca) o bitnim sastojcima ugovora o radu. Između ostalih, to je i podatak o bruto plaći, uključujući bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo, uz mogućnost da se umjesto navedenog podatka uputi na neki drugi izvor prava, odnosno na neki zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.

Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23, dalje u tekstu: ZOR) plaća je definirana kao primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu, a ista se može sastojati od:

 • osnovne odnosno ugovorene plaće,
 • dodataka te
 • ostalih primitaka.

Plaća je primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu.

Dodaci su novčani primici radnika koje radnik ostvaruje na temelju posebnog propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu razmjerno odrađenim radnim satima pod određenim uvjetima (otežani uvjeti rada, prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, rad blagdanom i sl.) i koje ostvaruje neovisno o efektivnom radu (uvećanje za navršene godine radnoga staža i sl.), odnosno koje u skladu s propisanim, utvrđenim ili ugovorenim kriterijima i visini ostvaruje ovisno o ostvarenim rezultatima poslovanja i radnoj uspješnosti (stimulacija i sl.).

Ostali primici radnika su primici radnika koje poslodavac radniku isplaćuje u novcu ili naravi, na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, akta poslodavca ili ugovora o radu. Dakle, u smislu ZOR-a, uporaba službenog automobila u privatne svrhe smatrat će se ostalim primitkom radnika, kada je ugovoreno odnosno utvrđeno da isto predstavlja primitak radnika za obavljeni rad u određenom mjesecu. U tom slučaju plaća u naravi može biti dio plaće (ostali primitak).

 

Materijalna prava radnika

ZOR-om su definirani i primici radnika na temelju radnog odnosa, koji su po svom obilježju materijalno pravo iz radnog odnosa ili predstavljaju naknadu troška radnika, a koji se uređuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca te ugovorom o radu. Primici radnika na temelju radnog odnosa se ne smatraju plaćom.

Sukladno poreznim propisima materijalna prava radnika dijele se u tri skupine, a to su:

1. Nadoknade troškova:

 • troškovi prijevoza na posao i s posla,
 • troškovi službenog puta i noćenja,
 • dnevnice u zemlji i inozemstvu,
 • naknade za odvojeni život,
 • otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza,
 • otpremnine za odlazak u mirovinu i dr.

2. Potpore:

 • za slučaj smrti radnika,
 • za slučaj smrti člana uže obitelji radnika,
 • za novorođeno dijete,
 • zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana i dr.

3. Nagrade:

 • prigodne (božićnica, uskrsnica, i dr.),
 • dar u naravi,
 • dar djetetu do 15 godina starosti,
 • jubilarne nagrade i
 • druge nagrade.

Naknade troškova, potpore, nagrade i drugi primici mogu se neoporezivo isplatiti na razini godine u iznosima propisanim čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 74/20, 1/21, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23 - ispr. i 56/23).

 

Isplata primitaka radniku u gotovu novcu

Pravilo je da se plaća, naknada plaće i ostali primici u novcu obračunavaju i isplaćuju radniku na njegov transakcijski račun.

Vrste transakcijskih računa su određene Zakonom o platnom prometu (NN br. 66/2018, 114/2022) i relevantnim člankom 3. Odluke o transakcijskim računima Hrvatske narodne banke, gdje je izričito navedeno kako transakcijski račun obuhvaća tekući račun i žiro račun.

Međutim, člankom 92. stavkom 3. ZOR-a propisano je da se iznimno isplata ostalih primitaka i primitaka temeljem radnog odnosa može isplatiti radniku u gotovu novcu, u skladu s propisima o porezima i doprinosima. To podrazumijeva neoporezive primitke koji se mogu isplatiti u gotovu novcu u skladu s odredbama članka 92. Pravilnika o porezu na dohodak.

Ograničenja u plaćanju gotovim novcem uređena su kroz nekoliko propisa:

 • Za plaćanja između pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit i fizičkih osoba obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti mjerodavne su odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN br. 133/2012, 115/2016, 106/2018, 121/2019, 138/2020).
 • Za isplate primitaka fizičkim osobama mjerodavne su odredbe Zakona o porezu na dohodak (NN br. 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 138/2020, 151/2022, 114/2023) i podzakonski dokumenti toga propisa.

 

Neoporezive isplate u gotovini

Većina isplata koje su neoporezive do propisanih iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, mogu se isplatiti u gotovini:

 • dnevnice u zemlji i inozemstvu,
 • terenski dodatak i pomorski dodatak,
 • naknade prijevoznih troškova i noćenja na službenom putu,
 • prijevoz na posao i s posla mjesnim i međumjesnim prijevozom,
 • naknade za korištenje privatnog automobila za službene svrhe (0,40 eura po kilometru),
 • prigodne nagrade (regres, božićnica i sl.),
 • dar djetetu do 15. godine života,
 • jubilarne nagrade – nagrade radnicima za navršene godine radnog staža,
 • naknade za odvojeni život,
 • otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do 862,70 eura po godini staža,
 • otpremnine do 1.061,78 eura po godini staža zbog profesionalne nesposobnosti za rad,
 • otpremnine zbog odlaska u mirovinu do 1.327,23 eura jednokratno,
 • potpore za novorođenče te navedeni primitci koje sebi isplaćuju obrtnici i slobodna zanimanja,
 • potpore zbog invalidnosti radnika,
 • potpore obitelji u slučaju smrti radnika i radnicima u slučaju smrti užeg člana obitelji,
 • potpore zbog neprekidnog bolovanja.

Ako se neki primitak za koji je dopuštena isplata u gotovu novcu isplaćuje u svoti koja prelazi propisanu neoporezivu svotu, dio koji podliježe obvezi poreza i doprinosa treba doznačiti na radnikov transakcijski račun.

Što se tiče neoporezivih naknada, nagrada, potpora i sl., za većinu takvih primitaka dopuštena je isplata i u gotovom novcu, međutim za pojedine je ipak propisana obveza isplate na račun radnika:

 • novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.),
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika,
 • naknade za troškove smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, u slučaju kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj (kopije ugovora ili računa dostavljene poslodavcu) - do visine stvarnih izdataka,
 • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka.

 

Pripremio: Ivan VIDAS, mag. oec.

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.